Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Ordf.: ord. domh.
Hultmanska förmögenheten.

Det segslitna målet mellan avlidna ingenjören C. P. Hultmans i Roma arvingar rörande hans efterlämnade avsevärda förmögenhet förevar åtar.
Sex förut i målet hörda vittnen vore i dag åter inkallade.
Förut har framkommit, att Hultman i vittnena närvaro förklarat, att om hushållersikan Selma lovade att stanna och gifta sig med honom, deras dotter Signe skulle ärva allt vad han ägde, och att det var hans yttersta vilja.
Ett av de vittnen, som åhört detta yttrande, förklarade nu, att han fått den uppfattningen, att löftet skulle gälla även om Selma flyttade. Ett annat hade hört H. beklaga sig, att han ej gift sig med hushållerskan, då Signe ju ändå skulle ha allt.
Ombuden sökte vid de fortsatta vittnesförhören förringa betydelsen av vissa avgivna vittnesberättelser, i det från kärandesidan syftades på, att svaranden utlovat särskild ersättning åt sina vittnen, därest målet finge en för denne lycklig utgång, och svaranden å sin stila lät höra ett vittne, som berättade, att ett av kärandens huvudvittne före vittnesmålets avläggande förklarat, att han ej unnade Signes man arvet, utan vore det bättre, att detta delades mellan släktingarna. Svaranden överlämnade nu målet, men erhöll käranden uppskof till 7 juni för slutförande av sin talan.

Barnuppfostringsmålet
emellan ogifta Maria Fredrika Wiman från Villor i Fårö Och underofficerskorpralen Axel Bertil Nordvall uppsköts åter, i anledning av svarandens utevaro, till 10 maj, då svar. vid förhöjt vite skall komma tillstädes.

Olovligt tillgrepp av fläsk.
Sjömannen Herman Broander, Ödehoburga å Fårö, hade instämts till förra sammanträdet för tillgrepp av 60 kg. fläsk ur en källare hos lantbrukaren August Broman i Verkegårds. Svar., som då uteblev, var förelagd att vid hämtnings påföljd idag komma persgnligen tillstädes.
Svar. inställde sig nu personligen och förnekade all delaktighet i tillgreppet. Målet uppsköts till 10 maj.

För oljud å allmän plats
hade två cementarbetare i Slite instämts. De erkände, och meddelas utslag nästa sammanträde.

Den ljuva nektarn.
Fyra stenarbetare från Storugns i Lärbro stodo tilltalade för lönnbränning och innehav av för dylikt ändamål avsedda redskap. Ingen av svarandena läto sig avhöra, vilket renderade dem 10 kr. böter vardera, och uppsköts målet till 10 maj.

För försummat vägunderhåll
hade hemmansägaren Gunnar Pettersson, Hästhage i Roma, instämts av landsfiskal Budin. Han erkände. Utslag den 10 maj.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *