För skolväsendets ställning

inom södra häradet under det gångna året har folkskoleinspektören R. Uddin i en 26 April afgitven berättelse lemnat en redogörel:
Skoldietriktens antal i södra häradet är som förut 42. Inom dessa 42 skoldistrikt finnas 43 fasta folkskolor (2 i Klinte distrikt), 2 fasta mindre folkskolor sch 26 fasta småskolor. När till dessa 71 skolor lägges högre folkskolan i Klinte, bli läroanstalterna för folkbildningen inom häradet 72.
I dessa 72 skolor äro anstälda 39 ordinarie lärare, 4 ordinarie lärarinnor, 1 e. o. lärarinna (i Tofta), 2 lärarinnor i mindre folkskolor, 1 småskolelärare (i Lojsta), 25 småskolelärarinnor och 1 fil. kandidat (i högre folkskolan), eller tillsamman 73.
Söndagsskolor hafva hållits i 14 skoldistrikt. Sockenbibliotek finnas i 37 distrikt med inalles omkring 5,500 band.
Fortsättningsskolor med statsbidrag halva under året varit anordnade i Hablingbo, Fardhem och Mästerby, hvardera med 6 veckors undervisningstid, de 2 första med 4 veckor, den sista med 2 veckor atom skolans lärotid. Fortsättningsskolor utan statsbidi ag eller s. k. repetitioneskolor hafva under första månaden af skolans läsetid hållits i 15 distrikt.
Slöjdundervisning för gossar har med delats i 11 folkskolor (8 i medel- och 3 i södra kontraktet), af skolans lärare i 7, af särskilda slöjdlärare i 4. Alla slöjdskolor hafva erhållit bidrag af staten med 75 kronor hvardera samt at hushållningssällskapet samma belopp. I alla skolorna har undervisningen meddelats utom folkskolans läsetid.
Slöjdundervisning för flickor har förekommit i 20 folkskolor, och har undervisningen i dem alla (utom den i Alskog) meddelats af småskolans läsarinnor.
Vakanta lärareplatser vid årets slut funnes inga. Af lärarekåren vid folkskolorna bar ord. läraren i Eke under året af-gått med pension.
Nya skolhus hafva invigts under året i Hablingbo, Garda och Stenkumla, de två sista af biskopen.
Antalet barn i skolåldern utgjorde 31 Dec. 1887 3,450. Af dess s hafva nn der året undervisats: i folkskolor, mindre folk- och amPtakolor 2,972; i högre folkskolan (13) allm. läroverk och specialskolor 40; i enskilda skolor (86) och i hemmen (67) 153, eller tillsammans 3,165.
Barn, sona under året ej åtnjutit undervisning äro till antalet 254, nämligen: 183 efter afelatad läskers; 21 till följd af sjukdom eller naturfel och 50 af annan anledning. Om 31 barn saknas uppgifter.
Medeltalet barn på kvads; lärare utgjorde i folkskolorna 49, och i småskolorna 25. Utgifterna för skolväsendet belöpte sig för året till 79,818 kronor, hvaraf staten lemnat 25,000 (d. v. s. nära 32 proc.) ock hushållningssällskapet 825. Medelkostnaden för hvarje barn har varit kr. 23:13 (kvartil’ staten bidragit med kr. 7:39) men i högre folkskolan har hvarje barn kostat 100 kronor, deraf staten betalt kr 66:67.
Skoldietriktene bidrag till skolväsendet, jämt fördeladt på folkmängden (23,611 pers.) belöper sig i jämt tal till kr. 2:16 på hvarje person.
Inspektioner ha ander året hållits i distriktee alla skolor. Summan af inekrifna barn i samtliga skolorna (högre folkskolan undantagen) var vid inspektionstillfällena 2,579, hvaraf 2,139 (d. v. s. nära 83 proc.) vore närvarande.
De anmärkningar, som kunnat göras mot åtskilliga skolor rörande olämpliga lokaler, bristande renhållning, snygghet och ventilation, underhaltig materiel och oäudamålsenliga skolmöbler, hoppas inspektören så mycket snarare få afhjelpta, som skolråelsordförandena utan undantag visat ett glädjande tillmötesgående. En annan vigtig angelägenhet är att få till stånd en jämnare skolgång. Skolförenm melseprocenten har vid uträkningen efter de inkomna uppgifterna varit sådan, att det synts inspektören nödvändigt att för framtiden årligen utarbeta ock offentligen framlägga en skolgångsstatistik, innehållande en jämförelse mellan skolgången i samtliga skolorna inom inspektionsområdet. Genom detta vädjande till hederskänslas hoppas inspektören kunna åtminstone i någon mån uppväcka de försumliga skoldistrikten, till ädel täflan med de distrikt, der skolgången är jämn. Men för detta ändamål och i ordningens intresse bör hvarje lärare, sin plikt likmägtigt, noga skilja och 1 dagboken anteckna, hvilka barn som nteblifvit med giltigt förfall och ulan giltigt förfall; och skall som giltigt förfall betraktas endast sjukdom, natnrhinder och lof.
Skrifvelser halva under året afsändts till 10 skolråd om skolbyggen, materiel, skolmöbler m. m.
Högre folskolan i Klinte inspekterades i Maj. Barnen voro då till antalet 15. Som skolan icke syntes iakttaga de i kungörelse 16 Juni 1875 och i skolans reglemente gifna föreskrifter, utan mera liknade en pedagogi, än en högre folkskola, påyrkade inepektören i skrifvelee till skolrådet rättelse. Denna skrifvelse har skolrådet hörsammat. Åtskilliga ändringar i skolans reglemente ha under året företagits och delvis vunnit k. m:t stadsfästelse.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *