Auktion i Follingbo.

Genom offentlig auktion, som förrättas ft Rosendals gård i Follingbo socken lördagen den 12 instundande Maj låter ägaren försälja gravationsfria hospitalslägenheterna Knifsmedssäng, Lång ängsåker och Gyttesäng, hvaraf en är belägen i Bro socken och de öfriga invid Rosendals ägor norr om jernvägen, innehållande omkring 64 tunnland 1:sta klassens åkerjord. Hvarje lägenhet säljes för sig och kan betalningen lämpas efter en reel köpares beqvämlighet, dock skall i handpenning erläggas 500 kronor för hvarje lägenhet, och förbehållen rätt att pröfva angifna anbud.
Vid samma tillfälle försäljes ett parti bräder och takspån; nya, obegagnade mejerikärl såsom 50 st. 20 kannors transportflaskor, 100 st. 6 kannors cylindrar äfvensom en del mejerimaskiner såsom ostqvarnar, ostpressar, ystkar m. m.; en del goda mjölkkor, deraf en som mjölkat nära 1400 kannor pr år, äfvensom en slagtoxe, ett större parti råg, blandsäd och goda sättpotatis.
Med betalningen af lösegendomen lemnas kände vederhäftige köpare 3 månaders anstånd. — Auktionen börjas kl. 11 f. m. och säljes hospitalslägenheterna kl. 2 e. m.
Bro den 20 April 1888.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *