Rättegångs- och polissaker.

Sinnesrubbade 50-åriga Maria Procopée, i Norge häktad för lösdrifveri, ankom hit i går med Sofia till härvarande länsfängelse för att öfveriemnas till Stenkumla kommuns fattigvård.

— För lösdrifveri till tvångsarbete dömde bageriarbetaren Anton Elvard Emanuel Lutteman har i dag såsom sinnessjuk afsändts från länsfängelset till Rute sockens fattigvård.

Högsta domstolen har i mål mellan G. Sandström i Fröjel m. fl. och kommissionslandtmitaren J. O. Sylvan ang. tjenstefel vid landtmäteriförrättning upphäft såväl häradsrättens som hofrättens dom, hvarigenom Sylvan dömdes att böta 25 kr., och har Sylvan derjämte tillerkänts 150 kronor i rättegångskostnader.

Farmacie studiosiexamen

har i dagarna aflagts af, bland andra, Vilhelm Gustaf Lindström från apoteket i Arvika och Karl Procopéa från apoteket Kärnan i Helsingborg, båda gotländingar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 September 1889
N:r 111

Borgenärerna

uti handlanden J. P. Åbergs konkurs kallas att sammanträda onsdagen den 8 Maj 1889 kl. 5 e.m, å Visby Rådbhus för pröfning af gjorda anbud å konkursboets fastigheter.
KONKURSFÖRVALTNINGEN.

Kreditorerna i bandl, Carl Procopées och hans firmas Procopée & C:i konkurs kallas till sammanträde tisdagen den 21 instundande Maj kl. 5 e.m. hos havdl. J. L. Kahlquiet i Visby, för att taga del af boets fö valtning och upprättadt utdeloingsförslag samt, om detta godkännveg, uppbära slututdelning.
Visby den 24 April 1889.
Konkursförvaltningen.

Borgenärerna i handlanden J. O. Gardells i Väte konkurs, kallas härigenom att sammanträda å Stadsbotellet i Visby lördagen den 4 nästa Maj kl. XI f.m., för att emottaga redovisning för boets förvaltning och granska upprättadt utdelningsförslag.
Visby den 20 April 1889.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

På begäran af sterbbusdelägare efter aflidne hemmansägaren A. P. Jacobsson vid Gurfiles i Ala socken, anmodas och kallas bärmed bemälde Jacobssons samtlige borgevärer att manvgrant sammanträda i sterbbuset lördagen den 4 pästinstundande Maj kl. 3 (tre) e.m. för att fatta beslut och öfverlägga om tillgångarnes realiserande utan konkurs; och må upplysniogsvis nämnas, att i händelse kookurs kan undvikas, tillgångarne i det närmaste torde lemna full utdelning för de nu kända skulderna.
Kräklingbo d. 26 April 1889.
BERNH. BOLIN,
Utredningsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 29 April 1889
N:r 48

VIGDE.

Gustaf af Wetterstedt
och
Olga Procopée.
Hemse den 17 Oktober.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Oktober 1886
N:r 85.

TROLOFVADE.

Gustaf af Wetterstedt
Olga Procopée.
Hemse den 3 April 1886.
Tillkännagifves endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1886
N:r 28.

Musikaliska sällskapet

hade i fredags ett talrikt besökt sammanträde, hvars förhandlingar leddes af ordföranden läroverksadjunkten M. Klintberg.
Fjorton personer hade anmält sig till deltagande i de annonserade spolöfningar ne för utbildande af en orkester. För deras undervisning begärdes att anslag af femtio kronor. Förslaget bordlades till ett kommande sammanträde.
Till ledamöter af sällskapet invaldes fruarna Schartau och Josefina Herlitz fröknarna Malin Herlitz, Eilen Procopé, Ameli Bolin och Anna Rydbom, literatör Pallin, landtbrukare Gabriel Herlitz, handlande J. Hedström samtunderlöjtnanterna Elert och Lönngren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Mars 1886
N:r 26.

Å utmätningsauktion

har handlande Karl Procopées konkursmassas till höriga 1/4 i ångbränneribolagets fastighet hus och tomter nr 57 vester om staden och 55 1/2 i Strandrotens första qvarter inropats af handlande T. Klingwall för 710 kronor. Fastigheten i sin helhet är bevillningstaxerad till 22 tusen och saluvärderad till 20 tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 September 1885
N:r 71.

Genom exekutiv auktion,

som förrättas å Magistratens sessionsrum härstädes tisdagen den 1 nästkommande September klockan 12 på dagen, kommer den handlanden Carl Procopées konkursmassa tillhöriga 1/4 uti Ångbränneribolagets fastighet, hus och tomter under nv:risg 57 vester om staden och 55 1/2 i Strand-rotens 1:sta qvarter ätt försäljas. Fastigheten är i sin helhet bevillningstaxerad till 22,000 kronor och saluvärderad till 20,000 kronor. De, hvilka äga fordran, som skall ar fastig beten utgå, eller annat anspråk, som bör vid auktiofien iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Visby Rådbus den 30 Juli 1885.
På Ötfverexekutors-embetets vägnar:
C. EEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Augusti 1885
N:r 68.

Telegrafstationen

vid Fårösund förestäs under två månader, räknadt från 13 dennes, af e. o. telegrafisten Olga Procopée.
Telegrafstationsföreståndaren Hilda Getzhult åtnjuter under sagda tid tjenstledighet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Juli 1885
N:r 56.

Rättegångs- och Polissaker.

För ärekränkning har, som föritnämts, hustru Ölander stämt hustru Norberg. Genom dom i måndags blef svaranden frikänd.

Ransakning har i dag hållits inför södra häradsrätten med för stöld och förfalskning af motböcker med Hejde sparbank häktade förre skolläraren C. P. Blomberg samt för delaktighet häri anklagade J. Procopé, P. Olsson Mölner, J. Pettersson Rågåkra, Fredriksson, J. Pettersson Folkes och A. Andersson Medebys.
Förhöret rörde sig till största delen om en inteckning å 7,000 kr., som från sparbanken tillgtipits för att användas till belåning här i staden, hvarom Olsson Mölner skulle vara medveten. Åtskilliga vittnen hade och för Olsson särdeles graverande omständigheter att förmäla, men deras berättelser bestridde. Olsson med att han ej kom i håg något. Hans sakförare, urmakare Norstedt, intygade ock att Olsson är mycket minnesslö.
För två personers inkallande uppsköts ransakningen till annan dag, då samtliga avarandena fortfarande vid samma påföljd skola infinna sig.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juni 1884
N:r 50.