Goodtemplarlogen »Oskars minne»

hade igår kl. 5 e. m. anordnat en talrikt besökt fest till förmån för sin bygnadekassa.
Sedan en dubbelqvartett, af friska röster tillhörande orden, på ett förtjenstfullt och tilltalande sätt utfört några sångnummer, följde ett föredrag af lektor Höjer öfver den engelske upptäcktsfararen James Cooks lif och betydelse.
Föreläsaren skildrade först, huru denne märklige man genom arbete och försakelser höjde sig från en fattig jordbruksarbetares ställning till en ansvarsfull och inflytelserik plats inom engelska örlogsflottan, och öfvergick derefter till en skildring af hans epokgörande upptäcktsresa: 1768-1771 till Söderhafvets öar för iakttagande af Venuspassagen; 1772-1775 till Södra ishafvet för att efterforska det stora Australlandet, som man på den tiden ännu ansåg upptaga en större rymd af södra halfklotet ; 1776-1779 för att uppsöka en nordlig väg från Stilla hafset till Atlantiska oceanen ofvan Amerika. Härunder skildrades såväl Cooks många geografiska upptäckter och deras förhållande till tidigare franska, spanska och holländska upptäckter i samma farvatten, som ock Cooks förhållande till infödingarna och hans personlighet. Hvad angår Cookabetydelse, framginge den redan till en del af ett blott uppräknande af kana upptäckter och en skildring et hane resor. Men den räckte ännu långt vidare. Särskildt framhölls den betydelse för naturvetenskapen, som Cook ntlifvat genom den liver för upptacktsreaor, som han ingal andra. Härvid erinrades, att Alexander v. Humboldt vittnat om sig ejelf, att det var hane lärare och vän, Gotiks följeslagare G. Forsters skildring af dessa resor, som hos honom tände en osläcklig lust att egna sig åt upptäcktsfärder och naturvetenskapliga studier. Och ett alldeles liknande vittnesbörd levnad, Charles Darwin om sitt förhållande till Alex. v. Humboldt. Härvid borde dock erinras, och en svensk kunde minst glömma, att Cooks märkligaste följeslagare ock medarbetare jämte Foteter vero Linds lärjungar, svenskerne Selander och Sparrman, hvilkas lifsgerning korteligen framhölls. Den politiska betydelsen af Cooks resor framginge bland annat deraf, att dec engelska regeringen för jämt 100 år sedan anlade det första engelska nybygget vid den af Cook något förut upptäckte Botany bay, som således gal företa upphofvet till Australiens blomstrande stater.
Efter detta föredrag följde kaffeservering, bvarpå samqvämet forteatten till frampå aftonen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *