Dold skatt?

Det var för många år sedan, — skrifves till Gotl. Allehanda — ett skepp, lastadt med styckegods, skall halva strandat i närheten af Lickershamn i Stenkyrka.
Huruvida fartyget blef räddadt eller vrak, veta vi ej, men från detsamma bort kom en mängd dyrbarheter i silfver och guld. Efterspaningar efter detsamma lände ej till resultat; misstankar föllo emellertid på två personer, en viss nu afliden Lundin och en hans slägting, Jakob Strandberg, bägge fattige fiskare i Lickershamn, enär dessa efter omskrifna strandningstillfälle oförklarligt och hastigt erhöllo ett visst välstånd.
Saken råkade i glömska, tills för någon tid sedan den sistnämde Strandberg, ockå gick ur tiden, då han i sina sista stunder för sin dotter och sonhustru yppade, att han gömt en skatt i brygghusmuren till sin gärd — den utgjordes ej af penningar, utan af andra ting. Några ställen i muren ha nu undersökte, utan önakadt resultat, hvarför man i dagarna skall nedritva hela brygghuset i och för efterspaningar. —Skatten hade den döende uppgifvit representera 9,000 kronors värde.
Fins skatten verkligen, eller var det blott en sjuks fantasier? Detta skall framtiden utvisa! Och är det en del eller allt, som vid ofvanskrifna strandning försvann? Det sistnämde år omöjligt säga, ty hvartifrån den förmente skatten ursprungligen kommit, är en hemlighet, som den 72-årige S. tog med sig i grafven.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *