Sommarpostföringen.

Sedan Kon. Bef:de med öfverlemnande af en utaf åtskilliga tjenstemän och närigsidkare i Wisby och kringliggande trakt undertecknad skrift, deri anhållits att, då under senare åren sig visat att för ett tidsenligt bedrifvande af sommarpostförringen mellan Gotland och fasta landet, de två ångbåtar som härtill varit använde icke vore tillräcklige för den alltmera tilltagande trafiken och att en tätare postkommunikation dessutom vore af behofvet påkallad — Kon. Bef:de uppå anförde skäl, hos Kungl. Gen. Poststyrelsen anhållit att så snart ske kan åtgärder för en liffigare post och passagerarebefordring emellan Gotland och fasta landet kunde blifva vidtagne, så ar Gen. Poststyrelsen, uti skrifvelse d. 7 innevarande Maj meddelat att styrelsen, som, efter att hafva i ämnet in hemtat, yttrande från styrelsens biträde rörande postfartygen, anser föreslagna förbindelsen med Post-Ångfartyget Sofia åtminstone för närvarande och intill dess en Gotland närmare belägen inloppshamn än Stockholm kan med fördel erbjuda sig, icke böra ifrågakomma, dervid hänsyn tagits icke allenast till den ganska betydliga uppoffring som, utan tvifvel, förbindelsens underhållanda skulle komma att för Postverket medföra utan äfven till Postångfartyget Sofias mindre lämplighet att under sommarmånaderna användas såsom passagerarefartyg å längre linie.
Gotlands tidnings uppgift, att ”Sofia” skulle med nästa månad börja sina turer på Stockholm, måtte således berott på ett misstag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *