Nya kasernbygnaden.

Byggmästare Lindgren härstädes kommer att för 37,100 kronor verkställa inredningev af f. Grahamska verkstaden till kasern och exercishus samt Å tomten derinvid uppföra vakt- och arrestbygnader.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 26 Augusti 1887.
N:r 68.

Auktion i Roma.

Sedan k. m:t genom nådigt bref den 26 nästlidne Maj förordnat, att indragna bospitalslägenheten nr 154 »Tre markley jord», i Roma socken och Gotlands nDorra fögderi, skall å offentlig auktion till den högstbjudande försäljas under de vilkor kungl brefvet den 29 Maj 1874, kungjordt genomkungl. kammarkollegii cirkulärbref den 14 Augusti samma år, bestämmer, kommer genom auktion, som lördagen den 10:de nästkommande September kl. 12 på dagen förrättas såväl inför konuogeos befallningsbafvande bär i landskontoret som ock af vederbörande kronofogde i Roma jernvägsstationshus, ifrågavarande lägenhet att till försäljning utbjudas på följande af: kungl. domänstyrelsen stadgade vilkor, näml.: att lägenheten får tillträdas den 14 Mars 1888i det skick den då befiones, hvarvid köparen inträder i de rättigheter och skyldigheter kuvgl. m:t och kronan ägt till den arrendator eller brukare, som vid samma: tid afiräder lägenheten; att köpeskillingen, för hvars behöriga erläggande bör vid auktionen aflemnas en af minst två personer, en för bägge och bägge för en, ingången samt bevittrad och till vederbäftigheten af konungens befallningsbafvande eller vederbörande domare styrkt borgen såsom för egen skuld, skall betalas vid tillträdet, dock alt köpare, som sådant åstondar, skall äga att, efter derom vid auktionen gjord aomälan, i länets ränoteriinbetala köpeskillingen under loppet af sex år med en sjettedel årligen, börande i sådant fall första sjettedelen betalas vid tills trädet samt hvar och en at de återstående sjettedelarne sedermera vid midfastan hvarje år; att högsta anbudets antaglighet kommer att underställas kungl. m:ts nådiga pröfning; alt /örsäljniogen äger rum utan förbehåll af någon kronotionde eiler sådan grundränta som utgår: endast af kroarskatteegendomar; att köpebret utfärdas, så snart köpeskillingan blifvit erlagd eller, i hän delse köparen, på sätt ofvan är”sagdt, förklarat sig vilja inbetala densamma uudersex års tid, första sjettedelea deraf blifvit betald och för återstoden aflemnad behörigen bevittnad skuldförbindelse, å bvilken minst två vederhäftiga personer, en för bägge och bägge för en. tecknat borgen såsom för egen skuld; att sedan köpebref meddelats, lägenheten kommer att i jordeboken upptagas under titel allmänt frälse och svara för lägenheter af dylik natur författningsenligt åliggande skyldigheter, med undantag af kronotionde; samt at köparen ensam skall vidkäpnas lagfarts- och andra med köpet förenade kostnader.
Visby i Landskontoret den 28 Juni 1887.
Landshöfdinge-Embetet:
Johan Hambræus. Johan Gardell.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 26 Augusti 1887.
N:r 68.

Genom försäljning af qvarnen

låter mjölnaren N. Nilsson, Slite, genom frivillig auktion till den högstbjudande försälja diverse\’ lösegendom, bestående af guld, sillver, koppar, jern- och blecksaker, ett väggur, husgerådssaker såsom bord, stolar, sängställen, en skänk, linneoch sängkläder med fjäderfylnad ; laggoch träkärl af bvarjehanda slag, 2 st. långtrappor, ludna fårskinn, en bättre kälkrack, en släde, ett parti enbetskälkar, en resvagn m.m. kreatur: 2:ne goda mjölkkor, 2:ne (4 månader gamla) grisar, 5 st. höns m. m. som ej så noga kan uppräknas. Vederhäftige köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd; andre betale kontant eller vid anfordran.
Anktionen kommer att förrättas lördagen den 15 innevarande Januari kl. 10 f.m.
Tingstäde den 6 Jan. 1887.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1887
N:r 2.

Axelsönerna.

Ett blad ur Gotlands häfder på 1400-talet
af Alf Snöbohm.
Slut fr. nr 104.

1481 den 1 Maj afled konung Kristjan d. 1:ste. Hans son och efterträdare konung Hans ville gerna hafva svenska kronan och trodde sig kunna vinna den, om han vore i stånd att erbjuda svenskarne återfå Gotland. Fördenskull sökte han vinna Ivar på sin sida, men Sten Sture, som ville behålla makten, var lika angelägen om att draga Ivar på sin och Sveriges. Sturen gjorde derför vid midsommartiden 1482 en resa till Gotland för att få tala med den dryge Gotlands höfdingen; men han flek ej komma längre än till Nygårds i Vesterhejde. Strelov berättar derom sålunda:
»Aar 1482 forreiste Herr Steen Sture Personlig til sin Svaager Herr Ifver til Guthiland. Samme tid, Löfverdagen för S. Hans dag, kom hand til Nygaards udi Vesterrede sogen, H. Ifver lod holde strenge Vact, Thi hand iogenlunde vilde tilstede hannem paa Slottet, eller nermere til Vissby att komme.»
Den 21 Juni 1482 utfärdade Sten Sture en handling på Nygårds, hvaruti han förklarar, att han med riksrådets bifall och samtycke förlänar Herr Ivar med Raseborgs slott och län i Finland på hans lifstid och sedan i 10 år derefter till Lanrits Axelssons barn och arfvingar, utan räkenskap, till ersättning för de tjenster Erik och Laurits Axelssöner gjort svenska kronan samt för den omkostnad de nedlagt på Viborg och Olofsborg. Öfverenskommelse träffades att Ivar skulle afträda Sankt Olofs borg och Tavastehus(de vigtigaste gränsfästningarna) samt i stället få Öland och Borgholm. Denna öfverenskommelse höll Ivar icke. Han mottog Öland och Borgholm, men &terlemnade icke do fiaska slotten. Han uppväckte oroligheter i Stockholm i afsigt att få sin måg Arvid Trolle till Bergqvara, slottshöfding på Nyköpiogshus och lagman i Östergötland (son till Birger Trolle, som var på Gotland 1448), till riksföreståndare. Han infann sig ej på riksrådets kallelse, aktade ej stämning inför riksrättten och hindrade ett möte, som var utlyst på hans slott Stegeborg. Då blef ändtligen herr Ivar år 1486 förklarad för rikets fiende. — Sten” Sture och konung Hans öfverenskommo om att stäcka hans högmod och att ingendera skulle hjelpa honom.
En här under Knut Posse belägrade Raseborg, en annan under Knut Eskelsson (Banér) intog Nyköping och Stegeborg, en tredje, anförd af riksföreståndaren sjelf, drog ned till Småland i början af 1487, Kalmar intogs och Sture gick öfver isen till Öland] och belägrade Borgholm, der Ivar och hans maka vistades. Han försvarade sig tappert, så att belägringen blef låvgvarig. Då han såg att borgen i längden ej kunde hålla sig, smög han en mörk natt uti öppen båt förbi de 15 skepp, som höllo hamnen spärrad och kom lyckligt öfver till Gotland, men måste lemna sin fru qvar på Borgholm. Snart sporde herr Ivar att en flotta utrustades i Danmark för att angripa honom på Gotland och nu sjönk hans stolta mod. Han skref till danske konungen och erbjöd sig att lemna Gotland till Danmark, om han återfinge sina indragna förläningar i Danmark. Konung Hans, som fruktade att svenskarne skulle komma honom i förväg och taga Gotland, skyndade att ingå på hans förslag, återlemnade honom hans gods i Danmark samt tog honom i sitt hägn. När Ivars anbud kom, låg danska flottan, som hade konungen ombord, vid Dragör under befäl af Erik Otteson. Den styrde nu till Gotland, dit den kowi Juni 1487, Den 14 Juni öfverlemnade herr Ivar Axelsson ön och slottet och utgaf sitt förpliktelsebref liksom konuogen sitt skyddsbref för Ivar, som nu för alltid lemnade Gotland och drog till Köbenhavn.
Sedan herr Ivar dragit, höll konungen en sammankomst med Gotlands inbyggare. Strelov berättar derom följande:
»Konning Hans lod forsamle alle Landssaaterne (inbyggarne) ofver Guthiland, formanede dennem til Hörighed, Troskab oc Liudighed, lofvede sig dennem igien, en naadig Herre oc Konning, en hver at holde ved Low oc Landsret. Lefvererede H. Jens Holgersson (Ulfstand) Guthiland, Wissby oc Wissborg, med disse ord: Jens Holgerssön dig antvorder Jeg Slot oc Feste, at opkrefue Cronens Rettighed, oc hafve Mact nudi 3 Sager at dömme: Mandslett (dråp), Tjufveri oc Ketteri, at holde god Fred oc Enighed med Landsens Indbygere.
Oluff Hejdebye i Krecklingboe, Landsdommer, dig gifver jeg Mact at dömme i alle andre Sager paa Guthiland: Provsterne at rette och dömme i Hoer Sager, oc det som den Geistlige Ret vedkommer.
Efter att hafva inlagt på Visborg en besättning af 400 man drog konungen från Gotland, som sedan ej fick besök af någon konung på 111 års tid *) och höll till Öland, emedan han lofvat herr Ivar att befria hans fru. Anländ tillöns norra udde skref han till den svenske riksföreståndaren och bad honom komma ut till konungen, hvilket Sturen gjorde, när gisslan lemnats. Nu träffades öfverenskommelse att Öland och Borgholm skulle öfverlemnas till svenske riksföreståndaren, men som besättningen vägrade uppgifva borgen åt någon annan än den, som anförtrott honom i deras vård, måste konung Hans sända bud efter Ivar att komma dit och öfverlemna den. Fru Magdalena for från Öland på danska flottan.
Så slutades Tottarnes välde på Gotland, den mäktigaste slägt, som rådt öfver denna ö. Af de bålde Axslssönerna tyckes Ivar lefvat längst, ty han lär aflidit på 1490talet, men året har jag ej fått uppgift om. Någonstädes har jag funnit uppgifvet, att han slutligen skulle förlorat sina gods i Danmark och dött fattig och föraktad; men om detta är sanningsenligt eller ej vet jag icke. Det säkra är att hans sista öden äro okända. Hans fru, Magdalena Karlsdotter Bonde, uppgitves hafva dött 1495 Bartelsmässodagen på sin gårdsgård vid Söderköping samt blifvit begrafven i Gråmunkeklostrets kyrka (Riddarholmskyrkan) vid S. Fransisci altare, (kanske uti fadrens, konung Karls graf). Som hon vid sin död lär varit enka, så måtte Ivar dött före 1495. Hans ena dotter, Beata Tott, var gift med riddaren, lagmannen och höfvitsmannen Arvid Birgersson Trolle till Bergqvara, en annan hang dotter har hetat Agneta. Om han haft dessa döttrar i sitt förra eller senare gifte vet jag icke.
Strelov berättar, att fru Magdalena, ehuru hon var svensk, dock alltid som en ärlig qvinna rådde sin man, att ej lemna Gotland till någon annan än den, af hvilken han mottagit det, och ej för hennes skull blifva oärlig man.
Ett litet minne af detta förnäma äkta par fins ännu i Visby. Der står, bland andra gamla tempelruiner, en gafvelmur (den vestra) af det forna Sankt Gertruds kapell. Gafvelmuren har en rundbågig ingång med slätt dörrfält, hvarå är afbildadt ett qvinligt helgon. Till höger om bilden föreställas två vapensköldar, lutade mot hvarandra. Den ena visar Tottarnes 4-delade sköldemärke (2 fält röda, 2 fält guld), den andra den gamla vapenfigur, som står i Bondeska och Båtska vapnen: en forntida båt. Dessa sköldemärken äro makarne Ivar Axelsson Totts och Magdalena Karlsdotter Bondes fäderneätters. Anledningen, hvarför de anbragts här, måste varit att detta herrskap låtit reparera och upphjelpa det gamla kapellet, som i deras tid torde va rit mycket förfallet.
Dessa i stenen lätt inristade vapensköldar samt Tottska grafstenen i domkyrkan är numera allt, som erinrar om den fordom så mäktiga ätten, om de bålde Axelssönerna.

*) Kristian den 4:de besökte Gotland 2:ne gånger; första gången 1597, då han anlände till Slite den 25 April, for derifrån den 26 till Visby, der ban dröjde i 2 dagar och reste från landet den 30 till Ösel; andra gången 1624, då han landade den 6 September i Östergarn, for derifrån till Visby, der han stannade till den 10. Den 11 September for han från Slite.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 December 1886
N:r 105.

Vid Fårösund våren 1885.

Kapten Carlstedt, hans audre man i befälet, löjtnanten Bäckman, och minörerna hade ett strängt arbete med att uti det kalla och nästan ständigt stormiga vädret utlägga sina förstörelseredskap, och folket slet stundom verkligen ondt. Men den svenske sjömannen har god vilja, är tålig och härdad. Snart spärrade 31 minlinier det eödra inloppet eller gattet.
Minbus eller sg. k. minkontor uppsattes iland och förskansades, De fruktansvärda elektriska batterierna ordnades, och snart var man redo att spränga iluften hvem det vara månde, som med våld ville trävga in i hamnen. Å landbatterierna arbetades dagen i ända, Matroser, båtsmän, artillerister och Gotlands allmoge vimlade här om hvarandra, upphackade den hårda steniga jorden, sköto den i skottkärror fram till förskansningarne; andra förfärdigade faskiner, skanskorgar och traverser. Befälet hade ett strängt göra att hålla tillsyn öfver alla dessa olika element.
På något afstånd tog det hela sig derborta vid förskansningarne ut som en stor myrstack.
Men visst är, att alla dessa om hvarandra krälande varelser af folk från många skilda provinser gjorde vackra och starka befästningsverk. Deras arbete försvårades mycket deraf, att matjorden var grund. Kalkstenshällen var öfverallt nära. Trakten ägde ej björkskog, hvarför materiel till flätverken måste anskaffas på ett afstånd af omuring 2 mil.
Å eskadern, som mörk och hotande låg i hamnen och vaktade de utlagda minlinierna, var man ej heller sysslolös. Som nämdt, var alla dagar manskap från flottan kommenderadt till befästningsarbetet, de öfriga exercerade, målsköto med handgevär och mitraljöser eller företogo andra öfningar; minbåtarne plöjde hamnen fram och åter med 20 knops fart, så att skummet yrde högt öfver deras bogar. Det liknade något snöplogar, som i ilande fart skjutas fram af lokomotiv å igenyrade banor. Så gick ett och annat af fartygen ur hamnen och målsköto med sina stora kanoner. Då blixtrade det vid horisonten, och allt arbete vid förskansningarne upphörde för några ögonblick. Alla ville lyssna till den skarpa åska, som rullade vildt öfver land och haft, höra projektilens underliga tjut och se de stora vattenkaskader, som den kastade upp från vågorna, och det väldiga hvita rökmolnet, som sakta fördes af vinden. Så bef det åter tyst utåt hafvet, tills ånyo ett skott dånade öfver dess böljor. En dag målsköto monitorerna från sin ankarplats i hamnen.
Eskaderns många små ångbarkasser gingo och kommo. TIsynnerhef var »traden» liflig mellan eskadern och Fårösunds by, å hvars gata det ofta vimlade af officerare, matroser och båtsmän och fram mot qvällarne äfven at artillerister. Det var ett rörligt och friskt lif som fördes derute den kalla våren 1885, ett lif som kanske mången, som deltog deri, gerna önskade sig än en gång tillbaka. En allvarlig prägel låg öfver det hela; känslan af stundens allvar trängde till allas sinne, ty ingen fans, som ej trodde på kriget, och att här gälde att mot hvem det vara månde isvatå landets neutralitet. Matroser och artillerister syntes stolta öfver uppdraget, och pliktens bud sveks aldrig. En frimodighet stod präglad i dragen, som ock gaf sig tillkänna i hållning och skick. Sådane har aldrig den, som skrifver detta, sett svenske värfvade soldater se ut som löjtnant Theoanders gossar vid Fårösund, och kanske får han det aldrig mera.
Många nöjen stodo ej manskapet till buds, Om vädret var vackert helgdagssftermiddagarne, så dansades efter tonerna af ett handklaver eller en flöjt en stuad å en liten öppen plats utanför telegrafstationen. Deaflandsens döttrar, som vågade sig med i yran, fingo nog sin danslystnad tillfredsstäld, ty en svensk inatros är mer än märklig att kunna hålla ut, väl en halftimme i taget om det gäller. Äfven sprang man mången gång enkleken i byns gator.
Kanonbåten Sigrid hade stött till eskadern.
Den medförde ytterligare minförråd. Kanonbåten Skuld inkom äfven från sin station vid Slite. Den 21 Maj om morgonen ångade den vackra korvetten Balder under musik in i bamnen. Man väntade äfven Vanadis och några pansarbåtar.
Det var nu en verklig fägnad att se den samlade, rätt respektabla svenska Östersjöeskadern och veta, att den utgjorde blott en del af den svenska sjömakten, om hvilken man ju så ofta hört sägas, att den var så ringa och i ett så dåligt skick. Af alla de stora kanonbåtarne, som hafva pansarbrytande kanoner, funnos här blott 2, nämligen Rota och Skuld, af monitorerna endast Tordön och Tirfing och af de korvett- eller fregatt-riggade skeppen blott ett, nämligen Balder. Allt ombord var i ett prydligt och godt skick, och den svenska flottans befäl och matroser stå icke uti bildning och duglighet efter någon marins.
Fårösund och eskadern hade ofta besök uuder denna tid. Landshöfdingen å Gotland Poignant besökte den, äfven så militärbetälhafvaren å Gotland öfverste Hobenhausen.
Artilleri- och infanteriofficerare af alla grader kommo äfven till byn, och den lilla vänliga fra Sandström å värdsbusst hade ett grufligt besvär med att föda och skaffa logis åt alla.
En tysk sjöofficer gästade äfven Fårösund. Med märklig observationsförmåga tog han reda på allt. Som sig borde, bemötte officerarne med utmärkt artighet herr v. Bismarcks sändebud.
Efter Balders ankomst blef det lifligare i hamnen. Korvetten medförde en förträfflig musikkår. Intet af de öfriga fartygen ägde någon sådan. Musik-ns toner fördes så sköna och mjuka öfver vågorna. När aftonen kom och alla lanternor tändes och ljus tindrade från alla koj- och kajutfönster å eskadern, liknade denna en flytande stad. På slaget mio dånade afconskottet, och sedan begynte exercisen med blänk-signaler, som sändes ut från schefsfartyget och besvarades af alla de ötriga. Dessa öfningar kunde fortgå till långt fram på aftonen. På afstånd togo de sig vackrare ut än något fyrverkeri. Så genljödo i nattens stillhet i skön samklang timslagen från alla fartygen, ett underligt sällsamt klockspel å denna ensliga plats bland skogar och klippor, invid det vida, brusande hafvet.
Den starka spänningen mellan Eogland och Ryssland hade emellertid minskats. För att undslippa krig gaf ministären Gladstone vika i den beryktade gränsfrågan. Dagarne före pingsthelgen kallades schefen för svenska Östersjö-eskadern till Stockholm. Man stod »undrande och spörjande» vid Fårösund om, hvad denna färd skulle betyda. Mången antog för visst, att konungen skulle vara med, när Drott återvände. Visbybor, som på lusttur Pingstdagen besökte hamnen, visste med bestäridhet att berätta detta.
Annandag pingst om morgonen återkom Drott med amiralen. Som ingen salut eller flaggning ägde rum, förstod man, att konungen ej var med. Snart förnams af dem, som besökt schefsfartyget, att eskadern följande onsdag skulle afgå. En del af skeppen skulle gå upp till hufvudstaden, andra åter stanna i skärgården för att proviantera och fylla förbrukade kolförråd och derefter begifva sig ut på en expedition till nordligare farvatten.
Större delen af minafdelningen under kapten Carlstedt sknlle dock qvarblifva tills Vidare!
Om morgonen den 27 Maj lägrade sig en väldig stenkolsrök öfver hamnen. Eskadern redde sig till affärd. En af de mindra kanonbåtarne hade redan om natten begifvit sig af.
De mindre kanon- och minbåtarne styrde kosan genom norra gattet, de större genom det södra. Så följde Balder, monitorerna och sist schefsfartyget Drott, Det blef i en hast tomt i hamnen efter de vackra fartygen, och med verklig saknad blickade man från Fårösunds by bort mot det södra inloppet, der de nyss legat. Endast en minafdelning, bestående af tvänne åagkravpråmbåtar, en minbåt, en mineka och f. d. korvetten, numera logementfartyget Lagerbjelke, voro qvar.
Arbetet med de båda batterierna vid södra inloppet hade raskt framskridit. »Fyra 12-centimeters kanoner voro uti sina placementer veckan före [pingst och inskjatna. På öfriga 3 placementer arbetades träget för att få allt färdigt under första veckan af Juni, hvilket ock ekedde. Under veckan före pingst inspekterades arbetet at fortifikationsgeneralen Leijonhufvud.
Den 6 Juni om morgonen anlände med Drott krigsministern general Ryding, sjöministera v. Otter, fortifikationsgeneralen Leijonhufvud, schefen för generalstaben Rappe och öfversten i generalstaben Elliot till hamnen, togo den och befästningarne i skärskådande och höllo ett ordentligt krigsråd öfver, hura den lämpligast borde försvaras.
Att denna resa ej var »blot til lyast», kunde man taga alldeles för afgjordt. Och länge behöfde man ej vänta på visshet härutinnan. Den 27 Juni avlände kapten Munthe till hamnen i sällskap med tvänne andre fortifikations. officerare, kapten Brunius och löjtnant Poignant, och begynte genast utstaka nya batterier. Ett stort vinkelbatteri af sten med jordbeklädnad och bestyckadt med 6 svåra positionskanoner och 2 fältkanoner skulle uppföras ett stycke söder om de färdiga batterierna och så placeradt, att des3 kanoner kunde bestryka hela inloppet och närmaste delen af hafvet, hvarjämte ett batteri för 6 12-centimeters kanoner skulle uppföras vid norra gattet till minliniernas skydd. Hamnen skulle sålunda försvaras af landbatterier, bestyckade med 21 kanoner.
Sedan platserna blifvit bestämda och planen för arbetet uppgjord, lemnade kaptenerna Munthe och Brunius hamnen. Löjtnant Poignant skulle med legdt folk begynna och fullborda dessa befästningar, härvid biträdd af arbetsschefen vid Visby hamnbygnader Andersson, hvilken under arbetet på våren tjenstgjort som förman för de civile arbetarne.
Kapten Carlstedt, som allt sedan eskaderns afgång varit qvar i hamnen med en styrka af 89 minörer och matroser, erdöll den 3 Juli, sedan förhållandet mellan Eogland och Ry3asland artat sig ännu fredligare och sålunda ingen fara för fredsbrott längre var öfverhängande, order att upptaga minorna.
Samtidigt erhöll artilleriafdelningen order att hemvända. Den 9 Juli lemnade den, ombord på ångaren Visby, Slite och Fårösunds hamnar.
Den 6 Juli begynte minornas upptagning. De utgjorde ett antal af 59. Efter 14 dagars arbete kunde kapten Carlstedt inrapportera, att han var färdig att afgå. Tvänne af flottans kanonbåtar afhämtade då de af minafdelningens fartyg, som ej voro försedda med ångmaskiner.
Med undantag af de pågående batteribygnaderna vid Fårösund voro desvenska neutralitetsrustningarne å Gorland slutade. De torde haft sin stora nytta med sig; man erfor derunder mycket, som kunde blifva till gagn för framtiden. Synnerligast gäller detta Gotlands försvar. Man tyckes kommit till fall insigt om, att denna ö — »en märklig ledamot af det svenska riket» — som Gustaf Vasa yttrat — »den dyrbara perlan i Sveriges krona» enligt Oskar den I — är af synnerlig vigt för landets försvar, och att hon i en främmande makts våld blefve en grat för vår sjelfständighet, ty då först kunde sägas, att fienden stod utanför portarne. Vår ställning vid ett en gång utbrytande engelskt-ryskt krig är oberäknelig, och kanske var vårt uppträdande vid Fårösund våren 1885 endast ett kort, men lärorikt förspel.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 December 1886
N:r 105.

Från landsbygden.

Sydvestra kusten, 28 Dec.
Skogsköp.
Handlande R. Snöbohm i Klintehamn inköpte för kort tid sedan af en hemmansägare inom vestra delen af Sproge ett parti vacker skog till nedhuggning, dels till sägstockar och bjelkar, inalles 900 st. träd, hvilka nu redan äro fälda f. v. b. af den nye ägaren. Det hela inköptes för ett pris af 1,000 kr. Den renhuggna hagmarken kommer att uppodlas.

Å Mästermyr,
der isen nu sedan före jul och i dessa dagar vart fullt körbar, har rådt en liflig trafik af personer från de omkringliggande socknarna. Ena väldig massa foder af ovanligt god beskaffenhet har i dessa dagar ilandförts, och sådant arbete pågår ännu dagligen med etor ifver under det goda slädtöret.

En fortsättningsskola
kom åter i stånd vid dagens Decemberstämma inom Hablingbo, då församlingens skollärare åter tillerkändes ett lönetillskott å 100 kr. Skolan blef vid ett föregående stämmosammanträde afslagen, men nu beslöts ånyo att den skulle komma i verksamhet.

Hitta vid sjön.
Tvänne personer, hvilka en morgon för kort tid sedan nedkommo till Långstite fiskläge för upphuggning af derutanför strandade skeppsvrak, hittade en skeppsbåt, hvilken från hafvet ilandflöt och hvilken troligen blifvit utslagen af den senaste starka storm från något fartyg. Skeppsbåten bade ej några initialer eller inventarier. Densamma uppdrogs och anmälan derom afsändes till vederbörande tullbevakning.

Östra kusten, 28 Dec.
»Först eler sist».
Gudstjenst eller icke var frågan andra dag jul i en viss församling å landsbygden. Kyrkklockan kalladé »till först» men församlingsborna, hvaraf största delen ej hörde klämtningen, påstodo att »sist Gudstjenst» skulle inträffa. Förrättningen tog sin början vid 9-tiden och endast ett fåtal åhörare voro tillstädes, Sedermera, då gudstjensten var slutad, aukommo vid 12-tilen de långväga församlingsborna. Allt var tyst och stilla och man väntade förgäfves. Till sist upplystes att gudstjensten var slutad. Hvems var felet?

Sundre, 28 Dec.
Telefon-diskussion.
Äfven i denna obetydliga socken har stämman haft till behandling telefonsaken. Denna för folk af alla samhällsklasser så vigtiga fråga diskuterades länge och lifligt. Nej vardt bär liksom i de flesta socknar på söder öfvervägande. Då man skall uträtta något i Visby t. ex., är det då bättre att personligen resa dit, än att stå hemma snart sagdt på gården och tala med Visbyborna? Låt vara att kostnaden belöper sig till 2 1/2 öre på fyrken, men man tar icke i betävkande hvilken tid och hvilka summor man, omfrågan vann genklang, i en framtid skall kunna hafva i besparing.

Efterföljansvärdt.
Sundre sockens folkskollärarinna har bildat en sångförening väl värd att afhöra. Denna förening, hvilken i morgon qväll ämnar uppträda i folkskolesalen vid en der anordnad barnfest, består af ortens samtlige sångare. Bättre det för ungdomen än att föra oljud långs vägarne. Kunde alla lärare och lärarinnor vinna de ungas sympati i så fall, vore det ju önskvärdt, och vår lärarinnas åtgärder mana till efterföljd.

Naturförhållanden.
Den bittert kalla väderleken har nu i en hast öfvergått till mildt, med 4 graders värme.
Snön med det någorlnnda goda slädföret har farit sin kos och man måste åter färdas med hjuldon. Sjöisen har visserligen ej varit betydlig, men har dock bindrat fisket med ryssjor och not; ty för att kunna begagna den sistnämda, har isen varit allt för svag. — Dagligen passera flere fartyg här förbi med SSV kurs, några ock med NNO. Julafton i den förfärliga stormen, hvilken åtföljdes af ett häftigt yrväder, pressade ett större barkskepp härutanför. Stormen var NV vch för att klara sig måste skeppet söka vödhamn bakom Heligholmen, der det lättade julmorgonen, och i det då lugna vädret låg det här utanför, nära land, med flere nationens flaggor hissade högtiden till ära.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 December 1886
N:r 105.

Från sjön.

Skeppet Göran, kapten Vallin, inkom hit till Visby 28 dennes från Köbenhavn. Fartyget skall vinterläggas härstädes.
— Bergningsångarne Belos och Neptun afgingo julafton, den förre från Oskarshamn och den senare från Stettin, till engelska kanalen, der de äro sysselsätta med bergning af en större strandad engelsk ångare.
— Borgningsångaren Hero hitkom till Visby i tisdags från Burgsvik samt qvarligger här ännu.
— En norsk ångare inkom juldagen till Oskarshamn för att lasta trävaror på England.
Bergningsångaren Poseidon har under julhelgen varit stationerad i Oskarshamn, der ångaren qvarlåg ännu i tisdags.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 December 1886
N:r 105.

Lagfart

har under sistl. November af Visby rådhusrätt beviljats å följande fastigheter: Ett tunnland af frijordsåkern Sandåket under nr 984—985, sålda af arbetaren L. M. Kahlqvist till jungfru M. K. Söderström för 200 kronor; hus och tomt nr 51 i Strandrotens första qvarter, sålda af smeden J. P. Dahblbäcks rättsinnehafvare till L. Nordström, Råby i Hejdeby, M. J. Gutenberg, Gute i Bäl, och P, Larsson, Lilla Fole i Fole, för 7,600 kronor; hus och tomt ur 44 i Norderrotens andra qvarter, sålda af byggmästare J. Stenbom till styrman K. J. P. Stenbom för 2,500 kronor;
hus och tomt nr 47 i Klinterotens tredje qvarter, sålda af grosshandlare A. Ekman till f. skollärare Löfveberg i Burs och byggmästare J. Stenbom för 10,350 kronor;
hus och frijordstomterna nr 103, 104 och 105 i Norderrotevs tredje qvarter samt bygnader på kronotomten nr 90 i samma rote och qvarter, sålda af handl. J. O. Hederstedis sterbhus till handl. Degerman för 16,600 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 December 1886
N:r 105.

Kommunala val.

Till ordförande i kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hafva valts hemmansägarne Johan Andersson, Skradarfve i Grötlingbo, Hans Pettersson; Mattsarfve i Gammalgarn, L. K. Larsson, Isums i Atlingbo, P. Johansson, Längers i Helvi och H. N. Pettersson, Lillåkra i Barlingbo; till ordförande i Sanda sockens kommunalnämnd har utsetts hemmansägaren Anders Petter Sandell, Sandegårda, och till ordförande i samma sockens fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Johan Olsson, Tipps.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 December 1886
N:r 105.