Från ladsbygden. Södra Gotland.

(Bref till Gotl. Allah.)
Södra Gotland, 6 April.

Snö och vatten.
April månad ingick härstädes ovanligt blid, ej ens tecken till frost om nätterna förefans; men detta önskvärda förhållande blef ej af idag varaktighet. På tisdag (3:dje dag påsk), föll ymnigt snö, som med ett fotetjocat lager betäckte marken och på gvällen var det ett par graders kyla, hvilkeu sedermera under veckan uppgått ända till 10° C. om nätterna. I slutet af förra veckan, under tövädret, hade landtmännen fullt upp att göra med snöskottning å eädesåkrarne i diken oah kanaler, för att på detta sätt erhålla eflopp för det öfverevämmande vattnet, ja, ejelfva helgdagarna måste många förrätta detta arbete, för att så mycket som möjligt blifva gvitt det myckna vattnet. På åtskilliga ställen har till och med vattnet inträngt i sjelfva honingehnsen, så att man boketafligen fått vada på golfvet, förrän man hunnit få bryta de af snö och is bestående fördämningarna. Att sådana vattenflöden mångenstädes förorsakat stor skada, och ej minst å höstsädeebrodden, behöfver ej sägas, ty de uppskottade afloppedikena, bindas åter af den stränga kylan.

Sjömännen
gå nu med sorgsen uppsyn och skåda utöfver hafret, der för deras blickar, stora isfält dagligan passera revy hvilka än drifva till sjös
utom synhåll, och än till lands, allt efter vindens beskaffenhet, och det är ja ej egnadt att ingilva någon förhoppning om en snar sjöfart.

Ett hastigt dödsfall
har — enligt hvad för eder meddelare blifvit berättadt — för kort tid sedan inträffat i Hafdhem, då en hemmansägare, under det han satt till borda, plötsligt träffades af — som det uppgifvits — hjertelag, et att han ögonblickligen nedföll död på golfval.

Många personer,
från söder, som denna vår ämnat emigrera till det stora landet i veeteri ha måst inställa sin resa tillsvidare på grund af de vidriga
naturförhållanden, som nu en tid varit rådande. Flere at dessa, som äro i beväringsåldern, ha utverkat sig lof af k. m:t dertill.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *