Gotlands läkarehistoria

av Kurt Bergström,
Förste provinsialläkare.
Kap. XV.
Medicine doktor, kirurgie magister, m. m.
Israël Kolmodin.
Provinsialläkare på Gotland 1818 -1870.

Israel Kolmodin föddes i Eksta socken på Gotland den 22 juli 1792, Fadern var kyrkoherden i samma församling Michael Israelsson Kolmodin (f. 1745, d. 1805). Modern var Johanna Katarina Butendorff (f. 1759, d. 1832). Israel Kolmoodin blev uppfostrad under en privat lärares . handledning och inskrevs 1810 16/11 till student vid universitetet i Upsala. Sedan han där valt till sitt framtida yrke, medicinen, och avlagt kunskapsproven uti förberedande vetenskaperna (med. fil. kand. 1813) försvarade han 1815 am våren pro exercitio (Reflexiones nonnullae circa Nutritionem Vegetabilium, qvatenus o. natura Soli haes imprimis pendeat P. III) under doktor Gustav Erikssons presidium. Examinerades bristen 1815 till medicine kandidat. Med. lic. 1817 och förklarades, sedan gradualavhandlingen (de Entozois Humanis dissert. Physiol. pathologica) under professor Thunberg blivit ventilerad, vid promotion den 16 juni 1817 i Upsala för medicine doktor. Efter att hava i Stockholm under återstående delen av året uppfyllt de vanliga åligganden för kirurgie magistergraden, vilken erhölls i januari månad år 1818, blev han den 17 februari 1818 förordnad att vara bataljonsläkare vid Vestmanlands regemente, men utnämndes och befordrades den 28 april 1818 till provinsialläkare uti Gotlands norra diatrikt. Erhöll 1830 transport till södra distriktet på Gotland. Förordnades till vaccindepotföreståndare 1831 27/10 och till läkare vid länshäktet i Visby 1847 31/7 och vid nya cellfängelset 1860 31/12. Han utnämndes till riddare av K. N. O. 1863 28/1 och blev förklarad för medicine jubeldoktor i Upsala 1867 1/6. Kolmodin erhöll 1870 27/1 på begäran avsked med pension från sin tjänst som provinsialläkare, under det att han ända till sin död uppehöll tjänsterna som vaccindepotföreståndare och läkare vid cellfängelset. Alltsedan 1818, då han bosatte sig i Visby, lämnade han aldrig sin fäderneö. Under sin långa provinsialläkarverksamhet hade Kolmodin icke heller någonsin haft tjänstledighet. Kolmodin bebodde och ägde fastigheten Hästgatan 14 i Visby. Vid 50:e årsdagen av Kolmodins doktorspromotion, som inträffade söndagen den 16 juni 1867, uppvaktades den vördnadsvärde läkarveteranen av större delen av Visby ämbets- och tjänstemän, vilka med landshövding Gyllenram i spetsen, lyckönskade honom på denna sällsynta högtidsdag; en stor mängd av Kolmodins närmaste vänner och bekanta hade till hans ära arrangerat en festlig middag å »Hotell Lindby» i Visby och senare på aftonen var en stor del av stadens och ortens innevånare samlade å Hotell Gotlands festsal för att bringa honom sin hyllning, varvid lektor C. J. Bergman uppläste en av honom författad vers och doktor Leijer uppläste en av en frånvarande ämbetsbroder insänd vers (dessa verser äro intagna i Gotlands Läns Nyaste Tidning 1867 20/6). Efter festens slut ledsagades dagens hjälte under regementsmusik till sitt hem.
Israel Kolmodin avled i Visby 1872 14/5 och efterlämnade ett aktat minne.
Israel Kolmodins kända tryckta skrifter äro:
1) Ämbetsberättelse i undrag jämte försök med nya medel är intagen i Sv. läkarsällskapets handö. band 7 sid 96.
2) Svavelsyrans nytta — är tryckt i Sv. läkarsällskapets årsberättelser 1823 sid. 58.
3) En sjuklig förändring i mjälten hos en 40-årig man. Sv. läkarsällsk. årsberättelse 1827 sid. 37.
4) Händelse av en ileus hos en piga. Sv. läkarsällskap. årsberättelse 1827 sid. 52.
5) Om förekommande av vådeliga följder av smitta, ådragen vid obduktion av ett i mjältbrand störtat kreatur. Sv. läkarsällsk. årsberättelse 1827, sid. 102.
6) Utdrag ur hans ämbetsberättelser äro tryckta i Sundhetskollegii årsberättelser från 1852.
Israel Kolmodin ingick 1819 23/11 äktenskap med Margareta Sofia Gerle, som var född 1795 i Visby och dotter av handlanden Jakob Genle (f. 1754 d. 1817) och Katarina Schwan f. 1768, d. 1845). Margareta Sofia Genle avled 1879 i Visby.
Deras barn:
1) Johanna. Magdalena Sofia, född 1822 13/4, död ogift 1905 i Visby.
2) Anna Emilia Jakobina, född 1824 24/4, död ogift 1848.
3) Michael, född 1826 20/3, ägnade sig först åt handel, men blev sedan lantbrukare vid Hallegårda i Halla. Död 1905 i Halla
4) Carl, född 1828 22/4, provinsialläkare i Slite. Död 1885 på Slite.
5) Euphemia Charlotta, född 1830 19/5, död 1910 i Visby. Ogift.
6) Johan, född 1832 1/11. Lantbrukare vid Hästhagen i Roma. Död 1884 i Barlingbo.
7) Richard, född 1834 18/4, handlande på Östergarn och sedan 1871 i Stockholm. Död 1892 i Stockholm.
8) Edvard, född 1836 15/4. Handlande i Gävle och sedermera bosatt i Linköping. Död 1921.
9) Josef, född 1839 25/6 och död i september samma år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *