Från sjön.

Med sleepers inkomne i torsdags till Ystad från Kappelshann och Slite Gotlands-skonertarne Favoriten och Anna samt med slipstenar jakten Sex syskon från Burgsvik.
— Af bofälhafvaren å ångaren Tyr, kapten M. G. Prytz, har i lördags till Norrköpings rådhusrätt afgifvits sjörförklaring, beedigad af besättningen. Fartyget afgick 11 April från Sunderland med last af stenkol och cokes, men måste till följd af drifis anlöpa och stanna några dagar såväl i Köbenhavn som vid Vestergarnsholms redd, derifrån fartyget, sedan underrättelse ankommit att ångfartyget Express utkommit till sjös, fortsattes resan till Oxelösund. Ur kaptenens sjöförklaring meddela vi här nedan följande utdrag angående fartygets kollision med isen vid ingåendet till Oxelösund och skadorna som därunder erhöllos:
Den 3 Maj kl. 4 e. m. lyftade jag ankar och gick till sjös. Kl. 8,50 f. m. möttes en mängd drifis, så att jag måste styra flera olika kurser för att kunna undvika de värsta isbanden. På så sätt fortsattes till kl. 4. e. m., då Häfringe båk erhölls i sigte ock kors sattes på samma. Kl, 5 e. m. erhölls lots från Häfringe, som uppget att fartyget kunde gå genom den ränna, som ångaren Express gjort. Jag ingick följaktligen uti sagda ränna, men sedan jag fortsatt i densamma till kl. 8,45 e. m., befans isen hafva skjutit ihop rännan så, att det var omöjligt att komma längre. Det befans nu, att isen i den passerade delen af rännan äfven skjutit ihop, så att det var lika omöjligt att kunna komma tillbaka, hvadan jag måste blifva qvarliggande i isen. Fredagen den 4 Maj var issättningen mot fartyget synnerligt svår, så att det, isynnerhet på styrbords sida, knakade och smälde i far tyget, och isen sköt upp i jämnhöjd med relingarna. Lördagen 6 Maj på morgonen, sedan isen rundi fartyget gått ned och flere öppna vakar i isen observerats, försökte jag att fortsätta, hvilket lyckades till middagstiden, då isen återigen befans vara så hård och sammanpackad, att jag måste upphöra och blifva liggande. Den tryckte åter hårdt mot fartyget och sköt upp till relingarna, och det märktes att styrbords sida intryckts. På eftermiddagen tryckte isen mot rodret så hårdt, att det med stark fart gick från midskepps till hårdt styrbord, så att jag befarade att det blifvit skadadt. Manskapet sattes genast i arbete med att klargöra rodret från is ock voro sysselsatta dermed ett par timmar. Någon skada å rodret kunde icke då upptäckas, men efter lastens utlossning upptäcktes att öfre normaljan sitits lös från stäfven. Söndagen 6 Maj, sedan isen lossnat från fartygets sidor och den efter undersökning befunnits betydligt försvagad, fortsattes resan, då det ändtligan lyckades att kl. 2,30 e. m. inkomma i Oxelösunds hamn och förtöja fartyget.
— Förliden måndag strandade å s. k. mellanrefvet utanför Falkenbergs hamn danska 20-tons jakten Rosenfeldt, kapten J. Jörgensen från Lohals. Fartyget kom barlastadt från Horsen för att i Falkenberg intaga hafrelast och var detsamma assureradt för 3,000 kr. Bottnen har sönderslagits totalt, hvadan fartyget i tisdags kondemnerades, men torde blifva fullt vrak.
— Från London skrefs 11 Maj: Svenska skonerten Bengt, från Stockholm till Coleraine med plank, inkom i går till Cowes läck och med andra skador.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *