Visning i Gotlands Fornsal.

Liksom föregående år kommer visning av museets samlingar att äga rum under juli månad vardagar kl. 2-3 e m. av amanuensen Bengt Söderberg. Under juli och augusti kommer amanuensen vid Statens historiska museum Kik Floderus att tjänstgöra vid Gotlands Fornsal, huvudsakligen inom den förhistoriska avdelningen och den, yttre fornminnesvården.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Visby stad planerar gatuarbeten, för 163,000 kr.

Drätselkammaren i Visby har nu till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i givit plan för nyanläggning och förlättringsarbeten å stadens infartsvägar och genomfartsgator under fem årsperiodien 1933-1937. Enligt planen föreslås arbeten för en sammanlagd kostnad av 163,130 kr., därav 3,550 kr. för stensättning av Rådhustorget. 10,000 kr. för stensättning av Klosterbrunnsgatan, 36,630 kr. för makadamisering av Kung Magnus väg, 58,750 kr. för stensättning av Österväg och 54,200 kr. för stensättning av Söderväg. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Tvisten vid läroverksbygget.

I anledning av ett meddelande från »Platsstyrelsen» som varit synligt i tidningarna få vi härmed be om plats för påpekande av en del fakta.
Vi ha aldrig påstått att grovarbetar-avdelningen icke kunnat skaffa arbetskraft till bygget. Det har hela tiden varit fråga om vana arbetare. och sådana har man inte heller kunnat ställa till förfogande. Arbetsgivaren har förklarat att han hellre önskade anställa syndikalistiska arbetare än taga folk frän fastlandet. Härav kan man förstå att han inte har något arbetarlag som han vill hittaxa. Det var först när grovar.-avdelningen förklarade att den kommo att skaffa folk från fastlandet för att på så sätt hålla syndikalisterna från arbetet, som arbetsgivaren meddelade, att han själv ville sköta den saken.
Man förklarar också att Visby L. S. inte heller har några kompetens arbetare att sända till platsen. Om så är varför då göra sådana ansträngningar för att utestänga L. S. arbetare? Det kan för resten hända att L. S. med, lemmar komma i tillfälle att visa »Platsstyrelsen» sin kompetens vad byggnadsarbete beträffar. Troligt. är väl också att arbetsgivaren själv vet vad slags folk han önskar anställa: att han så småningom tvingats att intaga en del andra är ju sorgligt, men fackföreningarna ha makt till litet av varje.
Något avtal med monopolparagraf är dock icke träffat.
För Visby lokala samorganisation.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Till folkskollärarinna i När

har vid extra kyrkostämma enhälligt valts den i första förslagsrummet uppsatta fröken Vera Nilsson från Amsberg. Valet ägde rum medelst acklamation.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+17,2758,2
kl. 4 e. m.+17,3759,0
kl. 8 e. m.+17,1759,0
kl. 8 e. m.+17,2759,0
kl. 10 e. m.+15,9760,0
kl. 12 midnatt+14,8760,1
kl. 2 f. m.+14,0760,8
kl. 4 f. m.+12,7761,1
kl. 6 f. m.+14,3762,0
kl. 8 f. m.+14,7762,0
kl. 10 f. m.+14,2763,0
kl. 12 middag+14,0765,8

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Smuggling och motbok.

I tidningen nr 143 omtalas att spritsmugglingen börjar florera på Gotland, då däremot tullförvaltare Berggren i n:r 141 talar om vid en konferens mellan tullmännen i Stockholm. på en förfrågan angående spritsmugglingen på Gotland, att allt är frid och försoning här och framhåller två garantier därför, för det första gotlänningens sparsamhet och för det andra, att alla ha sin rätt till fyra liter.
I första fallet kan det nog till en del ha sitt beriktigande, men i den andra, punkten är nog tullförvaltaren alldeles, fel underrättad, såvida alla av såväl överklass som arbetare få räkna sig i en lika mänsklig ställning. Som väl är känt, har systembolaget en längre tid tillbaka och ännu under detta års lopp. arbetat med, att utan avseende till någon orsak göra en del siälvstäncliga och mot lagbestämmelserna stridande inskränkningar och indragningar för en större del motboksinnehavare. Av gammalt är känt, att, öborna ej äro så värst svårhanterliga, så länge ingen går deras rätt för när men motsatsen kan hava kritiska följder l ä för, en vädjan till dem som vederbör: Låt ej ungdom och oförstånd råda i denna sak, utan låt äldre, med sunt förnuft, taga ledningen. Tag tullförvaltare Berggrens uppgift som en fin vink, låt varje man få sin rätt till den bestämda tilldelningen, superiet blir säkert ei mera för det. (Ett undantag kan ju såväl göras då som nu, att de som bevisligen missbruka sina rättigheter bliva Då lämpligt sätt avstängda. Den svårlösta frågan: Huru mota spritsmugglingen? vore då billigast löst.
Flera missbelåtna motboksägare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Slite.

Sliteångarna.
Motorfartyget Dalhem anlände den 28 d:s till Montevideo i Sydamerika från Antwerpen. Ångaren Othem anlände den 26 d:s till Rudkjöbing i Danmark från Boston i England.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Bilförseelse.

En lantbrukare från Eksta hade den 30 maj kuskat till stan i sin ägandes bil, som emellertid saknade fotbroms. Vid Söderport överlämnade han ratten till en annan person, som körde in i stan. Följden av fotbromsens dåliga beskaffenhet blev en kollision med en annan bil på Walters plats. Både bilens ägare och dess chaufför vid olyckstillfället stodo nu tilltalade och finge böta resp. 25 dagsböter å 3 kr. och 25 dagsböter å 1 kr.

För fylleri
fingo fyra personer böta 15 kr. två stycken 25 kr. och en slutligen, som varit berusad vid två tillfällen, sammanlagt 40 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Prästerligt.

Kyrkoherde K. A. Videgren i Västkinde åtnjuter tjänstledighet fr. o. m. den 3 t. o. m. den 31 juli med kyrkoherde O. Nygren i Barlingbo som vikarie och folkskollärare A. Hejdenberg i Fole som predikobitäde.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 30 juni: Hovjägm. Odelberg, godsägare Boström, doktorer Berg, Miller, arkitekt Birch-Lindgren, direktör Gedda, lektor Erdtman, komminister Thörnqvist, pastor Irrtam, stationsinsp. Lindqvist grossh. Mattsson, hrr Stare, Andersson, Palm, Gustavsson, Wennberg, Löfwen, Granells Franke, Berntsson, Gedda, Hallgen Wahlberg, Helsing, Nilsson, Höglund, Kullander, Weinberg, van Wall, Kjelbstad, professorskan Lindberg, fruar Larsson, Ljungberg, Hägg, Nilsson, Een, Fritzsberg, Adamsson, fröknar Wennberg, Löfgren, Törnblom, Hörberg, Söderlund, Stridsberg, Schultze, Een, Sundholm, Gytara, Örn, Forsgren, Ollén, Nilsson, Sörensen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148