Med Ornamentsbildhuggaren och riddaren herr C. Ahlborn

har Hushållningssälskapet träffat öfverenskommelse, till följd hvaraf han kommer att på bestämda orter inom Gotland hålla för allmänheten fria tillgängliga föredrag om husflitens nytta och om de slöjder, som lättast och förmånligast kunna bedrifvas i hemmen såsom binäringar och isynnerhet till afsalu Hr Ahlborn medförer en stor mängd olika modeller af allehanda slag, hvilka förevisas och förklaras, likasom de för tillverkningen ändamålsenligaste verktyg, samt gifver anvisning hvar dylika kanna erhållas och hvarest de tillverkningar kunna afsättas, hvilka blifvit utförda efter de förevisade modellerna, äfvensom på de priser som för dessa tillverkningar kunna betingas. Ritningars kopierande på papper och trä utan ritfärdighet förevisas. För intresserade personer blir tillfälle att anteckna sig för att till låns erhålla arbeteritningar och modeller m. m., nödvändiga för att efter dessa vid lediga stunder kunna utföra allehanda lätt afsättliga arbeten. Ett antal plancher öfver enkla, lätt utförliga sågmaskiner till förverkning af trä,- ben eller horn-arbeten utdelas, jemte gröfre och finare dertill hörande sågblad som prof.
Dessa föredrag och uppvisningar komma att hållas
i Wisby å Elementarläroverkets stora sal fredagen d. 12 Juni kl. 5 e. m.
i Tingstäde skolhus måndagen d. 15 Juni kl. 5 e. m.
i Lärbro skolhus onsdagen d. 17 Juni kl. 5 e. m.
i Bunge skolhus fredagen d. 19 Juni kl. 5 e. m.
i Bäl å Gute gästgifvaregård måndagen. d. 22 Juni kl. 5 e. m.
i Östergarns skolhus torsdagen d. 25 Juni kl. 5 e. m.
i Hemse, å magasinsbyggnaden å Lindarfve lördagen d. 27 Juni kl. 5 e. m.
i Öja sockenstuga måndagen d. 20 Juni kl. 5 e. m.
i Klinte skolhus onsdagen deu 1 Juli kl. 5 e. m.
i Varplösa, fredagen d. 3 Juli kl. 5 e. m.
i Wishy å Elementarläroverkets stora sal måndagen d 6 Juli kl. 5 e m.
Som ändamålet med herr Ahlborns resa desto fullständigare skall vinnas och en efter behofvet lämpad undervisning så mycket lättare kan åstadkommas, om han sättes i tillfälle att utröna så väl de särskilda slöjdgrenar som som för hvarje ort kunna vara egendomliga eller mest utötvade och slöjdskicklighetens allmänna ståndpunkt, som och hvad enstaka anlag och förmågor kunnat åstadkomma, så uppmanas hvar och en att till mötesplatserna medföra prof på af sina tillverkningar äfven de enklaga jemte de verktyg som dertill användas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *