Kammarrätten

hade vid allmänna läroverkets räkenskaper gjort den anmärkning, att läroverkets bygnadsfond med 120 kronor påförts hela det stämpelbelopp, som åsatts köpebrefvet på det af läroverket inköpta gamla fattighuset. Konsistoriinotarien har med anledning häraf förklarat, att han hos rådhusrätten anhållit om ofvannämde fastebref och underrättats att lösen utgjorde 120 kronor, hvilka han af rektor begärt och erhållit samt att han sedan ej ansett sig hafva något åliggande att jämväl bevaka nämda kassas rätt i detta afseende. Domkapitlet har nu ingifvit den förklaringen, att förhållandet, som uppkommit genom ett förbiseende, nu är ändradt, i det drätselkammaren — säljaren — till bygnadskassan inbetalt halfva stämpelbeloppet med 60 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *