Från landsbygden.

Sundre, 27 April.
Ett ryskt pansarfartyg
sades det stora örlogsskepp vara, som söndagsmorgonen, 18 dennes, loverade härutanför.
Denna väldiga fregatt, hvars kurs var NNO, anlöpte kusten mycket nära, och väl förbikommen det för skepp:brott så sorglig. ryktbara »flygaregrundet» (flyto-barshageref) möttes det af ångf. Klistehamn, som då var på resa mellan Rouebamn och Burgsvik. Nu hördes väldiga kavonskott ljuda från fregatten, hvilken omedelbart derefter »backade». Kursen ändrades derpå till SO, hvilken kurs ock vibehölls, så länge vi kunde se fartyget. Fregatten förde hela tilen flagg under gaffeln; en signal till Hoburga fyr, hv.rs personal vet berätta att fartyget var ryskt.

Strömmingfisket.
Här på södra Gotland har man nu några dagar varit sysselsatt med strömmingfiske, och det kan i allmänhet icke sägas annat än detta arbete har lönat sig; ty dethar gifvits 40—50 valar på hvarje båt. Denna vara har också nu längre tid mycket efterfrågats, hvarför prisen derå äro ganska höga; det har t. o. m. begärts 80 öre för val, d. v. s. 1 öre för hvarje strömming. — I brist på annat krafvfoder till kreaturen, har all fjorgammal strömming — utfodringssill — å härvarande handelsplatser haft stor åtgång och nu, då äfven denna vara är slut, lära kreaturen tillsvidare få åtnöja sig med bara råghalmen, af hv’lken senare det äfven lär vara mycket svårt att få köpa, Det finnes personer här, som äro tvungDa att i dagarne föra sina kreatur på betesmark derför att fodertillgången är totalt slut.

Vårsådden
är vidtagen. Landtmannens göromål på åkern har med detta inträdt. Ena stor del af den stora Bonäs-åker är allredan sådd med hafre. Höstsådden repar sig och samtliga rågplantorna sina vissnade hufvuden, De stora höstsådda fälten hafva på senare dagar grönskat betydligt. Allt bär i sig sommarens prägel.

Ett mordmonument
säges det stora och liksom afjättehänder hopkastade stenröse vara, som öiver haf’såväl som öfver land synes »långa vägar». Detta röse är 19 fot högt, och då dertill kommer den 13 fot höga ås, på hvilken det är beläget, så synes det ifrån närliggande trakter, som ett gammalt och -grått citadell. Detta monument, vid hvars minne rysliga legender äro förknippade, är beläget i den s. k. Nyåkerskog (på gränsen mellan Sundre och Nora i Vamlingbo) och hundratals turister och rerande hafva der gjort besök. Flere gåuger bar man varit betänkt på att rifva-i detta fästningslika stenröse, för att se om några skatter möjligtvis der kunna vara förvarade; men jordägarne hafva ej dertill lemnat sitt bifall. Till legenden härom vill jag en anvan gång återkomma.

Många Dalsländingar
haiva nyss ivflyttat till Sundra, der de äro arbetare på f. d. Hallströmska ägendomarne, De inflyttade Dalsländingsrna’ äro arbetsförmannen Alfr. Johanssons anhöriga. Inalles äro öfver fjugu fastländingar boende inom derna lilla socken.

Under s. k. varpkastning
tilldrog sig för en tid tillbaka följande sorgliga händelse: En oförsigtig ynglipg råkade med sin varpsten träffa en annan yngling i hufvudet — midt öfver hjernan — med den ödesdigra påföljd, att öfre hufvadskålen krossades, hvarvid blod i myckenhet störtade ut ur det förfärligt gapande såret och följaktligen öfversköljde den olyckliges kläder, som nu liflös bars in till Tomase i Sundre. Det stora såret har så småningom läkts, och nu är patienten utan fara.

Stenvastbygge
har — ifall det kan roa läsaren veta — under denna vinter varit Sundrebornas alldagliga sysselsättning. Huru skönt det vittnar om idoghet att nu kasta en blick öfver de tusentals stenmurar, som under vintern blifvit uppförda.

Hablingbo, 27 April.
Predikningar.
Första dag påsk vid fyratiden samlades en talrik menniskoskara vid Hemmungs i Hablingbo, för att åbhöra en predikant nämligen: den förut omnämde Bergman från Bjerges i Lau. — Flertalet af Hablingbo och Silte församlingars medlemmar och många från närgränsande socknar anlände och inom kort voro rummen fylda och en stor del måste qvarstå utanför. Bergman är i besittning af en stor talförmåga och väl begåfvad med »andans gåfvor» samt »statskyrklig» och nykterhetsifrare.
Följande dag, andra dag påsk efter den sedvanliga högmässogudstjenstens slut härstädes uppträdde enligt tillåtelse nämde Bergman i Hablingbo kyrka vid femtiden och talade enl. text. i 2:ne timmar för en talrik menniskoskara, som samlat sig både från »när och fjerran». Predikanten hade ett lärorikt och till bjertat gående föredrag.

Hemse, 27 April.
En stor värderik gåfva
i penningar förärades af många kyrkobesökande församlingsmedlemmar i söndags efter slutad gudstjenst i Hemse kyrka åt deras Ke dikobiträde kand. T. Pettersson, som derpå i måvga vackra ord frambar åt församlingsmedlemmerna sin bjertliga tacksamhet. Pettersson har under den tid han tjenstgjort inom församlingen tillvunnit sig ett stort förtroende af det stora antalet kyrbobesökande.

Ett digert snöfall
föll i dag tredje dag påsk vid ostlig vind; å torra platser befans snöns djup &å vissa ställen ända till 4—5 tum. År 1867 omkring 20 Maj var ett dylikt snöfall, Aprilsnö är enligt gamla märken välgöraude, och de äro i många fall ej att förkasta, »Grön jul och hvit påska» säger ordspråket, dessa märken synas hålla streck.

En eldsvåda
förmärktes Qvie i Stånga i måndags, då ettermiddagståget till Hemse passerade förbi Stånga malm. Ena bondgård påstås det skall ha blifvit lågornas rof.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *