Båtsmanshållets vakanssättning.

Sedan k. m:t af k. m:ts befhdes uppgifter angående vakanstöttningan af båtemanshållet inhämtat, att inom flere län inkommit ett större antal ansökningar än som på grund af föreskriften i k. kungörelsen 13 Juli 1887 kunnat af k. m:t befhde beviljas, har k. m:t i fråga om ytterligare vakanssättning vid båtsmanshållet föreskrifvit, beträffande Gotlands län, att k. m:ts befhde skall äga att intill 1 nästkommande November bevilja vakanssättning för 30 rotar i Gotlands 1:a kompani och 34 rotar i Gotlands 2:a, i detta antal inberäknade rotar, som redan blifvit vakanssatta, med rättighet för k. m:ts befhde att, om antalet ansökningar för ett kompani öfverstiger och för ett annan utderatiger det sålunda för kompaniet bestämda, bevilja så många flere vakansansökningar vid det förra som det bristande antalet vid det senare, så att antalet vakanssatta rotar inom hela länet må uppgå läget till summan af det för samtliga derinom befintliga kompanier bestämda
Äfvenså har k. m:t föreskrifvit att, då det inträffat, att för rotar, som hvarken i följd af båtsmannens afgång eller antagande i nya sjömanskåres varit vakanta, ansökningar om vakanssättning blifva gjorda på den grund att rothållarne och båtsmannen öfverenskommit, att denne senare skulle söka afsked från tjensten, k. m:ts befhde skall då sådana ansökningar inkomma, öfverlemna desamma jämte eget utlåtande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *