Telegrafstationen

vid Fårösund förestäs under två månader, räknadt från 13 dennes, af e. o. telegrafisten Olga Procopée.
Telegrafstationsföreståndaren Hilda Getzhult åtnjuter under sagda tid tjenstledighet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Juli 1885
N:r 56.

Rättegångs- och Polissaker.

För ärekränkning har, som föritnämts, hustru Ölander stämt hustru Norberg. Genom dom i måndags blef svaranden frikänd.

Ransakning har i dag hållits inför södra häradsrätten med för stöld och förfalskning af motböcker med Hejde sparbank häktade förre skolläraren C. P. Blomberg samt för delaktighet häri anklagade J. Procopé, P. Olsson Mölner, J. Pettersson Rågåkra, Fredriksson, J. Pettersson Folkes och A. Andersson Medebys.
Förhöret rörde sig till största delen om en inteckning å 7,000 kr., som från sparbanken tillgtipits för att användas till belåning här i staden, hvarom Olsson Mölner skulle vara medveten. Åtskilliga vittnen hade och för Olsson särdeles graverande omständigheter att förmäla, men deras berättelser bestridde. Olsson med att han ej kom i håg något. Hans sakförare, urmakare Norstedt, intygade ock att Olsson är mycket minnesslö.
För två personers inkallande uppsköts ransakningen till annan dag, då samtliga avarandena fortfarande vid samma påföljd skola infinna sig.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juni 1884
N:r 50.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
Sparbankskatastrofen i Hejde. Ransakning med häktade f. skolläraren K. P. Blomberg i Hejde samt med Peter Olsson, Mölner i Väte, J. Procopé, Krämplösa i Hejde, Pettersson, Rågåkra i Hejde, Fredriksson, Vestervätei Väte, och Anders Andersson, Medebys i Hejde, hvilka fem sistnämde åtalats för delaktighet i Blombergs brott, hölls i förgår å länsfängelset.
Tre motböcker företeddes, i hvilka 825 kronor voro införda såsom uttagna, fastän summan ej blifvit lyftad. Blomberg erkände förhållandet.
Blomberg inlemnade till rätten en längre skrift, hvari han ångerfullt erkände alla sina brott, hvilka föranledts af hans klena affärsställning samt af hans slapphet och godtrogenhet mot andra. Flere personer hade, uppgaf han, rent af rådt honom till att fortsätta med bedrägerierna.
Fyra vittnen hördes, hvilka hade flere för Peter Olsson graverande omständigheter att omförmäla. Af ett vittnesmål framgick derjämte, att Anders Andersson, Medebys, blifvit uppmärksammadgjord på att den till honom af Blomberg såsom säkerhet lemnade inteckning å sju tusen kronor ej kunde tillhöra Blomberg.
Olsson bestred samtliga vittnesmålen under förmälan, att han ej kunde påminna sig något. Då rättens ordförande framhöll det egendomliga i, att Olsson alltid bestred hvad mot honom förekom på grund af sitt klena minne, gaf Olssons rättegångsbiträde den upplysning, att Olsson verkligen hade mycket dåligt minne. Svarandena Olsson och Procopée inlemnade derefter ett skriftligt anförande, hvari de sökte framvisa, att Blomberg varit sväfvande isina uppgifter om dem, hvarjämte tvänne intyg företeddes, hvilka skulle bevisa, att Olsson ej haft del i ett par af Blombergs affärstransaktioner med en enskild person i Visby och enskilda banken.
Åklagaren erhöll uppskof för målets ytterligare utredning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Juni 1884
N:r 52.

Balansen i Hejde sparbank.

Härom hölls i dag en längre ransakning med häktade skolläraren Blomberg och för delaktighet häri tilltalade landtbr. J. Procopée J. Pettersson Rågåkra och J. Pettersson Folkes såsom revisorer samt Olsson Mölner för medvetande af Blombergs brott. Genom ransakningen kom i dagen äfven en lånetransaktion med A. Andersson Medebys, hvarför åklagaren, kr.-fogden Bokström fann sig föranlåten att yrka ansvar äfven å Andersson, som häri bort misstänka Blombergs brottslighet.
Omkring 30 sparbanksböcker voro på ett eller annat sätt oriktiga. För vidare utredning uppsköts ransakningen, som leddes med kraft af v. häradsh. G. Bergman.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 juni 1884
N:r 46.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
Stöld och förfalskning. Ransakningen med häktade skolläraren K. P. Blomberg från Hejde fortsattes i förgår å länsfävgelset. Samtlige styrelsemedlemmarne i sparbanken, med undantag af J. Petterson och K. Olsson i Sorby, voro tillstädes såsvm målsegande med biträde af K. V. Kahlqvist. Som åklagare tjenstgjorde kronofogden Aug. Bokström.
Oaktadt af styrelsen gjorda uppmaningar hade ännu icke alla motböcker i sparbanken inkommit; emellertid syntes sannolikt, att den totala kassabristen föga öfverstege det be!opp, som vid förra ransakningstillfället beräknats.
Under förhörets gång upplystes och erkändes, att styrelsemedlemmarne skött sina åligganden på ett synnerligen otillfredsställande sätt. Så hade snart sagdt aldrig någon styrelseledamot varit tillstädes vid utlåning af penningar, ehuru reglementet föreskrifver detta.
M heller hade styrelsen sammanträdt sedan års 1882, från hvilken dag sista protokollet är dagtecknadt,
Granskare för sista året, alla nu närvarande, hade varit K. Procopé, J. Pettersson, Rågåkra, Fredriksson, och J. Pettersson, Folkes, af hvilka de tre första undertecknat revisionsberättelsen, J. Pettersson, Folkes, upplyste, att han, då han erhöll kallelse till revision, ansett denna utfärdad alltför sent och tiden för revisionen alltför knapp, hvarför han hvarken deltagit i revisionen eller undertecknat berättelsen derom. Fredriksson och J. Pettersson, Rågåkra, omtalade, att deras revidering bestått deri, att de intunnit sig på kallelse af Blomberg och under ungefär 5 timmar genomgått och granskat de i bankens ego befintliga reverserna, men icke bankens böcker. Härvid hade Procopé icke varit närvarande, utan hade han och Blomberg förut genomgått böckerna. Pettersson och Fredriksson hade skrifvit under revisionsberättelsen i god tro och i lit till Blombergs och Procopés granskning af räkenskapen. De sade sig ock icke det minsta förstå bokföring, Procopé, som är kunnig i bokföring, medgaf, att ban haft bankens böcker hemma hos sig, men sade sig icke vid granskningen kunnat iakttaga några fel. Hvarken Procopé eller de andre revisorerna kunde nöjaktigt förklara sammanhanget med flere summor, som nämts i revisionsberättelsen.
Med anledning af de erhållna upplysningarne yrkade åklagaren ansvar å de revisorer, som undertecknat berättelsen, för delaktigbet i Blombergs brott, för så vidt som de bort hafva skäl att misstänka detsamma,
Tillfrågad, hvartill han användt de tillgripna medlen, upplyste Blomberg, att de åtgått dels till hans hushåll, dels till betalande at räntor, vidare till borgensförluster, till ene sonens underhåll i Linköping, till Amerika åt en andre son samt till oförsigtiga utlåningar utan säkerhet.
Blombergs enskilda anteckningsbok företeddes, deri han uppskrifvit, hvad han olagligen tagit eller gifvit ut. Vid granskningen af densamma upptäcktes, att flere blad blifvit utrifna. Angående detta berättade de två styrelsemedlemmar, som af Blombergs hustru erhållit boken, att de strax efter Blombergs häktande hemma hos dennes hustru gått igenom boken blad för blad, och att då inga utrifningar at blad iakttagits; men då de sistlidne måndag begärt och erhållit boken af Blombergs hustru, hade de märkt blad vara utrifna; på deras fråga, om någon under tiden haft boken, hade hon svarat, att Procopé lånat den. Procopé, frågad häröfver, sade sig visserligen en kort stund sett i boken, men ej utrifvit några blad, Såväl sagde anteckningsbok, som Blomberg sjelt uppgåfvo, att Procopé i flere poster af Blomberg lånat 433 kronor utan säkerhet, hvilka pengar ej blifvit återbetalda. Blomberg tillade, att Procopé vetat, att dessa pengar voro sparbankens, hvilket åter bestreds af Procopé.
Angående uttagandet och belånandet af Blombergs reverser i sparbanken uppgaf Blomberg, att styrelseledamoten P. Olsson hade kommit till B. och sagt, att han på något sätt måste skaffa respengar till Olssons svågen Aug. Hindriksson, som skulle resa till Amerika; att B. då tagit en sin i sparbankens ego befintlig revers & 700 kr. och lemnat den till O., som rest till staden och der belånat den hos enskild person; att B. af de erhållna pengarne lemnat Hindriksson 225 kr. utan säkerhet; att då reversen, som under tiden blifvit belånad i Ensk. Banken, skulle inlösas, han uttagit ur sparbanken sin inteckning å 3,000 kronor samt med O. rest till Visby, hvarest O. erhållit och belånat den i Ensk. Banken och att Blomberg af de på detta sätt erhållna pengarne inlöst reversen & 700 kr. Tillspord re genmälte Olsson, att han aldrig bedt B. om ARE åt svågern, att han på B:s begäran i Visby belånat reversen å 700 kr. och lemnat honom pengarne, utan att veta, hvartill B. skulle avvända dem; att han icke belånat inteckningen å 3,000 kronor, samt att han varit fullt okunnig om dessa papper tillhörde banken.
Åklagaren upplyste, att på den i Enskilda banken befintliga omslagsreversen för inteckningen å 8,000 kronor Blombergs namn var bevittnadt af Olsson och en annan person, Med anledning af hvad som förekommit yrkade åklagaren ausvar & Olsson för delaktighet i Blombergs brott, för så vidt han varit derom medveten, Uppskof begärdes för vidare utredning.
Efter öfverläggning beslöt rätten, att bevilja uppskof till anuan dag, då de tre revisorer, som undertecknat berättelsen, och P, Olsson skola infiuna sig vid vite af 100 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Maj 1884
N:r 44.

I anledning af afflyttning

från stället låter fru Julia Procopée i Etelhem genom offentlig auktion, som onsdagen den 12 innevarande December från klockan 11 på dagen förrättas ihandelsbolaget Kahlqvist & k:nis invid Etelhems jernvägsstation belägna magasin, till den högstbjudande försälja följande lösegendom: en större imperialsäng med madrassar, två mindre imperialsängar, en soffa, bord, stolar, speglar, flere gungbräden, ett isskåp, diverse porslin, hvaraf en servis för 24 personer, flere sorter glas, géléskålar och karaffer, gafflar, mat-, té- och ströskedar af nysilfver, en strykugn, en mindre be: sparingsspis, diverse kokkärl, ett parti möbeltyg m. m.
Betalningsanstånd lemnas godkände inropare tre månader.
Stånga den 1 December 1883.
Efter uppdrag,
M. E SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1883
N:r 97.

Bolagsordning

är nu af k. m:t faststäld för Gotlands mejeriaktiebolag, som idag haft stämma och dervid till ledamöter i bolagets styrelse utsett hrr A. Palm i Visby, N. Jacobsson i Vänge, J. Olofsson i Etelhem, O R. Pettersson i Stånga, A. K. Stenmark i Visby, A. Stålhandske i Vesterhejde och J. N. Osterman i Visby med hrr K. Franzén, Herm. Calissendorff samt J. Procopée i Hejde till ersättare.
Styrelsen har vid sammanträde i afton utsett till ordförande A. Stålhandske, vice ordf. N. Jacobsson, verkställande direktör A. K. Stenmark samt till kassör A Palm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Mars 1883
N:r 25

Sinnesrubbad.

Ett härstädes och äfven i Stockholm mycket bekant fruntimmer, fröken Maria Procopée, som någon tid synts hafva varit sinnessjuk, fick i söndagsafton omkring kl. 10 tillfälle att, iklädd endast linnet, begifva sig från sitt hem vid Strandgatan och ner till hamnen, hvarest hon kastade sig i sjön, men höll sig fast uti en ketting så länge, att man med båt kunde rädda och föra henne till sin bostad; i måndags blef hon transporterad till hospitalet.
Fröken P. har under flera år varit i hög grad excentrisk samt haft den fixa iden, att för de blinda åstadkomma ett internationelt verksamhetsfält med förfärdigandet af handarbeten. Senast omtalades hon för att hafva undervisat en blind i att förfärdiga ett vaggtäcke åt den då nyfödde arffursten.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 mars 1883
N:r 19.

Gotlands mejeribolag

konstituerades i går sedan minimibeloppet 9,000 kr. fulltecknats. Förslaget till stadgar genomgicks punktvis och blef med några smärre förändringar antaget.
En interimstyrelse, bestående af hrr Stenmark, Stålhandske, Osterman, A. Palm, Pettersson Liffride, N. Jacobsson Kyrkljufves, och Olsson Kyrkeby med hrr Björkander i Väte, Procopée Krämplösa och Olsson Isume som suppleanter tillsattes, hvilken styrelse hade att bland annat hos reg:n anhålla om sanktion å bolagsordningen.
Sammanträdet var ganska talrikt besökt och diskussionen ibland rätt liflig. Till ordförande utsågs herr Stenmark, ehuru han undanbad sig detta förtroendeuppdrag.
Våra större jordbrukare syntes fortfarande vara ointresserade för denna fråga.

Gotlands Tidning
Lördagen den 24 februari 1883
N:r 16.

Gotlands hushållningssällskap

firade igår sin högtidsdag för året. Förhandlingarna öppnades med ett tal af ordföranden grefve Horn, hvari han kastade en återblick på det förflutna för åkerbruket i vårt län särskildt ogynsamma året och framhöll, hurusom olyckan och motgången först derigenom rätt uppskattas, att man tager vara på den erfarenhet de skänka. Denna erfarenhet vore icke svår att finna. Månne våra landtbrukare aktat tiden rätt? Månne vidden af deras företag alltid stode i rätt förhållande till 5relsekraften och rörelsekapitalet? Måme icke man stundom kunde skönja en åtå att tillvinna sig större områden än min med egna krafter förmådde sköta? Månne icke lättheten att röra sig med lånta kapital lockat till äfventyrligt spel? På egna tillgångar och med egna krafter byggas säkrast grundvalarne till oberoende och sjelfbestånd. Denna sjelfständighet för våra landtbrukare vore nu så mycket mera eftersträfvansvärd, som vi sett, huru Amerika börjat i allt vidsträcktare mån af sitt öfverflöd förse vår verldsdel med spanmål, som till qvaliteten öfverträffade de nordiska staternas. Vi få taga lärdomar af den fjerran vesterns i detta som i många andra afseenden rika erfarenhet, om vi skola bestå i denna täflan. Vi få något ändra vår landthushållning och lägga mera an på vårutsädet, korn och hafre, och flitigt utveckla vår boskapsskötsel. Hvad särskildt angår hafreodlingen, så erinrade talaren om att konungen, varmt intresserad för sitt lands utveckling i alla riktningar, i enskildt bref, med anledning af en petition från större hafreexportörer, framhållit att något borde göras för hafreskördens ökning och förbättring och särskildt sändt ett cirkulär, hvaraf talaren var i tillfälle till dem, som sådant önska utdela exemplar.
Sedan sammankomsten derpå förklarats öppnad företogos först en del val:
I sällskapets förvaltningsutskott återvaldes för 4 år major A. Kyllander och nyvaldes inspektor J. M. Larsson på Klintebys;
i landtbruksskolestyrelsen insattes efter afl. kyrkob. Appellöf inspektor Larsson, med landtbrukaren P. Johansson, Larsarfve i Roma, till ersättare.
Till revisorer valdes för sällskapets räkenskap hrr D. Malmros och J. Ihre med hr A. Malmros till ersättafe, samt för landtbruksskolan hrr Suno Engström och W. Wöhler med ingeniör O. Warfvinge till ersättare.
I den särskilda komité för granskninz af landtbruksskolans verksamhet sedan der flyttades till Varplösa, som sällskapet sislidne år utsåg, invaldes efter hr J. F. Lytl, som afsagt sig ledamotskap i sällskape, hr J. N. Viman i Barlingbo.
Uti sällskapet invaldes :följande nya ledamöter: landtbrukaren A. E. Jacobsson, Smiss i Grötlingbo, borgmästaren Een, postexpeditören O. Lagergen, kontorsskrifvaren O. T. Lagergren, brygga ren Palm, öfverstelöjtnant Borg, kommissarien Svallingson, landtbrukaren J. Enequist, Tjouls, J. Bergman, Botvide i Sanda. J. Procopé, Krämplösa i Hejde, Olof Knudsen, Fole, och L. Duse, Sindarfyve i Hemse.
För den vidlyftiga utgifts- och inkomststaten för detta år sakna vi idag utrymme att närmare redogöra.
Efter sammanträdets slut samlades ledamöterna åter kl. 3 på stadshotellet, der en angenäm middag intogs, hvarunder skålar egnades åt konungen, hushållningssällskapet, dess ordförande, m. fl., och der sällskapets medlemmar till långt fram på qvällen fortforo att utbyta tankar och åsigter i ämnen, som beröra vårt lands vigtigaste näringskällor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1880
N:r 8