Från landsbygden. Hemse.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Hemse, 19 Maj.

En särdeles märkbar temperaturförändring
har härstädes under den gångna veckan gjort sig gällande. Från att på söndagsqvällen 13 visa — 1° C. och under måndagen och tisdagen derpå hålla sig omkring + 5° O. med en nattlig temperatur af + 2° C. visade termometern under de följande dagarna en jämn stigning så att densamma på tisdagsmorgonen kl. 8 var uppe vid + 18° C. och på middagen kl. 2 + 21,1° C, allt i skuggan naturligtvis. De följande dagarnas middagsvarme har hållit sig omkring + 20° D.
Landtmännen hafva flitigt varit i verksamhet, dock finnas ej få ställen, der man ej ännu kunnat börja vårarbetet till följd af jordens olämplighet.
Våren är sen, men så synas rna dock alla naturens krafter sättas i gång för att drifva på med samlad styrka och man kan rent af se hur knopparna svalla och gräsvallarna kläda sig i den gröna skruden.

Den 22 Juni
är som bekant torde vara taxeringssammanträde, gillessammanträde, premiering af nötboskap m. m. i Hemse. Antagligen kommer i flickskolan härstädes då att ordnas en liten utställniag af hvad som vid kursen i folkhögskolan förehafts, såsom väfnadsalster, och annan slöjd m. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *