Från landsbygden. Stenkyrka.

Stenkyrka, 21 Mars.
Stenkyrkahuks fyr
tändes åter 19 d:s då den fasta isen bortgått och efterföljts af tämligen grof drifis, som med en fart af 8 till 4 knop i timmen satte vestsydvestvart hän.
Den 20 kunde fyren återigen släckas, men tändes den antagligen igen i dag, då vinden öfvergått till frisk SO, som förer den packade drifisen till hafs.
Längs utefter vägen norrut på ända till en mil från staden synas spår af fattigmans yxa, som nöden tvingat afverka de lättare åtkomliga tallgrenarna och spädare furor, och om man en eftermiddag begifver sig från staden Lummelnudsvägen skall man på kort afstånd från hvarandra möta trasiga, om största armod vittnande gestalter, dragande sina kälkar, fulla af sura grenar.

En dold skatt
hade en brefskrifvare härifrån häromdagen att omförmäla. Det är nog sant, att en nyligen afliden person på sin dödsbädd yttrat något sådant, äfvensom att hans efterlefvande anstält ifriga undersökningar i väggarna på ett brygghus.
Då det deremot uppgafs, att misstankar skulle hafva yppats mot en affiden Lundin att hafva varit med vid ett strandningstillfälle, då en del gods skulle hafva förkommit, så må upplysas i sanningens intresse, att nämde Lundin kom till Lickershamn först år 1845 under det strandningen inträffade år 1841. Rykten i förenämda hänseende hafva inom socknen varit riktade mot en qvinna.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *