Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Sjörättsmålet mellan kaptenerna Mills och Mallgraw, befälhafvare å engelska ångfartyget Xanto och tyska ångfartyget Valuta, hvilka sistl. sommar sammanstötte med hvarandra utanför Gotlands ostkast, hvarvid Xanto gick till botten, slutbehandlades igår inför rådbusrätten, som i dryga tre timmar var sysselsatt med målets handläggning.
Såsom kapten Mallgraws ombud uppträdde v. häradshörding Karl Herlitz; kapten Mills företräddes af konsul Bersén från Göteborg och auditör Engström.
Såsom vittne : hördes på Mills begäran navigationsläraren i Göteborg sjökapten K. J. Karlsson samt sjökapten J. Sellman härstädes, hvilka afgåfvo vidlyftiga skrittligt affattade berättelser, i hvilka framhölls att Valuta varit vållande till sammanstötningen, enär fartyget haft dålig utkik samt manövrerats fel aktigt och oförsigtigt.
Det förstnämda vittnet grundade sitt omdöme på den utredning målet fått vid domstol, hvars protokoll han noggrant studerat; det senare vittnet hade deremot endast delvis genomläst protokollen i målet, på grund hvaraf häradshöfding Herlitz bestred, att något afseende skulle fästas vid detta vittnesmål.
Konsul Berséo framstälde i ett vidlyftigt skriftligt anförande sin hufvudmans slutpåståenden, hvari han yrkade bifall till käromålet, samt framlemnade en kostnadsräkning på 8,344 kronor.
Häradshöfding Herlitz bemötte muntligen en del af slutpåståendena samt öfverlemnade målet till domstolens pröfning.
Utslag kommer att afkunnas 14 nästkommande September.

Åtalet för oredlighet och förskingring mot tidningen Gotlänningen utgifvare A. C. Stenmark förekom igår åter till handläggning. Käranden företräddes af v. häradsh. Karl Herlitz. Svaranden, vid vite ålagd personlig inställelse, uteblef. Kärandeombudet anhöll om fjorton dagars uppskof samt yrkade, att svarandens uteblifvande nästa gång ej måtte hindra målets afgörande, hvilket yrkande bifölls af rådhusrätten.

Missfirmelse m. m. Skräddare L. P. Rumander, instämd af skomakare J. Lindgren, kunde ej fällas till ansvar för hvad som lagts bonom till last.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens Junisammanträde pågick en och en half dag, hvarvid ett utslag afkunnades samt åtta nyinstämda och elfvauppskofsmål hand lades. Genom den nya domhafvanden bär radshöfding Lindroths åtgörande, att stämningar i ärekränkningsmål skola påtecknas af domaren sjelf och ej, såsom förut skett, af länsmännen, har antalet sådana mål väsentligt minskats; vid förevarande sammanträde inträffade det ovanliga, att ej ett enda dylikt mål var instämdt.

Förlikt vardt inför rätten ett mål mellan husbönderna Nils Hansson och Båtel Jakobsson, Ejvide i Ejsta, samt arbetaren Per Qvarnström derstädes angående afträdande af jord.

Olaga fiske m. m. I det förut omnämda målet -mellan arrendatorn å Vestergarnsholm landtbrukare Gabriel Herlitz samt Per Lyberg, Karl Pettersson, Erik Stenqvist, Karl Persson, och N. Hejdman, hvilka 22 sistl. April skulle olofligen hafva gjort intrång på käranden Herlitz fiskvatten och derifrån bortförtitvänneidnät, afkunnades utslag. Enär svarandenva invändt, att fiskerätten tillhörde dem, men tvisten härom, hvilken måste vara afgjord, förrän det kunde bedömas, huruvida svarandena gjort sig skyldige till åtalade förseelsen, icke kunde pröfvas på den nu ågångna stämningen, så hänvisades parterna att efter stämning i laga ordning tvista om bättre rätt till ifrågavarande fiskevatten, hvarefter häradsrätten, sedan tvisten härom afgjorts genom laga kraftvunnen dom, på endera partens anmälan åter skulle till behandling företaga målet, som pu förklarades hvilande,

Ovarsamt skjutande. Drängen Anton Lindell, Heffride, och bondesonen Lars Österberg, Gläfves, hade efter en promenad tillsammans med sömmerskan Olivia Hermansson i Burs »för att hedra henne», då de skildes åt, afskjutit hvar sitt skott, hvarvid det ena träffa de henne i låret och illa sårat henne. Svarandena erkände, art hon sårats af ettdera af skotten samt att Lindell aflossat det första och Österberg det andra skottet.
Ett vittne, som åtföljt käranden, då hon stannat för att taga farväl af svarandena, berättade, att vittnet å en sidoväg sedan gått framåt med käranden 8 eller 9 salsar, då ett skott smält och strax derefter ett annat. Käranden hade efter första skottet ej tillkännagifvit annat än sin förskräckelse men yttrat efter andra skottet »Aj mitt lår, hvad gjorde de nu», hvarefter hon fallit omkull.
Detta vittnesmål ville Österberg, som afskjutit det andra skottet, ej bestrida. Bössorna voro laddade med löst krut men med starka förladdningar.
Utslag afkunnas 15 instundande Juni.

Norra häradsrätten.
Slagsmål efter ett dansnöje. Kronolänsman Smedberg har på angifvelse af fiskaren Teodor Schultz åtalat ullspinnerifabrikören Oskar Bjersander och garfvaren Oskar Andersson, alla i Hangvar, hvilka båda sistnämde skulle hafva begått våld mot Schulz. Ett vittne hade hört, att Andersson yttrat, att ban tilidelat Schultz två sparkar i hufvudet; två vittnen hade iakttagit, att alla tre varit blodiga. Målet uppsköte, — För misshandel vid samma tillfälle yrkade ofvavnämde Bjersander ansvar å drängen Anton Bergström, hvilken skulle hafva varit Schultz medbjelpare. Svaranden bestred hvad vittnen förut berättat i saken.
— Ofvansämd Bergström bade slatligen instämt Oskar Andersson för misshandel. Svaranden berättade, att han, då han sett Bergström ligga öfver Schultz och Bjersander på marken, tagit Bergström i kragen för att lyfta upp honom, E:t vittne hadé dock sett, att Andersson gifvit Bergström ett slag, hvarjämte ett annat vittne intygade, att Å. sedan ville begå våld mot Bergström, som redan då var blodig.

För skogsåverkan voro Mårten och Teodor Li!jegren (fader och son) åtalade af kronolänsman Bolin. Svarandena erkände, att de vid Slumra och Gennor i Vallstena, hvilka fadren L. tillhöriga egendomar blifvit utmärta, buggit skog under tiden mellan utmätningen och den derpå följande utmätningsauktionen, men att de gjort det för att för’jena sitt lifsuppehälle och för att skaffa sig pengar till kommunalutskylderna ; sonen (’6 år) hade deitagit i huggningen på fadrens befallning. Målet uppsköts.

För oloflig utskänkning af maltdrycker un-der ett års tid före 27 Maj 1884 var fra Bernhardina Etelund vid Fårösund åtalad. Hon erkände förseelsen.

Ärekränkningsmål. Ett dylikt mål mellan sömmerskan Hanna Norrby, Bursbage i Othem, och Olivia Gahnström, Närs i Othem, vardt på domarens framställuing förlikt.
— Fredrik Olofsson i Lokrume yrkade ansvar 2 Petter Hallgren derstädes, emedan H. skulle hafva beskylt O. att hafva begått hor.
Målet uppsköts.

Barnuppfostringsmål. Pigan Johanna Helena Persson i Gothem hede instämt husbondon Oskar Nilsson, Botare i Gothem, med yrkande om barnuppfostringsbidrag. Svaranden erkände faderskapet och ville betala 30 kronor årligen; käranden hade fordrat 70 kronor. För att höra käranden öfver anbudet erhöll kärandeombudet uppskof.

För stöld af en guldurnyckel m. m. från sin husbonde J. P. Pettersson, Lauks i Lokrume, har ogifta Anna Maria Katarina Johansson blifvit häktad i Visby af stadsfiskalen.

För stöld från en sofvande person, som lagt sig till hvila ute i det fria i närheten af jernvägsstationen, häktades igår af stadsfiskalen arbetaren Johan Petter Ferdinand Nordell.
Nordell har förut flere gånger varit straffad för stöld.

Tvist om jagthund. — Arbetaren J. L. Silvin lemnade till hemmansägaren G: J:son Bex i Endre en jakttik. Sedermera återtog han henne och sålde henne. Nu instämde de hvarandra till Gotlands norra häradsrätt, Silvin med yrkande att få ersättning för de hundvalpar, 75 kr. stycket, som Bex försålt, och Bex med yrkande om ansvar å Silvin, för det han tagit hyndan tillbaka, påstående Bex, att han fått den till skänks, I hufvudsak ogillades bägges yrkanden, men dömdes dock Silvin att till Bex utgifva hyndans värde, som skulle bestämmas genom kompromiss, dock ej högre än 200 kr.
Detta utslag har af hofrätten blifvit faststäldt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Å utmätningsauktion

i förgår inropades studeranden Nils Herlitz’ fastighet nr 28 och 28 1/4 i S:t Hansrotens 2 qvarter, salavärderad till 15 tusen och bevillningstaxerad till 22 tusen kronor, af v. häradshöfding Karl Herlitz för 13,850 kronor.
— I dag inropades å utmätningsauktion snickare J. P. Qvibergs fastighetnr 33 och 33 1/2 i Klinterotens 3 qvarter, be villningstaxerad till 2,800 och saluvärderad till 3,000 kronor, af hemmansägare Johan Tomsson, Skäggstäde i Källunge, för 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade i förgår sitt årssammanträde, som var besökt af närmare femtio ledamöter och hvars förhandlingar för första gången leddes af militärbefälhafvaren öfverste v. Hohenhausen, Till nye ledamöter i gillet invaldes major Schartau, länsveterinär Nyblad, postmästare Vallander, löjtnant Primus Pettersson, underlöjnanterna Vickström, Elert, Lönngren, E. V. Sillén, Sylvan och Broander samt hr Nils Herlitz.
— Till v. ordförande omvaldes jägmästare Sylvan med landssekreterare Hambreus och öfverstelöjtnant Gahne såsom ersättare. Läroverksadjunkten doktor L. Kolmodin, major Törnqvist och kapten Lindström utsågos ånyo till sekreterare, skattmästare och rustmästare.
I styrelsen omvaldes vik. lektorn doktor O. Klintberg, kapten Hedenblad, bryggare Vedin, styckjunkare Visselgren och handlande G. Klintberg. Granskare blefvo major Kruse, kapten Ericsson och trafikschef Cederström med kapten Gardell till ersättare.
— Af granskarne tillstyrkt ansvarsfrihet för årets förvaltning beviljades styrelsen.
— Gillet biföll styrelsens förslag, att premierna för dödade rofdjur nästkommande år måtte fastställas till följande belopp: för räf kr. 2:50, för dufbök kr. 1:00, för sparfhök kr. 0:50 och för kråka kr. 0:10. Vidare medgafs åt styrelsen rätt att bestämma om sättet för och den behöriga kontrollen öfver premiernas utbetalande.
— Styrelsens förslag att täflingen om gillets medalj måtte vid nästkommande års prisskjutning försiggå enligt nuvarande föreskrifter antogs af gillet.
— Gillet hade i skrifvelse till magistraten anhållit om utfärdande af ett vitesförbund af tjugufem kronor, förutom det j lag stsdgade, mot all skada och ohägn &å gillets paviljong, skjutbana och öfriga tillhörigheter vid skjutbånan utanför Österport, hvarjämte gillet utfäst en belöning af tio kronor för i bevis ledd angifvelse om dylik åverkan. Till svar härå hade magistraten meddelat, att gillets skrifvelse ej kunnat föranleda till någon magistratens åtgärd, enär allmänna strafflagen innehöll ansvarsbestämmelser för dylika förbrytelser, hvilka för öfrigt ej hörde under allmänt åtal.
— Till k. m:ts befallningshafvande hade inkommit följande skrifvelse från riksantiqvarien:
I ett till vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien at kungl. arkitekten E. V. Langlet och löjtnant E. Fahnebjelm inlemnadt förslag rörande åtgärder för bevarande af Visby stadsmur uppgifves, att en del af muren blifvit mycket illa skadad genom förlupna kulor; afskjutna vid de tillfällen, då jägaregillets skjutbana användes, och att för återställande af denna murdel ett anslag vore nödvändigt. Då skjutbanan sålunda medför undergång för en del af stadsmuren, hvilken såsom fornlemning är genom gällande lag fridlyst, får jag å ämbetets vägnar anhälla, att Ni ville förbjuda begagnande af skjutbanan, intill dess mellan densamma och stadsmuren en ny mur blifvit uppförd, som kan uppfånga de förlupna kulorna, hvilken nya mur ej får uppföras så nära den gamla stadsmuren, att denne derigenom bortskymmes eller göres otillgänglig.
Gillets styrelse hade i frågan uttalat såsom sin åsigt, att någon åtgärd från gillets sida för beredande af skydd åt stadsmuren ej vore behöflig, alldenstund numera, sedan jerntaflyr anskaffats, den skada, som genom förlupna kulors anslag mot stadsmuren kan orsakas, är ingen eller så ringa, att den i intet afseende kan medföra murens förstöring, och dessutom gillet inom den närmaste framtiden torde få förlägga sin skjutbana på annat ställe, emedan den nuvarande skjutbanan icke har tillräcklig längd för att medgifva skjutning på 800 fots afstånd, hvilket är det vid de allmänna skjutningarna om statens pris föreskrifna.
I frågan uppstod en kort öfverläggning, som öppnades af
hr Hambræus, hvilken önskade upplysning om huru gillets rätt att begagna banan tillkommit, hvarom väl någon urkund skulle finnas, Ansåg det vara otänkbart att någon vämnvärd skada å muren åstadkommits af de små blyprojektiler, som begagnades, hvarför gillet ej borde medgifva, att muren skadats. Om någon skada verkligen förefunnes, så hade den troligen föröfvats af personer, hvilka i muren letat efter blyet. Det vore skäl att påpeka detta i gillets yttrande öfver skrifvelsen.
hr ordföranden instämde med den föregående talaren.
major Törnquist upplyste, att gillet mot en årlig afgift af 29 kronor af staden förbyr lägenheten för skjutbanan.
hr Hambræus föreslog att gillet i sitt svar borde omnämna just denna omständighet.
Gillet beslöt att i enlighet med styrelsens och hr Hambræus’ framställning besvara riksantiqvariens skrifvelse.
— Ordföranden upplyste, att den vid föregående sammanträde valda komitén, som fått i uppdrag att afgifva förslag till en omarbetning af gillets stadgar, ej kunnat fullgöra sitt arbete dels på grund af general v. Vegesacks afflyttning från orten och dels på grund af hinder för tvänne komitéledamöter. Komitén består af doktor Kolmodin, jägmästare Sylvan, kapten Hedenblad och landssekreterare Hambræus.
Efter general v. Vegesack invaldes i komitén öfverste v. Hohenhausen, hvilken uttalade den förhoppning, att komitén under innevarande vinter skulle hinna afsluta sitt arbete.
— Gillet beslöt på förslag af major Törnquist, att årsberättelsen och en förteckning på gillets samtlige ledamöter skulle tryckas.
— På förslag af major Törnquist valde gillet öfverste v. Hohenhausen till hedersledamot.
— Till ceremonimästare utsåg ordfö randen underlöjtnant N. Söderberg.
— Efter sammanträdets slut samladesgilleledamöterna vid framsatta bålar, hvarefter gemensam sexa intogs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 December 1884
N:r 97.

Sökande

till häradshöfdingebefattningen i Gotlands södra domsaga, äro, sedan v. häradshöfding E. Geijer återtagit sin ansökan, v. häradshöfdingarna Lindroth och T. A:son Hagander, hvilka i denna ordning blifvit på förslaget uppförda.
Såsom extra sökande lära äfven, hvad ryktet förmäler, vara borgmästaren C. Een och v. häradshöfdingen K. Herlitz.

Gotlands Tidning
Torsdagen den 16 Oktober 1884
N:r 81.

FÖDD.

En dotter.
Othems prestgård d. 9 Okt. 1884
Vendela Gradelius, G. Ad. Gradelius.
f. Herlitz.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Oktober 1884
N:r 82.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För öfverfall af några personer å strandpromenaden samt för oljud och fylleri dömdes bageriarbetarne Frans Gustaf Jonsson till 85 kronors böter och Karl Erik Runström till 80 kronors böter samt f. artilleristen Johan Petter Blomqvist att böta 75 kronor. Bagerilärlingen Elias Kristoffer Pettersson slapp undan med ’tio kronors böter.

För våld mot polis och fylleri dömdes arbetaren Alfred Stenbom, Ansarfve i Tofta, till 385 kronors böter.

För åverkan å stadens mark vid Lummelundsväg var fiskaren Kristian Karlsson, Lickershamn i Stenkyrka, åtalad. Han erkände, att han bundit sin häst på bete derstädes.
Dom afkunnas 15 dennes.

För våld mot skoarbetaren Ernst Svensson dömdes arbetaren Reinhold Ramberg till tio kronors böter.

För alltför högljudd sång under öfning att taga »treklangen» natten till 26 sistl. Juli fäldes handlanden Julius Lindal till femton kronors böter.

För våld mot enkan Anna Jonsson var hustru Anna Andersson instämd, Enkan J. påstod, att Andersson rn henne om strupen så våldsamt, att blod futit. Svaranden nekade, hvarför målet uppsköts till 15 dennes.
Andersson har nu instämt Jonsson för ärekränkning.

För våld och fylleri var plåtslageriarbetaren Johan Arvid Olsson åtalad. Han har emellertid försvunnit från orten.

Försummad renhållning. För uraktlåtenhet att rengöra gatan utanför sin gård nr 28 S:t Hansrotens 2 qvarter dömdes f. studeranden Nils Herlitz att böta tio kronor.
— Slagtare Olof Ölander fäldes till fem kronors böter för bristande renhållning & sin gård.

För forsling af spillning i otätt fordom blef arbetaren Fredrik Andersson dömd till fem kronors böter.

För stöld af några sjalar och dukar häktades i lördags af stadsfiskalen pigan Emelie Augusta Endrell, i tjenst här i Visby.

Gotlands Tidning
Tisdagen den 2 September 1884
N:r 71.

Auktion.

Att de af undertecknad sistl. vår i konsul Herlitz magasin, hos kopparslagaren Engström och hos enkefru Bachér härstädes förrättade auktioner till betalning förfalla, de tvänne sist nvämda den 2:dra och den först nämda den 10:de instundande September, samt att liqvid för desamma å sagde förtallo dagar uppbäres hemma hos mig, till kännagifves bärigenom, med erinran till vederbörande, detresterandeinropsbelopp å dessa auktioner omedelbart efter uppbördsdagarie komma att utmätningsvis indrifvas.
Klintehamn den 26 Augusti 1884.
AUG. NORSTEDT.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Augusti 1884
N:r 70.

Staten

uti stadsgevaldigern O. N. Hallgrens till konkurs afträdda bo upptager:
skulder 8,108: 84
tillgångar 5,968: 90
Till gode män äro utsedde stadsfiskal Jansson och handl. Sandelius samt till rättens ombudsman mag.-sekr. Herlitz.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 20 augusti 1884
N:r 66.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätts förhandlingar upptogo igår närmare sju timmar, af hvilka det nedannämda sjörättsmålet kräfde dryga fyra timmar.

För försummad renhållning å sin gård fäldes åkaren Westergren till tio kronors böter,
— Målet mot bagare Broström nedlade åklagaren, enär Broström afhjelpt de missförhållande, som varit rådande på hans gård.

För våld mot landtbrefbärare Karlsson har, såsom förut nämts, f. artilleristen Oskar Henriksson åtalats, Tvänne vittnen styrkte åtalet. Svaranden infann sig ej; han lär enligt hvad som upplystes hafva afvikit från orten,

I Ölanderska äktenskapsmålen föll igår utslag. ”Båda makarne ålades edgång, som utsattes till 20 nästkommande Oktober.

För åverkan å stadens mark var fiskaren Kristian Karlsson, Lickershamn i Stenkyrka, åtalad. Han var nu liksom förra gången frånvarande, hvarför han fäldes till tio kronors böter. Målet uppsköts till I September, då Karlsson vid tjugu kronors vite skulle komma tillstädes,

För koppleri hade sjömannen Oskar Söderström instämt sin hustru. Parterna uppträdde genom ombud, sjömannen N. A. Möller för mannen och sakförare Stenmark för hustrun.
Svaranden bestred åtalet, som gjorts af bämdkänsla, Målet uppsköts till 8 instundandande September för bevisnings förebringande.

Sjörättsmålet mellan kaptenerna Mills och Mallgraw, hvilkas fartyg Xanto och Valuta 24 sistl. Juni sammanstötte med påföljd att den engelska ångaren sjönk och det tyska ångfartyget blef svårt skadadt, handlades igår inför en stor skara åhörare.
Kapten Malgraw var nu såsom förut företrädd af v. häradshöfding Karl Herlitz. Kapten Mills, som sjelf var närvarande, hade såsom rättegåvgsbiträde auditör Engström och konsul Berséo från Göteborg. Såsom tolk tjenstgjorde kapten H. Lindström.
Konsul Bersén inlemnade en längre skrift, som angafs vara ett förtydligande tillägg till den af kapten Mills afgifna sjöförklaring, hvarjämte sex man af Xantos besättning, af hvilka två förut varit hörda, åberopades såsom vittnen.
I tillägget till kapten Mills sjöförklaring framhölls bland annat, att, om Xanto slagit stopp och back, sammanstötningen, långt ifrån att hafva undvikits eller blifvit lindrigare, tvärtom hade blifvit af svåraste beskaffenhet, derigenom att Xantos bredsida då blifvit rakt vänd mot Valuta, då fara för de ombord varande personernas lif uppstått. Några af vitt nena intygade äfven detta. För öfrigt betättade vittnena, att allt varit i fullgodt skick på Xanto, hvaremot de ej sett lantärnor på Valuta, som kommit med god fart mot Xantos.
Mills ombud begärde två månaders uppskof, hvaremot Malgraws ombud anhöll, att målet måtte uppskjutas endast till 25 dennes för att då få hörd en del af besättningen på Valuta, som i denna vecka väntas till Slite.
Målet utsattes att ånyo förekomma 25 dennes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Augusti 1884
N:r 67.