Visby segelsällskap

har till ledamöter i styrelsen valt läroverksadjunkt L. Kolmodin, ordförande, bankbokhållare Anton Pettersson, v. ordförande, samt artisten Karl Romin, sekreterare och skattmästare. Till ersättare hafva valts bokhandlare V. Nyberg och bokhållare J. P. Eklund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Proft- och besigtningsresa

med ångfartyget Tjelvar, som då för första gåpvgen fördes af sin nye bofälhafvare kapten Rundblom, företogs i tisdags, skrifves från Kalmar. Besigtningsmännen, kaptenerna Maijström, J. K. Trägårdh och Nilsén, uttalade sin synnerliga belåtenhet med besigningens resultat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Till pastorsadjunkt

i Fole från och med 29 dennes och tillsvidare har pastor G. H. Tilén förordnats, med hvilket förordnande hans tjenstgöring i Visby stift börjar. Hr Tilén är bördig från Vestergötland.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Till ledamöter i taxeringsnämden

för innevarande år för Visby stad omvaldes i förgår evhälligt häradshöfding Valdenström, smedmästare Sandberg, grosshandlare A. Ekman, bankkamrer Romdahl, vagnmakare Lindell, handlandena A. Palm och R. Wallér hvardera med 643 röster af 12 röstande samt nyvaldes garfvare Ödin (543 röster af 10 röstande) och bäradsskrifvare Bergman (517 röster af 10 röstande) efter doktor Kahl och garfvare Johan Stenström.
Till ersättare utsågos kapten Oskar Ericsson (503 röster) samt doktor Kahl, garfvare Johan Stenström, skeppsombudsman Thomson och snickare N. P. Svensson (hvardera med 417 röster).

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Vid Visby navigationsskola

förrättades i tisdags, onsdags och torsdags examen, hvarvid navigationsskolornas inspektör kommendörkapten F. V. af Klint tjenstgjorde såsom examinator.
Såsom sjökaptener utexaminerades följande nio: Kristen Lund, Bernhard Andersson, Rudolf Fredrik Ljungholm och Mikael Sjödin med betyget »med beröm godkända kunskaper» (hvardera erhöll en sextant i premium); Tor Nikolaus Svante Vetterlund, Magnus Andersson, Janne Thore och Karl August Ekströmer med betyget »godkända kunskaper» samt Johan August Nyberg med betyget »försvarliga kunskaper».
Såsom styrmän förklarades af 23 examinerade Axel Johanneson (premium Frykholms ångmaskinlära) med betyget »med beröm godkända kunskaper», Nils Petter Rosenberg, Albert Adolf Ferdinand Ekström, Olof Nilsson, Anders Gottfrid Olsson, Gabriel Herman Vessman, Gustaf Samnel Åberg, Lars Erik Nilsson, Rikard Konstantin Nilsson, Karl Gustaf Milwmström, Klaus Axel Valdemar Hansson, Valter Söderström, Lars Peter Ingelsson, Karl Peter Söderberg, August Jönsson och Karl Bernhard Nilsson med betyget »godkända kunskaper» samt Karl Viktor Olsson, Elof Gottfrid Holmqvist, Johan Peter Nyström, Otto Vilhelm Jansson och Oskar Åberg med betyget »försvarliga kurskaper».

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

I de skriftliga profven

för mogenhetseximen förklarades igår samtlige läroverkets egne lärjungar godkände nämligen Karl Broander, Nils Broander, Johan Engbom, Herman Hedström, Karl Axl Kruuse, Emil Lindberg, Samuel Myhrman, Gustaf Reuser, Klas Ternstedt, Gideon Vallenius, Johan Vestergren och Tage Ötverberg å klassiska linien samt Kasper Törner å reala linien.
Af de tvinne privatisterna godkiindes Hugo Kahl å klassiska linien.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Gotland» 28 April, kommendörkapten Ruuth, kapten Arnelius, pastor Tilén, hrr Hellberg, Lager, Danielsson, Evera, Wester, — Med »Klintehamn» 30 April, generalintendent Palmstierna, kapt. Holst, hrr Wickerman, Hoflund, Holmstedt, Arnall, Berg, Viberg, Alyhr, frök:na Herlitz’ Jakobsson, Nilsson.

Från Kalmar: med »Visby» 29 April, kapt. Yuteruerg, hrr Pettersson, Ankeberg, Johansson; frök:na Kindman, Duréll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Födde i Visby.

Fidare Sven Johan Svenssons son, skomakare Karl Gustaf Greibergs son, sniekare Johan Petter Sjöströms son, målare Klas Olof Engfelts son.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Hrr byggmästare.

På Vestergarnsholm kommer under innevarande sommar att uppföras ett boningshus, 48 fot långt, 28 fot bredt, 12 fot högt, af trå under spåntak. Den, eller de, som äro hugade att spekulera på detta bygnadsföretag, torde inlemna sina kostnadsförslag före den 3 nåsta Maj till undertecknad. — Materialier af trå och sten tillslåppas af bygnadsskyldige och tillbandahållas på bygnadsplatsen, men alla öfriga materialier skall entreprenören anskaffa.
Vidare upplysningar lemnas af byggmistare Kihlberg i Visby och arrendatorn af Vestergarosholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.