Genom auktion,

som anställes såväl inför Konungens Befallningshafvande härstädes, som af vederbörande kronofogde i Follingbo skolhus, lördagen den 26 nästkommande Maj, klockan tolf på dagen, utbjudne på arrende under fyra års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid år 1893, indragna hospitalslägenhetorna 2:ne egolotter tillsammans innehållande 463 qvadrat-ref 54 qv.-stänger inrösningsjord och 227 qv: ref 38 gr.-stänger afrösningsjord, jemte den vid Gudemyr belägna Lars Larssons hage om 158 gvadratref 37gvadratstänger, tillsammans innehållande 849 gvadratref 29 stänger egoareal i Follingbo socken och Gotlands norra fögderi.
Nuvarande arrendet för egendomen utgör 431 kubikfot spaumål, hälften råg och hälften korn, som löses i penningar efter det i länets markegårgstaxan för året fastetälda medelmarkngångsprie.
Anbuden skola göras i aponmål af ofvannämda slag, att årligen erläggas; och erhåller den arrendet, hvilken gjort högsta antagliga anbudet. Obestämda anbud upptagas icke till pröfning. Vid auktionen skall den högstbjudande genast aflemea en af två personer, hvilkas vederhäftighet är af vederbörande domare eller Konungens Befallningshafvande bestyrkt, ingången och till egenhändiga underskrifterna bevittnad borgen för årliga arrendeskyldigheternas fallgörande under arrendetiden, affattad i öfverenntämmelse med stadgadt formulär.
Den kostnad, sons till trädesbruk och höstsådd äfvensom till höstplöjning och gräsfrösådd kan vara af Kongl. Maj:t och kronan eller enskild person förskjuten, bör vid arrendets tillträdande af arrendatorn ersättas utan aldrag å arrendesumman.
Förseglade anbud få till Konungens Befallningshafvande afgifvas. Högsta anbudets antaglighet ankommar på Kungl. Domänstyrelsens pröfningar.
Förslag till arrendekontrakt jemte öfrige för kännedom om arrendevilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i Kongl. Domänetyrelsena aktuariekontor, å landskontoret i länet samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 4 April 1888.
E. POGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *