Mönstringarne.

Efter att hafva slutat mönstringarne i norra delen af ön afreste landshöfdingen och militärbefälhafvaren i måndags till den södra. Med anledning af att det var första gången, som öns nyutnämnda styresmän besökte Ronehamn, hade man derstädes igår till deras ära arrangerat en festmiddag å hotellet, till hvilken äfven befälet å derliggande kronobåten ”Motala”, ortens tjenstemän m. fl. voro inbjudna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Maj 1874
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *