Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld mot hustru häktades i förra veckan arbetaren Karl Johan Johansson. Vid ransakning i förgår å länsfängelset erkände Johansson våldet. Hustrun med barn hade måst flytta från mannen, som härom dagen genom att sönderslå en hel fönsterluft beredde sig tillträde till hustrans nya bostad vid Murgatan; husvärden sökte förgäfves aflägsna den berusade mannen, hvarför polis måste eftersändas. Då Johausson skulle af polisen föras till vaktkontoret, gjorde han motstånd och våldförde sig å polisen.
För våldet mot hustrun dömdes han till två månaders fängelse samt för fylleri, oljud och våldet mot polisen till 120 kronors böter, hvilka, om han saknade tillgåvgar, skulle förvandlas till femton dagars fängelse.
Johansson, född 1854 i Tingstäde och 1884 af norra häradsrätten dömd till fyra månaders straffarbete för stöld, försattes på fri fot.

Förfalskningsbrott. Samma dag hölls å länsfängelset ransakning med smedsarbetaren Karl Petter Viktor Vickman, häktad i förra veckan. Hon erkände att han hos en skomare erhållit ett par skor mot en förbindelse, hvarå han sjelt tecknat sig för »jernarbetaren Johan Nilsson» och å hvilken han falskeligen skrifvit smeden N. E. Hesselgrens namn som borgen.
Vickman, född 1866 i Visby, dömdes till sex månaders straffarbete och ett års vanfräjd utöfver straffiden. Hans föräldrar äro bosatta i Roma; Vickman hade nu tjenst hos smeden Almqvist.

För misshandel å hustru har sjöman O. Söderström af Visby rådhusrätt dömts till två månaders fängelse. Detta utslag har nu vunnit laga kraft, enär Söderström icke fullgjort det, som föreskrifvits för att besvären skulle upptagas till pröfning i högsta domstolen.

För sedlighetsbrott dömdes för en tid sedan at Visby rådhusrätt f. fältmusikanuten Fedder till sex månaders fängelse, Hofrätten har nedsatt straffet till två månaders fängelse.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *