Från landsbygden. Levide.

LEVIDE, 12 april.
Levide mejeriaktiebolag hade i fredags sin ordinarie bolagsstämma, varvid delägarne genom styrelsens berättelse fingo redogörelse för förra årets verksamhet. Till mejeriet hade under 1919 levererats 314,759 kg. oskummad mjölk av 96 leverantörer. Medelpriset har varit 26,332 öre pr kg.och medelfettet 3,79 %. Av den inköpta mjölkmängden har tillverkate 14,020,5 kg. smör samt 1,372 kg. ritt, vaxjämte 7,196 kg. sådan mjölk försAlts till förbrukarn till ett medelpris av 31,3 öre pr liter. Bolagets omsättning har varit 99,701,006 kr. med en vinst sv 1,815,16 kr. Av vinsten beslät stämman utdela 7 % till aktieägarna med 962,50. Tillgångar och skulder balansers på 32,773, 23 kr.
Med stormande bifallsrop bifölls styrelsens farslag att skänka en drittel (51 kg.) smör till de nödlidande i Wien jämte 4 st. ostar, cirka 45 kg.
De i tur avgående styrelseledamöterna omvaldas, och består styrelsen av lantbrukarna J. Edv. Dahlgren, Emil Hägg, C. A. Elfström och Anton Lingatröm samt skollärare Cederlund med lantbrukarna Oskar Jakobsson, Alexander Jacobson och Lars Larsson till suppleanter. Till revisorer omvaldes nämndeman Jakob Wahlby och lantbr. Ernst Lindgren med Gottfrid Niklasson till suppleant.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *