Auktion i qvarnmagasinet å Fårösund.

På begäran af administrationen af handl. herr Ax. Sjöströms bo, försäljas genom offentlig auktion som förrättas i qvarnmagasinet å Fårösund lördagen den 9 Maj kl. 12 middagen följande boet tillhöriga fastigheter:
1:o 1/32 mantal Stux i Bunge socken med derå uppförd ångmjölqvarn, varmbadhus och ångsåg m. m. samt
2:o Handelslägeoheten jämte bageri corps de logis samt gårdsbygnader å stor och rymlig tomt.
Närmare meddelas vid auktionstillfället eller dessförinnan å herr C. J. Björkanders i Visby kontor.
Othem den 23 April 1891.
JOHAN SMEDBERG.

Medels offentlig frivillig auktion,

som förrättas vid Ducker i Bunge måndagen den 20 innevarande April och börjas kl. 11 f. m., låter sterbhuset efter derstädes aflidne husbonden. August Blomgren, till den högstbjudande på arrende under ett års tid upplåta sina hemmansdelar 1/8 dels mtl Dacker och 1/16 dels mtl Stenstugu i Bunge. Derest icke dessa hemmansdelar kunna i sin helhet eller hvar för sig bortarrenderas, komma desamma att ägovis utlemnas. Vid samma tillfälle försäljes boets qvarvarande lösa egendom, bestående at kokkärl, blecksaker, porslin, 1 väggklocka, 2:ne fallbord, 1 toalettspegel, glas, lampor, samt diverse träkärl och tomsäckar m.m. Othem den 8 April 1891.
JOHAN SMEDBERG.

Genom offentlig frivillig

auktion, som förrättas vid Ducker i Bunge fredagen den 27 innevarande Februari och börjas kl. 9 f.m., låta sterbhusdelägarne efter derstädes aflidne hemmansägaren August Blomgren till den högstbjudande försälja boets lösa egendom; bestående af guld, siltver, nysiltver, koppar, tenn, jern- och blecksaker, deribland en bättie besparingsspis med kokkärl samt en köttqvarn; möbler, såsom en schiffonier, byrå, speglar, väggur, sängar soffor, bord och stolar, 1 gungstol, tvättkommod, hörnhyllar och taflor; glas och porslin; träkärl och andra husgerådssaker, sävgkläder och linne; den aflidnes’ gångkläder; kreatur såsom en häst och ett uvgt präktigt sto, 3:ne mjölkkor, 1 tjur, 1 oxe, 11 st. får med ungar, 1 sommarföl och en gris; köroch åkerbruksredskap, såsom arbetsvagnar, kälkar, skak, vänd- och spetsplogar, 1 tröskverk, vindmaskin, klösoch jeropionharfvar, foderbhäckar, sä desrisslar, kornvält, selar, jerngaftlar och skyfflar jämte andra bandredskap, 9 st. strömmingrgarn, ett parti läder och skion jämte en hel mängd annan här ej närmare specifierad egendom.
Med betalningen lemnas endast fullt godkända köpare fyra månaders anstånd. Othem den 17 Februari 1891.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Genom offentlig frivillig auktion,

som förrättas vid Ducker i Bunge fredagen den 27 innevarande Februari och börjas kl. 9 f.m., låta sterbbusdelägarne efter derstädes aflidne hemmansägaren August Blomgren till den, högstbjudande försälja boets lösa egendom, beståen de af guld, silfver, nysiltver, koppar, tenn, jern- och blecksaker, deribland en bättre besparingsspis med kokkärl samt en köttqvarn; möbler, såsom eo schiffonier, byrå, speglar, väggur, sängar soffor, bord och. stolar, 1 gungstol, tvättkommod, hörnhyllar och taflor; glas och porslin; träkärl och andra husgerådssaker, sävgkläder och linne; den aflidnes gångkläder; kreatur såsom en häst och ett ungt präktigt sto, 3:ne mjölkkor, 1 tjur;l oxe, 11 st; får med ungar, 1 sommarföl och en gris; kör: och åkerbruksredskap, såsom arbetsvagnar, kälkar, skak, vänd–och spets: plogar, 1 tröskverk, vindmaskin, klös och jeropinnharfvar, foderbhäckar, sä desrisslar, kornvält, selar, jerngaftlar och skyfflar jämte andra bandredskap, 9 st. strömmingsgarn, ett parti läder och skion jämte en hel mängd annan här ej närmare specifierad egendom.
Med betalningen lemnas endast fullt godkända köpare fyra månaders anstånd.
Othem den 17 Februari 1891.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Auktion vid Broa å Fårö.

Onsdagen den 18:de innevarande Februari kommer genom öppen frivillig auktion vid Broa å Fårö att för vederbörandes räkning försäljas husbonden Petter Carlberg och hans huatru tillhöriga 1/16 mtl, af nämda hemman. Hemmansdelen, som undergått laga skifte och är bebygd med man- och ladugårdsbygnader i tämligen godt skick samt fri från lifetidsundantag, består af omkring 5 häktar åker af god och bördig beskaffenhet, 4 häktar naturlig äng, tjenlig ttll odling samt cirka 20 hektar bagmark med skog till husbehof och något till afsalu samt har riklig tillgång på släke i närheten afägorna, som gränsa intill Fårösund.
Klockan precis elfva (11) på dagen otbjudes fastigheten, förat i mindre lotter och sedan i sin helhet, med förbebållen pröfningsrätt af blitvande anbud.
Blir fastigheten försåld, försäljes ome: delbart derefter större delen at boets lösa egendom, bestående af bord, stolar, sängställen, träkärl, jernsaker af flere slag; kreatur såsom ett par hästar, en mjölkko och 7 st. får; vagnar, kälkar, selar, en mullfösa, vänd- och spetsplogar, klösharf, jernpinnhart, vrångoch foderhäckar, ett i godt stånd varande tröskverk, en fiskbåt, strömmingsgatn jämte åtskilligt annat. Betal ningsvilkoren, som: för reel köpare af fastigheten kunna ställas förmånliga, blifva liksom öfriga köpevilkor vid auktionen tillkännagifna; för lösegendomen lemnas godkände inropare betaloingsanstånd till den 1 Juni d. å.
Bunge den 11 Febr. 1891.
Efter anmodan,
GUST. KELLSTRÖM.

Mässlingen i Bunge.

Som vi i måndags omnämde har mässlingen utbrutit i nämda socken, direkt dit importerad från Stockholm. Rörande sin i dagarne företagna tjensteresa till socknen mäler provinsialläkaren i sin till länsstyrelsen ingifna rapport bland annat: De ställen, som besöktes, voro Fårösund, Stux, Haltarfve, Biskops, Broe, Audungs och några lägenheter vid Stenstu. Antalet insjuknade i hvarje hushåll växlade mellan 1 och 5. Ingen hade dött af sjukdomen. Läkaren påpekar bland sanitära missförhållanden, att på några ställen Iågo ända till 5 sjuka inpackade i ett litet rum, hvari dessutom familjens öfriga medlemmar vistades. På en del ställen lemnade reniigheten åtskilligt öfrigt att önska. De sjuka sköttes af sina anhöriga. Läkemedel utanordnades på kommunens räkning. På ett ställe hölls, med dörrarne öppna till rum, der mässlingssjuka lågo, en »läsarsammankomst». Slika tillställningar midt i sjukdomshärdarae förbjödos strängeligen af läkaren, som dessutom tillrådde stängande tills vidare af socknens skolor. Fullständig isolering anser dr. Holmén dock vara omöjlig.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 31 December 1890: (Fort.)
Fole: födda 9, döda 3, inflyttade 51, utige 50; vigda 3 par; ökning 7; folkmängd 471.
Lokrume: födda 6, döda 7, inflyttade 25, utflyttade 44, vigda 2 par; Rute: födda 12 (9 m. 3 qv.), döda 13 (6 m. 7 qv.), inflyttade 40 (19 m, 21 qv.) utflyttade 36 (16 m. 20 qv.), vigda 4 par; minskning 3; folkmängd 593.
Fleringes: födda 7 (5 m. 2 qv.), döda 4 (3 m. 1 qv.), inflyttade 15 (6 m. 9 qv.), utflyttade 36 (14 m. 22 qv.), vigda 1 par; minskning 18; folkmängd 353.
Bunge; födda 12 (6 m. 6 qv.), döda 10, (5 m. 5 qv.) inflyttade 32 (13 m. 19 qv.), utflytsade 42 (21 m. 21 qv.); minskning 8; folkmängd 552.

Dödsfall August Oskar Tycho Blomgren

Tillkännagifves att Gud efter sitt allvisa råd hädankallat min ömt älskade maka Husbonden August Oskar Tycho Blomgren, som efter nio dygns svärt lidande stilla afled vid Ducker i Bunge torsdagen den 18 December 1890 kl. 3,45 f.m. efter en lefnad af 23 år, 3 månader och 20 dagar; djupt sörjd och begråten at mig, föräldrar, svärföräldrar, en syster och svåger.
Carolina Blomgren,
född Martin.

Sv. ps. 477, v. 2—4.

Auktion å Fastighet.

Medelst öppen trivillig auktion, som förrättas vid Fårösund månd. 12 inst. Januari kl 12 m. försäljas Fårösunds Qvarn- och Sågverks-aktiebolag tillhöriga: ett st. Qvarnhus, uppfördt al sten under spåntak, inredt med två par sten för sikt och sammäld samt grynsten; ett st. Såghus, upplördt af trä under brädtak, inredt med långbävk och spånbänk m. m.; en st, 8 hästkrafters Lokomobil; en st. tillhörande jordtomt med en areal af omkring 60 ar för all tid afsöndrad från Stux hemman i Bunge, allt att tillträdas den 1 Febr. 1891. Betalniogs- och öfriga vilkor förmånliga samt tillkännagifvas desamma närmare före utropet.
Pröfningsrätt att antaga eller förkasta blitvande anbud förbehålles.
Blifver antagligt anbud icke afgifvet utbjudes verket till arrende på en tid af 3 år. Fårösund i December 1890.
STYRELSEN.

Dödsfall Kristina Anderson

Att den Högste efter sivt allvisa råd behagat hädankalla vår kära moder Husbondeenkan Kristina Anderson, som efter ett långvarigt lidande afled vid Stux i Bunge den 6 December 1890 i en åldec af 80 år, 9 mån., 12 dagar, sörjd af baru, barnabarn och barnabarnsbarn, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Den aflidnas barn.
Ps. 275: 8, 9. Uppenb. 14, 13.