Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 27 April, skonerten Confidentia, Schultz, Lybeck, tomt fartyg; 28 April, skonerten Augusta Maria, Österberg, Stockholm, koks.
Till Slite: 26 April, skonerten John, Karlsson, Liban, barlast; jakten Alvine, Kahl, Fårösund, trävaror.
Till Burgsvik: 13 April, jakten Sid, Veström, Grumpevik, barlast; 17 April, jakten Maria, Pettersson, Visby, barlast; 20 Sd skonerten Emma, Olsson, Grumpevik, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 27 April, skonerten Aya, Jönsson, Kungsbacka, slipers; 29 April, skonerten Engelbrekt, Larsson, Flensburg, trävaror; 30 April, jakten Sirén, Danielsson, Kalmar, ben och lump.
Från Slite: 24 April, jakten Adolt, Falk, Harnäs, släckt kalk.
Från Burgsvik: 16 April, jakten Säd, Veström, Karlskrona, slipstenar; 19 April, galeasen Petrine, Odman, Varberg, slipstenar; jakten Sälla Hoppet, Vidström, Danmark, slipstenar; 20 April, jakten Maria, Pettersson, Norrköping, spavmål; 21 April, jakten Sex Syskon, Kahlström, Tyskland, slipstenar; 21 April, jakten Josefina, Berggren, Trelleborg, slipstenar; 22 April, skonerten Emma, Olsson, Oskarshamn, slipstenar; slupen Valfrid, Hansson, Södertelje, slipstenar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld mot hustru häktades i förra veckan arbetaren Karl Johan Johansson. Vid ransakning i förgår å länsfängelset erkände Johansson våldet. Hustrun med barn hade måst flytta från mannen, som härom dagen genom att sönderslå en hel fönsterluft beredde sig tillträde till hustrans nya bostad vid Murgatan; husvärden sökte förgäfves aflägsna den berusade mannen, hvarför polis måste eftersändas. Då Johausson skulle af polisen föras till vaktkontoret, gjorde han motstånd och våldförde sig å polisen.
För våldet mot hustrun dömdes han till två månaders fängelse samt för fylleri, oljud och våldet mot polisen till 120 kronors böter, hvilka, om han saknade tillgåvgar, skulle förvandlas till femton dagars fängelse.
Johansson, född 1854 i Tingstäde och 1884 af norra häradsrätten dömd till fyra månaders straffarbete för stöld, försattes på fri fot.

Förfalskningsbrott. Samma dag hölls å länsfängelset ransakning med smedsarbetaren Karl Petter Viktor Vickman, häktad i förra veckan. Hon erkände att han hos en skomare erhållit ett par skor mot en förbindelse, hvarå han sjelt tecknat sig för »jernarbetaren Johan Nilsson» och å hvilken han falskeligen skrifvit smeden N. E. Hesselgrens namn som borgen.
Vickman, född 1866 i Visby, dömdes till sex månaders straffarbete och ett års vanfräjd utöfver straffiden. Hans föräldrar äro bosatta i Roma; Vickman hade nu tjenst hos smeden Almqvist.

För misshandel å hustru har sjöman O. Söderström af Visby rådhusrätt dömts till två månaders fängelse. Detta utslag har nu vunnit laga kraft, enär Söderström icke fullgjort det, som föreskrifvits för att besvären skulle upptagas till pröfning i högsta domstolen.

För sedlighetsbrott dömdes för en tid sedan at Visby rådhusrätt f. fältmusikanuten Fedder till sex månaders fängelse, Hofrätten har nedsatt straffet till två månaders fängelse.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Från landsbygden.

Sundre, 27 April.
Ett ryskt pansarfartyg
sades det stora örlogsskepp vara, som söndagsmorgonen, 18 dennes, loverade härutanför.
Denna väldiga fregatt, hvars kurs var NNO, anlöpte kusten mycket nära, och väl förbikommen det för skepp:brott så sorglig. ryktbara »flygaregrundet» (flyto-barshageref) möttes det af ångf. Klistehamn, som då var på resa mellan Rouebamn och Burgsvik. Nu hördes väldiga kavonskott ljuda från fregatten, hvilken omedelbart derefter »backade». Kursen ändrades derpå till SO, hvilken kurs ock vibehölls, så länge vi kunde se fartyget. Fregatten förde hela tilen flagg under gaffeln; en signal till Hoburga fyr, hv.rs personal vet berätta att fartyget var ryskt.

Strömmingfisket.
Här på södra Gotland har man nu några dagar varit sysselsatt med strömmingfiske, och det kan i allmänhet icke sägas annat än detta arbete har lönat sig; ty dethar gifvits 40—50 valar på hvarje båt. Denna vara har också nu längre tid mycket efterfrågats, hvarför prisen derå äro ganska höga; det har t. o. m. begärts 80 öre för val, d. v. s. 1 öre för hvarje strömming. — I brist på annat krafvfoder till kreaturen, har all fjorgammal strömming — utfodringssill — å härvarande handelsplatser haft stor åtgång och nu, då äfven denna vara är slut, lära kreaturen tillsvidare få åtnöja sig med bara råghalmen, af hv\’lken senare det äfven lär vara mycket svårt att få köpa, Det finnes personer här, som äro tvungDa att i dagarne föra sina kreatur på betesmark derför att fodertillgången är totalt slut.

Vårsådden
är vidtagen. Landtmannens göromål på åkern har med detta inträdt. Ena stor del af den stora Bonäs-åker är allredan sådd med hafre. Höstsådden repar sig och samtliga rågplantorna sina vissnade hufvuden, De stora höstsådda fälten hafva på senare dagar grönskat betydligt. Allt bär i sig sommarens prägel.

Ett mordmonument
säges det stora och liksom afjättehänder hopkastade stenröse vara, som öiver haf\’såväl som öfver land synes »långa vägar». Detta röse är 19 fot högt, och då dertill kommer den 13 fot höga ås, på hvilken det är beläget, så synes det ifrån närliggande trakter, som ett gammalt och -grått citadell. Detta monument, vid hvars minne rysliga legender äro förknippade, är beläget i den s. k. Nyåkerskog (på gränsen mellan Sundre och Nora i Vamlingbo) och hundratals turister och rerande hafva der gjort besök. Flere gåuger bar man varit betänkt på att rifva-i detta fästningslika stenröse, för att se om några skatter möjligtvis der kunna vara förvarade; men jordägarne hafva ej dertill lemnat sitt bifall. Till legenden härom vill jag en anvan gång återkomma.

Många Dalsländingar
haiva nyss ivflyttat till Sundra, der de äro arbetare på f. d. Hallströmska ägendomarne, De inflyttade Dalsländingsrna\’ äro arbetsförmannen Alfr. Johanssons anhöriga. Inalles äro öfver fjugu fastländingar boende inom derna lilla socken.

Under s. k. varpkastning
tilldrog sig för en tid tillbaka följande sorgliga händelse: En oförsigtig ynglipg råkade med sin varpsten träffa en annan yngling i hufvudet — midt öfver hjernan — med den ödesdigra påföljd, att öfre hufvadskålen krossades, hvarvid blod i myckenhet störtade ut ur det förfärligt gapande såret och följaktligen öfversköljde den olyckliges kläder, som nu liflös bars in till Tomase i Sundre. Det stora såret har så småningom läkts, och nu är patienten utan fara.

Stenvastbygge
har — ifall det kan roa läsaren veta — under denna vinter varit Sundrebornas alldagliga sysselsättning. Huru skönt det vittnar om idoghet att nu kasta en blick öfver de tusentals stenmurar, som under vintern blifvit uppförda.

Hablingbo, 27 April.
Predikningar.
Första dag påsk vid fyratiden samlades en talrik menniskoskara vid Hemmungs i Hablingbo, för att åbhöra en predikant nämligen: den förut omnämde Bergman från Bjerges i Lau. — Flertalet af Hablingbo och Silte församlingars medlemmar och många från närgränsande socknar anlände och inom kort voro rummen fylda och en stor del måste qvarstå utanför. Bergman är i besittning af en stor talförmåga och väl begåfvad med »andans gåfvor» samt »statskyrklig» och nykterhetsifrare.
Följande dag, andra dag påsk efter den sedvanliga högmässogudstjenstens slut härstädes uppträdde enligt tillåtelse nämde Bergman i Hablingbo kyrka vid femtiden och talade enl. text. i 2:ne timmar för en talrik menniskoskara, som samlat sig både från »när och fjerran». Predikanten hade ett lärorikt och till bjertat gående föredrag.

Hemse, 27 April.
En stor värderik gåfva
i penningar förärades af många kyrkobesökande församlingsmedlemmar i söndags efter slutad gudstjenst i Hemse kyrka åt deras Ke dikobiträde kand. T. Pettersson, som derpå i måvga vackra ord frambar åt församlingsmedlemmerna sin bjertliga tacksamhet. Pettersson har under den tid han tjenstgjort inom församlingen tillvunnit sig ett stort förtroende af det stora antalet kyrbobesökande.

Ett digert snöfall
föll i dag tredje dag påsk vid ostlig vind; å torra platser befans snöns djup &å vissa ställen ända till 4—5 tum. År 1867 omkring 20 Maj var ett dylikt snöfall, Aprilsnö är enligt gamla märken välgöraude, och de äro i många fall ej att förkasta, »Grön jul och hvit påska» säger ordspråket, dessa märken synas hålla streck.

En eldsvåda
förmärktes Qvie i Stånga i måndags, då ettermiddagståget till Hemse passerade förbi Stånga malm. Ena bondgård påstås det skall ha blifvit lågornas rof.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Från sjön.

»Matilda», kapten Borgedah!, från Slite ankom 18 dennes till Wismar samt »Lina», kapten Pettersson, från Klintehamn 19 dennes till Warnemünde.
— Engelska skeppet Marta Barnie, kapten Keith, på resa från hemorten Aberdeen till Sundsvall i barlast, strandade i tisdags å Barshage rof utan för Hoburgen. Fartyget, mätande 833 registerton, flottogs följande dag af bergvingsångaren Neptun, som inbogserade det till Burgsvik. Skadorna lära ej vara betydliga; fartyget antages kunna med första fortsätta resan till Sundsvall.
— Norska ångfartyget Vöringen, hemma i Bergen och lastadt med 2,500 tunnor sill, har sistlidne måndag strandat vid Steinsort söder om Vindan. Bergnuingsoch dykeribolaget Neptuns ångfartyg Eol har från Vindau afgått till strandnings stället.
Enligt senare underrättelse är fartyget fullständigt vrak.
— Sjöfarten på Siljan öppnades i lördags.
— Ett från Parabyba till Liverpool anländt fartyg påträffade 30 Mars på 35 gr. 23 min, D. br., 42 gr. 55 min. v. 1. ett öfvergifvet fartyg, hvars namn till en del var utplånadt.
Hvad som ännu af detsamma kunde läsas tycktes vara Aleilino från Sundsvall. En omkring 8 fot lång stång, på hvilken 2 flaggor befunno sig, stod akterut. Masterna saknades, men bogsprötet fans ännu qvar. Vraket hade en af trä och patroleumftat bestående döckslast och tycktes för icke längesedan hafva öfvergifvits af besättningen.
— I Stockholm hemmahörande skonerten Augusta, förd af kapten N. Samuelsson, an tages hafva förlist. Fartyget afgick från någon hamn i Nordamerika 21 December förra året med Europa tiil destination, utan att sedan hafva låtit höra af sig, berättar Sv. D.
I Januari månad. påträftades nämligen i Atlanten en roddbåt med namn Augusta, Stockholm. Kaptenen medförde sin hustru och två barn.
— Ison i Kristianiafjorden var i slutet af förra vecken i det närmaste borta. Blott enskilda isflak drifva omkring här och der under Alkörlandet. De fartyg, som lsgat infrusna i Vindfangerbugten vid Dröbak, några ända till 2 månader, afseglade i söndags för en frisk nordlig bris. Fartygen voro omkring 30 stycken.
— Förliden måndag, när ångaren »Södern» var stadd på väg till Kalmar, påträffades i sundet vest nordvest om Borgholm en kantrad jakt. Ångaren tog den i släp och förde den med sig till Borgholm, der den förtöjdes vid yttre pricken, Fartyget befans vara jakten Emma, hemmahörande i Pataholm, på väg derifrån till Stockholm med last af 45 famnar furuved. Det hade, efter hvad som upplystes af skepparen, som anträffades i Borgholm, kantrat redan föregående dag. Besättningen hade dock bergat sig till Öland.
— En ovanligt liflig rörelse är rådande vid hamnarne i Kalmar län. Trävaror och jern äro de förnämsta utförselvarorna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

I Gotlands länsfängelse

qvarsutto 30 dennes fom män och tre qvinnor mot tre män och ep qvinna 31 sistl. Mars. Under April månad hafva elfva män och två qvinnor tillkommit samt nio män afgått.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Lagfart

har hos Visby rådhusrätt nader sistl. Mars månad beviljats å följande fastigheter:
hus och tomt nr 85 i Norderroten3 andra qvarter, sålda af enkan J. L. Stenström till jungfru K. L. Ekvall för 2,200 kronor;
hus och tomter nr 30 och 31 i Klinterotens tredje qvarter, värderade till 21 tusen kronor och ötverlåtna genom inbördes testamente till enkan Anna Gustafva Johansson;
hus ochtomter nr 5 och 16 i Strandrotens fjerde fqvarter, sålda af hemmansägaren Klas Andersson till f. hemmansädare A, M. Fröberg för nio tusen kronor;
hus och tomt nr 45 i Norderroters andra qvarter, sålda af glasmästare Sundell och hans bustru till murare G. Nilsson för 2,200 kr.;
hus och tomt ur 43 i Norderrotens fjerde qvarter, sålda af spritbolaget till åkare K. Ö. A. Nyberger för 3,200 kronor;
hus och bygnader på stadsjordstomten nr 34 i Klinteroters fjerde qvarter, värderade till 1,400 kronor samt öfverlåtna dels genom testamente och dels genom köp från sterbhuset efter arbetare N. P. Sienberg till eldaren G. F. Fredriksson och dennes hustru:
hus och tomter nr 20, 21 och 22 i Norderrotens fjerde qvarter, sålda af byggmästare A. Andersson till ingeniör Charles Granqvist för tjugu tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Snö

i ej obetydlig mängd har fallit senaste dagarne. Här i Visby har snön dock till största delen smält, men här och der på landsbygden förefinnas ganska väldiga drifvor. Väderleken har varit kall och ruskig; om nätterna har termometera fallit under fryspunkten, I dag är klart väder; vid middagstiden var här två grader varmt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Ångfartyget Lybeck

hitkom i förgår på sin första resa för året aflossande härstädes tolf kolly styckegods från Lybeck samt sjuttiofem säckar mjöl och elfva kärl beck från Skåne. Ångaren fortsatte resan norrut igår morgse.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Generalintendenten N. A. H. Palmstierna

hitkom i dag för att i samråd med militärbefälhafvaren utse lämpliga platser till exexcisfält och baracker. Friherre Palmstierna har i dag besökt fälten vid Kungsladugården samt afreser i morgon till Enholmen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Visby assuransförening,

som nu räknar ett hundra medlemmar, invalde igår till medlemmar i styrelsen sakförare Stenmark, ordförande, poliskonstapel O. V. Nilsson, v. ordförande, färgare Stenström, kassaförvaltare, hr Reinhold Pettersson, sekreterare, samt tullvaktmästare Andersson, skeppsombudsman Thomson, barberare Sundström och skomakare Cedergren. Till granskare utsågos fältskär Prien och klockare Engström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.