Auktion Vinor å Fårö.

1/4 mtl Vinor å Fårö med åbygnader och utsådd höstgröda för säljes medels offentlig auktion der på stället måndagen den 2 inst. Mars kl. 10 f.m. Hemmansdelen har tillräcklig åker och äng, särdeles god odlingsjord, ymnig tillgång på släke samt icke obetydlig skog till afsalu. Betalningsvilkoren blifva förmånliga och kunna helt och hållet lämpas efter en reel köpares beqvämlighet. Närmare underrättelser meddelas vid auktionen eller dessförinnan hos undertecknad.
Hägur i Bunge d. 16 Febr. 1885.
Efter anmodan,
A. E. BLOMGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1885
N:r 15.

Dödsfall Michael Karlström

Att f. d. hemmansegaren Michael Karlström stilla afled vid Hultungs i Bunge fredagen den 6 Februari 1885 kl. 5 f.m. i en ålder af 70 år, 7 mån. och 29 dagar; sörjd af maka, barn och barnbarn samt slägt och vänner, varder på detta sätt tillkännagifvet.
Oscar Karlström.
Ps. 477 v. 8. 9.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1885
N:r 13.

Kommunala val.

Till ordförande i kommunalnämden och fattigvårdssty relsen hafva utsetts
i Gerums socken August Johansson, Lickmunds;
i Valls socken f. skollärare H. O. Norrby, Skogs;
i Guldrupe socken hemmansägare Jakok Larsson, Krasse;
i Alskogs socken hemmansägare Johan Engström, Hallgårds;
i Fardhems socken hemmansägare Lars Medbom, Qvie;
i Gammalgarns socken husbonden Johan Lundborg, Engvalls,
i Dalhems socken hemmansägare G. P. Hansén, Dunegårda;
i Sjonhems socken busbonden O. Claësson, Gervide;
i Vestergarns socken hommanstgaro Per Lyberg vid Halls;
i Vallstena socken hemmansägare Hans Thomasson, Rå.

Till ordförande i komnunalnämden ha valts;
i Hangvars socken lanitbrukare L. O. Lindahl, Tibbles; ;
i Eskelhems socken hemmansägare Lars Jakobsson, Rosenbys;
i Bunge socken husbonden L P. Jakobssop, Stux;
i Endre socken landtbrukare Johan Larsson, Endregårda;
i Fide socken kyrkovärden Petter Pettersson, Österby;
i Kräklingbo socken hemmansägare Hans Johansson, Tingsa.

Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen ha valts;
i Hangvars socken landtbrukare Jakob Engström, Kyrkebys;
i Buttle socken hemmansägare Hans Petterason, Altheime.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Genom offentlig auktion,

som hålles vid Fårösund tisdagen den 30:de innevarande December kl. 10 f.m., kommer, enl. kommunalstämmobeslut, att till den högstbjudande försäljas en nyligen fullbordad tillbygnad till färjebryggan derstädes, bestående af en större brokista, 8 fot hög, 18 fot i fyrkant i dagen, allt af godt och kärnigt virke. Med betalningen lemnas 3 månaders anstånd.
Skulle antagligt köpeanbud icke erhållas, skall nämda brobygnad likväl ofördröjligen rifvas och från platsen bortföras, hvilket arbete i så fall vid samma tillfälle till den minstbjudande upplåtes.
Bunge den 13 December 1884.
På kommunalstyrelsens vägnar:
GUST. KELLSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 December 1884
N:r 101.

Fri från mjältbrandssjukdom

är nu enligt intyg af länsveterinären kreaturen vid Enge utgård, hörande under egendomen Fårösund i Bunge. Besigtning af kreaturen verkstäldes 5 dennes af länsveterinären. Ett dödsfall inträffade 21 sistl. November, hvarefter några sjukdomsfall förekommit.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 December 1884
N:r 99.

Folkskolorna på Gotland.

Inom Gotlands län funnos förlidet år 81 skoldistrikt. Barlingbo, Fardhems, Endre, Follingbo, Hejnum, Hörsne, Källunge, Veskinde och Öja pastorat utgjorde hvardera ett skoldistrikt; likaså Kräklingbo och Anga socknar samt Stenkumla och Träkumla socknar. Alla öfriga socknar utgjorde hvar för sig ett skoldistrikt.
Bäst försedt med folkskolor var naturligtvis Visby distrikt, inom hvilket funnos anstälda 4 examinerade lärare, 3 biträdande lärarinnor och 6 småskolelärarinnor. Inom Fårö, Klinte, Tofta och Öja distrikt funnos likaledes 2 examinerade ordinarie lärare, i alla öfriga distrikt åter endast en sådan.
I afseende på afiöningen åt ordinarie lärarne betalade Visby distrikt den eneaf sina med 1,000 kronor och en annan med 700 kronor. Othems distrikt aflönade sin lärare med 900 kronor, i nio distrikt nämligen Boge, Grötlingbo, Tingstäde, Bunge, Martebo, Lummelunda, Eskelhem, Hejde och Mästerby erhöllo lärarne 700 kronor, Väte betalade sin med 650, Ganthem sin med endast 500 kronor, hvilken sistnämnämda aflöning äfven uppbars af en lärare i Visby och en i Tofta distrikt. Alla öfrige ordinarie lärare uppburo 600 kronors årlig lön (oberäknadt husram, vedbrand och kofoder).
Småskollärarne och lärarinnorna upp: buro i årlig lön: 5 st. i Visby 500 och 4 st. dersammastädes 450 kronor, i Othem den ena 350, den andra 300 kronor, i Rone (2 st.), Lärbro (2 st.) Öja och 300 kronor, i Burs, Sanda och Veskinde 275 kronor, samt i Näs, Vamlingbo och Fårö (den-ena) endast 200 kronor i årlig lön.
Under förlidna året utgick i statsbidrag till samtliga folkskolorna i länet sammanlagdt det betydliga beloppet af 41,197 kronor 91 öre, deraf det mesta eller 33,533 kr. 33 öre såsom bidrag till aflönande af examinerade ordinarie lärare.
Att märka är att anslaget då utgjorde två tredjedelar af den lön församlingen betalade sin ordinarie lärare, dock högst 400 kronor. För nu innevarande år hafva, såsom förut i tidningen omnämts, de flesta församlingar höjt lönen till 700 kronor och erhålla i så fallistatsbidrag 2/3delar af hela denna lön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 April 1884
N:r 33.

Auktion vid Puttersauds i Rute.

Lördagen den 22 innevarande Mars från kl. 10 f.m. låter styrmannen Axel Lythberg vid Puttersauds i Rute i anseende till afflyttning till Amerika och bosättning derstädes till den högstbjudande försälja all sin såväl fasta som lösa egendom, bestående af: tasti heten 1/32:dels mantal kr. sk. Pattersauds i Rute socken med derå nyligen uppförda man- och ladugårdsbygnader; å hemmansdelen är utsådt 2:ne tunnor råg, skog och beten tillräckligt för hushehof; lösegendomen: betsade och oljemålade sängställen, bord, stolar, en bättre soffa, kommoder, speglar, golfmattor, gungstol, byråer, en god symaskin, en besparingsspis med kokkärl, en jernkamin, en väfstol, linne och sängkläder, en större sädbiog, en sjömanskista, drickskärl, kulörta. lanternor, ett parti utländska möbeltyger; en vagnskarm med åkstol; en god mjölkko, en qviga, som snart skall kalfva, ett parti takspån jämte mera annat, som ej så noga kan uppräknas, För lösa egendomen lemnas 3:ne månaders betalningsanstånd, för hemmansdelen tillkännagifvas betalningsoch öfriga vilkor vid auktionen. Vid samma tillfälle försäljas ett parti potatis och fläsk i mindre utrop.
Bunge den 4 Mars 1884.
Efter anmodan,
J. G LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Mars 1884
N:r 20.

Dödsfall Mathias Anton Stenström

Att Herren efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade make husbonden Mathias Anton Stenström, som efter långvarigt lidande fridfullt afsomnade vid Stenstu i Bunge den 28:de Februari 1884 kl. 1 e.m., i en ålder af 44 år, 7 mån. och 21 dagar; djupt sörjd och saknad af mig och 2:ne barn samt flere syskon, varder endast på detta sätt deltagande vänner tillkännagifvet.
Christina Stenström.
Ps. nr 482. Rom. 14:8.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Mars 1884
N:r 19.