Hemse.

Hemse förelasningsrörening
höll i går sitt årssammanträde härstädes, varvid kapportar över det gångna årets verksamhet föredragsos. Därav framgick, att under året anordnats en musikalisk underhålilning och 11 föreläsningar, vilka berört olika änmesområsden. Av föreläsarne hava tre varit från fastlandet och åtta från Gotland. Antalet besökare har varit sammanlagt 719 eller i medeltal pr föreläsning omkr. 60. Kostnaderna för verksamheten ha belöpt sig till kr. 512:25 eller i medeltal pr föreläsning kr. 42:68. I anslag har föreningen erhållit av staten 300 kr., av kommunen 200 kr. och av fotkhlögskolat 100 kr.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen, och till ledamöter i denna omvaldes rektor Rich. Löfvenberg, ordförande, fil. kand. Johan Jappsson, föreståndare, fotograf Henning Svensson, skattmästare, samt folkskollärare W. Kupper och målaremäst.
Reg. Olsson med distriktsveterinär Nils Andersson, bankkamrer H. Romdahl, handlanden V. Rumin samt mälaremåst. Axel Olsson och Gösta Nilsson som suppleanter. Till revisorer, valdas lantbr. J. Jakobsson, Likmide, och harald Jacobsson, Hulte, med lantbr. Karl Jakobsson, Gannarve, och kamrer R. Cederlund som suppleanter.
Vidare beslöts att för nästa arbetsår ansöka om liknande anslag som utgått under detta år samt därjämte glira framställning om anslag till Gotlands bank och Hemse sparbank. Årsavgifterna skola höjas från 1 kr. till 2 kr. och inträdesavgifterna från 10 öre till 25 öre, eller till samma belopp, som gäller för övriga föreläsningsföreningar på landsbygden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *