Strandningar.

Finska skonerten ”Otava”, kapten Johansson, hemma å Åland, på resa från Åbo till Köpenhamn, strandade natten till den 28 på Österudde utanför Ronehamn. Kronohåten ”Motala” atgick till strandningsstället thorsdags morgon samt flottog och inbogserade skonerten till Ronehamn.
— I går på morgonen strandade en finsk trälastad skonert på Salvoref, men kom flott utan hjelp från land och fortsatte resan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Sommarpostföringen.

Sedan Kon. Bef:de med öfverlemnande af en utaf åtskilliga tjenstemän och närigsidkare i Wisby och kringliggande trakt undertecknad skrift, deri anhållits att, då under senare åren sig visat att för ett tidsenligt bedrifvande af sommarpostförringen mellan Gotland och fasta landet, de två ångbåtar som härtill varit använde icke vore tillräcklige för den alltmera tilltagande trafiken och att en tätare postkommunikation dessutom vore af behofvet påkallad — Kon. Bef:de uppå anförde skäl, hos Kungl. Gen. Poststyrelsen anhållit att så snart ske kan åtgärder för en liffigare post och passagerarebefordring emellan Gotland och fasta landet kunde blifva vidtagne, så ar Gen. Poststyrelsen, uti skrifvelse d. 7 innevarande Maj meddelat att styrelsen, som, efter att hafva i ämnet in hemtat, yttrande från styrelsens biträde rörande postfartygen, anser föreslagna förbindelsen med Post-Ångfartyget Sofia åtminstone för närvarande och intill dess en Gotland närmare belägen inloppshamn än Stockholm kan med fördel erbjuda sig, icke böra ifrågakomma, dervid hänsyn tagits icke allenast till den ganska betydliga uppoffring som, utan tvifvel, förbindelsens underhållanda skulle komma att för Postverket medföra utan äfven till Postångfartyget Sofias mindre lämplighet att under sommarmånaderna användas såsom passagerarefartyg å längre linie.
Gotlands tidnings uppgift, att ”Sofia” skulle med nästa månad börja sina turer på Stockholm, måtte således berott på ett misstag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Sjöfartsunderrättelser.

Skeppet ”Oscar” kapten Hansson afseglade den 29 från Antwerpen till Söderhamn. Skon. ”Helena” kapten Hallbom ank. den 25 till Neustadt. Skeppet ”Virgo” kapten Lindström ank. den 27 till Lissabon. Slupen ”Aron” kapten Österberg ank. den 28 till Hudiksvall.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Postkungörelse.

Hugade spekulanter, som önska öfvertaga postskjutsen emellan Wisby och Klintehamn, tvenne gånger i veckan fram och åter, antingen för hela vägen eller fördelad i lämpliga skjutshåll, då beloppet å skjutslegan likväl i båda fallen bör vara utsatt för hvarje postförd mil, vagnspenningar inberäkna de, torde till den 20 nästkommande Juni månad inlemna sina skriftliga anbud till härvarande postkontor.
Wisby postkontor den 20 Maj 1874.
A. Ehrenhoff.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Med Ornamentsbildhuggaren och riddaren herr C. Ahlborn

har Hushållningssälskapet träffat öfverenskommelse, till följd hvaraf han kommer att på bestämda orter inom Gotland hålla för allmänheten fria tillgängliga föredrag om husflitens nytta och om de slöjder, som lättast och förmånligast kunna bedrifvas i hemmen såsom binäringar och isynnerhet till afsalu Hr Ahlborn medförer en stor mängd olika modeller af allehanda slag, hvilka förevisas och förklaras, likasom de för tillverkningen ändamålsenligaste verktyg, samt gifver anvisning hvar dylika kanna erhållas och hvarest de tillverkningar kunna afsättas, hvilka blifvit utförda efter de förevisade modellerna, äfvensom på de priser som för dessa tillverkningar kunna betingas. Ritningars kopierande på papper och trä utan ritfärdighet förevisas. För intresserade personer blir tillfälle att anteckna sig för att till låns erhålla arbeteritningar och modeller m. m., nödvändiga för att efter dessa vid lediga stunder kunna utföra allehanda lätt afsättliga arbeten. Ett antal plancher öfver enkla, lätt utförliga sågmaskiner till förverkning af trä,- ben eller horn-arbeten utdelas, jemte gröfre och finare dertill hörande sågblad som prof.
Dessa föredrag och uppvisningar komma att hållas
i Wisby å Elementarläroverkets stora sal fredagen d. 12 Juni kl. 5 e. m.
i Tingstäde skolhus måndagen d. 15 Juni kl. 5 e. m.
i Lärbro skolhus onsdagen d. 17 Juni kl. 5 e. m.
i Bunge skolhus fredagen d. 19 Juni kl. 5 e. m.
i Bäl å Gute gästgifvaregård måndagen. d. 22 Juni kl. 5 e. m.
i Östergarns skolhus torsdagen d. 25 Juni kl. 5 e. m.
i Hemse, å magasinsbyggnaden å Lindarfve lördagen d. 27 Juni kl. 5 e. m.
i Öja sockenstuga måndagen d. 20 Juni kl. 5 e. m.
i Klinte skolhus onsdagen deu 1 Juli kl. 5 e. m.
i Varplösa, fredagen d. 3 Juli kl. 5 e. m.
i Wishy å Elementarläroverkets stora sal måndagen d 6 Juli kl. 5 e m.
Som ändamålet med herr Ahlborns resa desto fullständigare skall vinnas och en efter behofvet lämpad undervisning så mycket lättare kan åstadkommas, om han sättes i tillfälle att utröna så väl de särskilda slöjdgrenar som som för hvarje ort kunna vara egendomliga eller mest utötvade och slöjdskicklighetens allmänna ståndpunkt, som och hvad enstaka anlag och förmågor kunnat åstadkomma, så uppmanas hvar och en att till mötesplatserna medföra prof på af sina tillverkningar äfven de enklaga jemte de verktyg som dertill användas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Landstingsmannavalet

för Gotlands norra härad den 13 d:s: Utaf afågende landsfingsmän blefvo nämndemannen P. Endrell, C. Bendelin, P. Larson och L. P. Christensson återvalde samt i stället tär fanjunkarn Hederstedt i Dalhem husbonden L. P. Bodin Grausne i Lokrumme; af suppleanterne blef O. Christensson Soldeby i Fohle återvald, samt i stället Sir L. P. Bodin Grusne, som ingått såsom Landstingsman, fanjunkaren J. Österberg i Kräklingbo.
Ifrån Barlingbo, Ekeby. Akeheck, Tingstäde, Hall, Hellvi, Guldrupe Ganthem, Ahla, Ruthe, Fleringe Fårö och Sjonhem socknar jemte Wisby Norra landsförsamling komme icke ombud tillstädes.
(W. P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Gotlands Skarpskytte och Jägare-Gilles

allmänna prisskjutning kommer att verkställas Lördagen den 4:de nästkommande Juli på gillets skjutbana vid Wisby.
De, som ämna deltaga i nämnde skjutning, böra inställa sig å skjutbanan sagda dag kl. 8 f. m. och anmäla sig hos Rustmästaren Kapten Lindström.
Före skjutningens början erlägges skottafgift af skyttarne till Kassaförvaltaren, Kapten Törnqvist; gillets ledamöter och Kompaniernas Segerskyttar erlägga hvardera 50 öre; andra, som, önska deltaga i skjutningen, betala 2 Rdr. 50 öre Rmt.
Följande priser komma att utdelas: ett å 100 Rdr, ett å 75 Rdr, ett å 50 Rdr, två å 25 Rdr, två å 10 Rdr samt ett å 5 Rdr.
Efter prisskjutningen sker täfling om Gillets medalj.
För båda täflingsskjutningarne användas 5 skott på 600 fots afstånd.
De med bakladdningsgevär försedda skyttar skjuta alla 5 skotten omedelbart efter hvarandra.
Om tiden medgifver, anställes Stjern- och Fogelskjutning m. m.
Ammunition till Remingtongevär tillhandahållas skyttarna.
Wisby den 28 maj 1874.
På gotlands Skarpskytte och Jägare-Gilles vägnar:
ERNST Von VEGESACH
Ordförande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Dödsfall. Johan Adolf Linné

Tillkännagifves att Rådmannen och Landsfiskalen Herr Johan Adolf Linné född den 23 mars 1798, stilla och fridfullt afsomnade i Wisby den 26 maj 1874, kl. 7 1/4 f. m. sörjd och saknad at maka, barn och barnbarn samt många vänner.
Sv. Ps.-b. N:o 497. v. 4, 5.

Dödsannonser

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42