Vid Stadsfullmäktiges

samman träde sistl. tisdag blefvo i nedanstående styrelser och befattningar uti afgående ledamöters ställe följande män omvalde eller nyvalde för nästkommande är:
Drätselkammaren: handl. C. A. Wahlberg, dito L. N. Åckander och häradsskrifvaren E. Molander.
Hamndirektionen: Öfveruppsyningsmannen C. F. Thomasson, boktryckaren Th. Norrby och skeppsmätaren J. W. Herlitz.
Helsovårds-nämnden: (som efterträder forna Sundhetsnämnden, och hvilken nämnd nu nyvaldes): majoren P. F. Ihre, handl. C. A. Wahlherg, gördelmakaren P. A. Hellgren och länsbokhållaren A. Bokström. — Suppleanter: apotekaren C. J. Marelius, källarmästaren J. F. Smedman, handl. Hägg och tullförvaltaren R. Lidman.
Inqvarterings-komitéen: handl. J. L. Kahlquist, konsul G. T. Romdahl och handl. C. Procopée.
För öfrigt valdes: till revisoror för stadens räkenskaper: konsuln J. Stare, löjtnanten C. Aspegren, gördelmakaren P. A. Hellgren, handl. C. Molander, skräddarmästaren J. M. Sandström och konsul L. N. Boström.
Till revisorer för staden af Wisby spritvaruföörsäljnings-bolags räkenskaper: intendenten P. A. Säve och tullförvaltaren R. Lidman.
(W. P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 December 1874
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *