Ett Amerikaarf,

utgörande 45,006 kronor 25 öre, ankom i förra veckan hit till Gotland för att tillställas arbetaren Olof Lauvall i Eke och dennes hustru Maria Botilda.
En broder till hustru Lauvall vid namn John Stenström utvandrade år 1839 till Amerika, antog der namnet Charles Robinson samt afled i Oktober 1883 i S:t Francisco efterlemnande denna af honom sjelf förvärfvade förmögenhet.
Underhandlingarne, som ledt till arfvets utbekommande och hvilka varit förenade med ej obstydliga kostnader och besvär, hafva förts af kronolänsman Eneman.
Makarne Lauvall, som med ens kommit i besittning af en hel förmögenhet, äro närmare 80 år gamla samt hafva tre barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Juli 1885
N:r 56.

Skolråden

i Rone, Eke, Östergarn och Gammalgarn hafva, med anledning af det af folkskoleinspektören anmärkta förhållandet att enligt de från skolråden ingångna uppgifterna ett större antal inom skolåldern varande barn saknat ordnad undervisning, af domkapitlet erinrats att ställa sig till noggrann efterrättelse k. m:ts stadga för 1882 angående folkundervisningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Väghinder.

Ena större bro å all männa vägen från När till Lau kommer från 29 dennes till 5 Juli att rifvas och omläggas, då i stället vägen genom Garda och Lye socknar kan begagnas.
— En bro å vägen mellan Smissarfve gård i Rone och Hallvide i Eke kommer 16, 17 och 18 dennes att rifvas och om läggas, under hvilka dagar resande i stället kunua färdas den mindre vägen från Smissarfve i Rone genom Alfva socken.
— Flere broar komma 16 och 17 dennes att omläggas å allmänna vägen mellan Sanda kyrka och Klintehamn, då vägen förbi Sandeskes i Sanda i stället kan begagnas.
— En bro å allmänna vägen mellan Ala och Buttle socknar vid s. k. Velinge såg kommer 16 dennes att omläggas, då resande i stället kuana färdas å vägen genom Sjonhems och Vänge socknar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Stadgar

för Hemse skyttegille, omfattande Alfva, Hemse, Rone och Eke socknar, har k. m:ts befallningshafvande faststält.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1885
N:r 27.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Dödsfall Klara Kristina Pettersson

Tillkännagifves, att Herren efter sitt allvisa råd till sig hemkallat min älskade maka, Klara Kristina Pettersson, måndagen den 9 dennes kl. 2 e.m., i en ålder af 64 år, 1 mån. och 8 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, slägt och många vänner.
Gudings i Eke den 11 Mars 1885.
Sv. Ps. 451 v.1, 2, 3.
O. Pettersson.
Salige äro de döda som i Herranom dö.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.

Från landsbygden.

27 Februari 1885.
Väderleksförhållandena
under Februari månad hafva på söder varit mycket ombytliga; den ena dagen ha vi haft regn och blid luft; den andra deremot frost och köld, ibland ända till 10 grader. Under sistförflutna vecka rådde riktigt ruskväder nästan hvarje dag med regn och snöfall; af det senare slaget så mycket att skottning måste företagas på åtskilliga ställen. Första vårdagen (som 22 Febr. må kallas) ingick vacker och vårlik, solen sken hela dagen, spridande. en lifgifvande värme och kraft, efter det föregåvgna ovädret. Ännu när detta skrifves, råder frost om nätterna och töväder förenadt med tjocka om dagen; allt detta förorsakar att vägarne äro de mest eländiga och besvärliga för begagnande man kan tänka sig.

Staren,
denpa vårens budbärare, har, jämte vipan, nu visat sig. Ea gammal sägen har alltid varit gängse, hvilken förmäler, att när staren kommer tidigt, få vi en liten s. k. eftervin er, och det tros äfven att så sker i år.
I det

Hallströmska sandstensbrottet
i Sundre har under vinterns lopp ett mindre antal arbetare — efter hvad mig är bekant 7 till 8 stycken — haft sysselsättning, hvilka arbetat emot en aflöning af 15 öre timmen (ej 20 öre, såsom en brefskrifvare meddelat). När blidare väderlek inträder, börjas brytning af block och slipsten, för utskeppning, och arbetarnes antal kommer troligen då att höjas.

Burgsviks mejeri
uppköpes dagligen omkring 50—60 kannor oskummad mjölk. Osttillverkning är äfven börjad. Att

tomtplatser
i hufvudstaden och på flere ställen betingat ett ovanligt högt pris, ha vi nog sett af tidningen; men att sådant äfven sträcker sig till landsbygden, låter föga troligt; dock har på söder rätt drygasummor understundom betalts för en liten tomtplats. En arbetare köpte exempelvis för kort tid sedan af en hemmansägare en jordbit till bygnad af föga god beskaffenhet och betalte härför en summa af 230 kronor.

Sjukligheten
bland befolkningen på landet fortfar. Mest förekomma hals- och bröstsjukdomar; nästan i hvarje familj har någon af medlemmarne haft påhelsning i mer eller mindre grad deraf Spridda fall af kikhosta ba äfven visat sig.

På en kyrkostämma
i en socken någonstädes var det fråga om anskaffande af tjenligt boningsrum till socknens småskollärarinna. Bland .de förslag, som i ämnet voro framlagda, var äfven ett — enligt hvad mig berättats — af ordföranden i stämman, som innehöll att skollärarens enda vindsrum skulle inredas och begagnas för ändamålet. Detta förslag blef dock af de närvarande stämmoledamöterna förkastadt.
De religiöses aftonsammankomster å

Missionshuset
i Vamlingbo störas tidt och ofta af vanartiga pojkars upptåg utanför sjelfva bönebuset, i det de medels hojtande, skrikande, nedrifvande af stengärdesgårdar och alla möjliga bullersamma upptåg försöka att störa predikningarne.
Borde icke sådant näpsas?

Tull, tull!
Se der den nya för våra jordbrukare utstakade vägen till rikedom, Här på landsbygden råder riktig tullfeber. Redan sedan en 3 till 4 år hafva en del spanmålshandlande sökt ivprägla i allmogen protektionism i all sin härlighet mel höga spanmålspris, ja så att tre fina klädeskostymer köpas för en funna korn, En och aman landtbrukare finnes visserligen, som våga betvifla den der Bismarckska härligheten, nen hans röst höres numera ej, ty ropet är a1ögt om tulleri. Och den största delen begriper knappast hvarom fråga är. Få vi ökad tullskatt, så få vii dess släptåg löntagarnes dyrtidstillägg, en ökad tjerstemannakår vid-tullen att aflöna, höga da sverkspris och — rika ägendomsherrar och handlande men fattiga bönder. Se der resultatet, om man i lugn tänker öfver saken.

Nytt kreatursförsäkringsbolag?
Ja, derom är det fråga, men saken, som nog i och för sig är vigtig, torde ej så fort kunna realiseras.

Olyckshändelse.
Från Eke berättas, att en äldre person, som vid kullbuggning af en ek ej nog hastigt kunkomma på sida, dervid fick båda fötterna afbrutna.

Att qvacksalfveriet
florerar ibland befolkningen på landsbygden är en sorglig sanning och här om någonsin är det af nöden, att djurskyddsföreningen borde ingripa med föredrag eller andra medel för att söka få en annan öfvertygelse ibland a lmänheten. Nyligen hände att en oxe blef sjua. En qvacksalfvare anlände men kunde intet med sitt pulfver uträtta. Då sändesbud efter en annan (fastän man ej hade längre än ei half mil til veterinären). Han kommer och förstår troligen ejisjukdomen, som bestod i förstoppning. En stor dosis jernvitriol (ett medel, som endast i hård diarré borde användts) gifves nu det stackars kreaturet. Men då ingen bjelp blef, måste slutligen anlitas veterinär, som slutligen fick reda på det orätta behandlingssättet, hvilket hade till följd, att djuret måste nedslagtas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1885
N:r 18.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Från södra Gotland.

Att tiggeriet på landsbygden
visserligen något litet aftagit, är väl godt, men att äfven många begagna det som ett geschäft, är rent af sorgligt. Mot sådant är någon lag ännu ej nog skarp. Många underhålla det äfven genom att gifva utan urskiljning. Men att synnerligast barnen till sin moral genom tiggeri förderfvas, vill jag härmed med färskt exempel bevisa. Ett par pojkar, som »gingo omkring«, behagade härom sistens i Rone taga en båt och i den ro till Ete och der byta båt och sedan ro längre söderut, der de land:tego,lemuande båtägarne att sedan först efter mycket bråk återhämta sina båtar. Pojkarne voro under femton år.

Flere qvarnar
hafva i höst af stormen ramponerats, såsom då helt nyligen alla vingarne under malning blåste af en qvarn vid Findarfve i Rone. Vid Koparfve i Alfva kom en qvarn under en orkanlik storm i gåvg på vatten, hvarvid hon betänkligen aftacklades.

Söndagsskolan.
Man skiljer på två slags söndagsskolor. Det ena slaget, dervid undervisning lemnas i vanliga skolämnen, som några skollärare här ooh der hålla. och det andra, der endast religionsundervisning förekommer. Om detta senare slaget tänkte vi något yttra oss. Statskyrkan har få sådana på landet, och der de finnas ledes undervisningen vanligen af småskolang lärarinna, Sekterna åter ha många söndagsskolor, och undervisningen ledes af lirare och lärarinnor och personer urfolket. Undervisningen är ungefär lika i båda. Bibelns ord ha blifvit lästa och tillämpade i all enfaldighet. Och fastän vi besökt många, hafva de skilda läromeningarne och åsigterna fått vika för detta enfaldiga ord, som, säga hvad man vill, ändock är en mäktig häfstång för ungdomens lyftning i sedligt hänseende.

Enkan Anna Erasmidotter
från Smiss i Eke, »Smissmor» kallad, är en person, som här ute på landet var allmänt känd och i Visby och till och med i hufvudstaden icke okänd. I omkring 12 till 15 år har hon ideligen vaudrat utåt landsvägen, styrd af vansinnets mörka demon, än hit och än dit men vanligen till tingsstället, der hon fritt fick inlemna sina »handlingar» och derpå aflägsna sig. Hennes fixa idé var, att hon ständigt processade, satte af och satte till ämbetsmän, högt skrikande sitt »nå jär dä slänt» o. s. v. Hon var ibland ganska otidig, kunde göra små skälmstycken såsom lösa bundna hästar, kullkasta kärror m. m., men det stannade också dervid, På desenare åren blef hennes ansigte mörkt och fult troligen af det ständiga vandrandet och kaffedrickandet (man säger, som ock är sant, ända till sju Koppar hvarje gång). På senare tiden sof Hon sällan i någon säng utan tillbragte natten sittande på en stol. Hon hade fritt tillträde till alla myndigheter och ämbetsmän, som kände henne, och hon reste ofta på ångbåt till hufvudstaden, der hon äfven framförde sina klagomål för som det bestämdt påståa sjelfve konungen. Detta verkade ej illa på hennes sinne, och i somras tycktes en liten förbättring vara märkbar. Det påstås att svåra sorger och tillstötande motgångar varit en bidragande orsak, att den svaga förståndsgnistan släckts, Emellertid reste hon på eftersommaren i år till Amerika, der hennes barn lära vistas och der, som hon sjelf hoppades och sade innan hon reste, lyckan ändtligen skulle le mot henne, så hon en vacker dag komme igen och »satteaf» allt som var odugligt.

Gråsparfvarne
ha ökat sig i tusental detta år, så att nu är hungern inom deras slägte stor. Vintern är hård för fåglarne, Sätt ut julkärfven!

Räfvar
kringströfva på landsbygden. Härom dagen tittade en in i en ladugård, hvarest en dräng sysslade. Men då mickel blef varse drängen, kilade han i väg.

Vatten, bara vatten
har flödat jämt öfver åkrar och ängar under senaste rika nederbörd, och ännu stå myrarne till större delen under vatten.

Vägarne
äro de eländigaste, så att julkandefn och försäljuingen af skogsprodukter, som före jul bruka äga rum, varit nästan omöjliga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 December 1884
N:r 103.

Borgenärerna

i förra skolläraren C. P. Blombergs konkurs kallas att sammanträda i Hejde sockens skolhus lördagen den 20 nästkommande December kl. 2 e.m. för att bestämma arvode för konkursförvaltningen samt besluta i andra konkursboet rörande frågor.
Klintehamn den 28 November 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgenärerna i hemmansegaren C. V. Duses, Koparfve i Alfva, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga, den 21 dennes började konkurs blifvit genom offentlig stämning kallade att sist före kl. tolf på dagen lördagen den 31 Januari 1885 sina fordringar härstädes lagligen bevaka, kungöres härmed.
Tingsstället Skogs den 26 Nov. 1884.
På Domare-Embetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Borgenärerna i handlanden J. O. Söderbergs i Lärbro vid Gotlands Norra häradsrätt anhängiga konkurs kallas härmed att sammanträda å herr konsul G. T. Romdahls kontor i Visby tisdagen den 16:de nästkommande December kl. 2 em. för att bestämma underhåll åt gäldenären samt för att höras och besluta i andra vigtiga, konkursboet rörande frågor.
Othem i November 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgenärerna i Niklas Petterssons, Likmide i Hemse, den 11 sistlidne Sept. började, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs, blifvit genom offentlig stämning kallade att sist före klockan tolf på dagen Lördagen den 31 Januari 1885 sina fordringar härstädes lagligen bevaka, kungöres härmed.
Tingstället Skogs den 25 November 1884.
På Domare-Embetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Borgenärerna uti byggmästaren J. P. Svenssons, Kejlungs i Lärbro, konkurs kallas härmed att sammanträda å Hypoteksföreningens lokal i Visby onsdagen den 17 December kl. 2 e.m., för att granska upprättadt utdelningsförslag samt, derest detsamma godkännes, uppbära liqvid.
Othem i November 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti styckjunkaren Joban Wisselgrens på Stora Ryftes i Fole konkurs kallas att sammanträda & Stadshotellet i Visby tordagen den 18 nästkommande December kl. 11 f.m. för att erhålla redovisning för boets förvaltning, bestämma arvoden i konkursen och granska upprättadt utdelningsförslag samt, om det godkännes, erhålla utdelning.
Bro den 24 November 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenvärerna i förre hemmansegaren Per Paulssons, Smiss i Eke, konkurs kallas att sammanträda å Burge gästgifvaregård i Levide socken tis agen den 30:e nästkommande December kl. 12 på dagen, för att emottaga redovisning för konkursboets förvaltning samt granska utdelningsförslaget.
Klintehamn den 28 Nov. 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 December 1884
N:r 97.