Passagerarelista.

Från Stockholm med Klintehamn 2 April: Kaptenerna Lange, Cedergren, Wright, grosshandlare Dahlgren, handelsresandena Sahlstedt och Åkerblom, hrr Kugelman, Wallberg och Johansson, fru Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

I sällskapet D. B. V:s

bot. trädgård blifva 2:ne elevplatser lediga i början af Maj. Sökande till dessa böra hälst sjelfva till d. 27 dennes inlemna sina egen händigt skrifna och till trädgårdsstyrelsen stälda ansökningar till Adjunkten O. Westöö. Ansökningarna böra åtföljas af ålders-, frejde- och skolbetyg samt om möjligt intyg om förut handlagdt jordbrukseller trädgårdsarbete. Elevernas kurs är 2-årig, och åtnjuta de 200 kronor årligt understöd.
Visby den 1 April 1886.
TRÄDGÅRDSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Genom offentlig och frivillig auktion,

som onsdagen den 7 April förrättas hos hemmansägaren Chr. Mårtensson, Ganarfve i Stenkumla, kommer att till den högstbjudande försäljas afl. enkan Anna Erikssons från Unghanse i Eskel hem qvarlåtenskap, bestående af koppar-, jern- och blecksaker, diverse träkärl, möbler och sängkläder, något gångkläder, samt en manbygnad af trä, och 1/2 tunnl. jord lydande under Unghanse hemman på återstående 14 års tid. Vid samma tillfälle försäljas äfven 2 st. kor, 1 qviga, samt ett parti råg och potatis, allt med betalningsanstånd för godkände intopare till den 1:sta instundande Sept.; andre betale vid anfordran. Rotvalds i Eskelhem den 29 Mars 1886.
Efter anmodan,
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Medels offentlig auktion,

som torsdagen den 8 och fredagen den 9 nästkommande April, båda dagarne från kl 10 f.m., komiwer att förrättas vid Björkebos i Follingbo låta förmyndarne för aflidoe hemmansägaren Oskar Wedins omyndiga barn derstädes i anseende till hemmanets utarrenderiog till den mestbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af guld-, siltver , nysilfver-, koppar-, deribland en större kittel, malm-, tenn-, jern- och blecksaker, glas och porslin, stenkärl, betsade och målade möbler, 1 schiffonier, byråer, mat-, té- och spelbord, flere sängställen, sitt- och liggsoffor, tvättkommoder, stolar, en gungstol, skänkskåp, väggur, vägg- och toalettspeglar, sängkläder, stopptäcken, örngåttsvar, Jakan, borddukar, servietter, rull- och andra gardiner, gellmattor, den aflidnes gåogkläder, en välstol med tillbehör, väfskedar, spinnrockar, skrubbor, kardor och spunnet garn, träkärl af hvarjebanda slag, åker- och körredskap, en tesvagn, flere arbetsvagnar, ressläde, kälkrack, flere par ar: betskälkar, ved- och foderhäckar, vändoch spetsplogar, myllkammar, klös- och slätharfvar, mullfösor, sladd, kornvält, par- och enbetsselar, svänglar, oxok, hästtäcken, ryktdon, högafllar, skyfflar, spadar, stocksågar, yxor, lior, snickareoch smedjeverktyg at flere slag; kreatur, såsom 4 st. hästar, 3 st. oxar, 11 st. goda mjölkkor, deraf en del snart skola kalfva, en tjur, ungvoöt, lam, svin, gäss och höns, ett parti utsädeskorn och hafré m. m.
Endast af mig kände och vederhäftige köpare lemuas anstånd med betalningen fill dén 1 nästk. September; andre betale genast eller vid anfördran.
Hörsne den 23 Mars 1886.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Genom auktion,

som fredagen den 9 April från kl. 10 f.m. kommer att förrättas i Liljewalechska magasinet på norra sidan af Skeppsbron här i stadén, låter Dykerioch Bergningsbolaget »Neptun» i Stockholm i mindre utrop försälja hvarjehanda skeppsinventarier, flere parti jernrigg, en mängd jern och jernskrot, spisar och kaminer af flere slag, diverse kokkärl, åtskilligt glas och porslin, några kajutmöbler, ett parti stearinljus, ett parti spermacetolja, jämte mera annat, som icke här så noga kan uppräknas; skolande inropen betalas kontant vid auktionen.
Visby den 1 April 1886.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Genom offentlig auktion,

som tisdagen den 6 April från kl. 10 f.m. kommer att förrättas i Lundinska huset vid Österport, försäljas för handlanden C. T. Lundins konkursmassas räkning en mängd ännu qvarbefiotliga manoufaktor- och kortvaror at alla slag och af bästa beskaffenbet; viljande man bland de förstoämda särskildt påpeka ett parti särdeles god engelsk madapolam.
Åt köpare, som äro kände och kunna godkännas, lemnas 2 månaders betalningsanstånd; andra få icke kredit, utan skola de betala sina inrop kontant vid klubbslaget.
Visby d. 29 Mars 1886.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

På begäran af sysslomannen

i repslagaren J. C. Kryssells konkursmassa kommer genom offentlig auktion, som förrättas å Kryssellska ladan utanför Österport (oästiotill br E. Gerles trädgård) lördagen den 3 nästkömmande April kl. 10 f.m., att försäljag följande, konkursmassan tillhörig lösegendom, nämligen 1 par starka och vackra vagnshästar, 1 par goda arbetshästar, 2:ne mjölkkor, hvaraf den ena snart skall kallva, ett tröskverk, åtskillig kör- och åkerbruksredskap, såsom en fyrsitsig bättre resvagn, 6 arbetsvagnar, en ressläde, flere par kälkar, ett par bättre selar, flere par arbétsselår, hästtäcken, grimmör, nötbindsel, vindmaskin, hackelse-, rotskäringsoch klöfversåningsmaskin, bäststrackla, spanmåls-, skott- och dragkärror, dragkälkar, kornvältar, en mängd plogar och hartvar af olika slag, bäckar, potatiskistor, grepar, skylflor, skopor, spadar, sågar, yxor, en slipsten, en hytvelbänk och åskilligå snickareverktyg m. m. som ej så noga kan uppräknas, allt i godt skick; ett parti granräckor, ett parti halm, samt i mindre utrop ett parti spanmål såsom hvete, råg, hafre; korp, ärter och malt. Kände och säkre inropare erhålla två månaders anstånd med betalningen, andre betale sina inrop kontant.
Visby den 24 Mars 1886.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Borgenärerna

i Olof Söderbergs, Bjerges i Lye, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Bjerges i Lye onsdagen den 21 nästa April klockan elfva (11) förmiddagen för att besluta, huruvida boets fasta egendom bör för åretutarrendederas eller af konkursmassan brukas, för att bestämma förvaltningsarvode och besluta öfver andra frågor, som röra förvaltningen. Stånga den 31 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgeoärerna i Landtbrukaren J. P. Klintboms i Helvi konkurs kallas härmed att sammanträda hos sysslomannen skolläraren Carl Weström vid Kyrkebols i Helvi onsdagen den 14 nästinstundande April kl. 3 eftm. för att höras och besluta om af gäldenären begärdt un derhåll jämte andra frågor.
Othem i Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Petter Larsson, Hägulds i Garda, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Hägulds torsdagen den 22 västa April klockan 11 förmiddagen för att emottaga redovisning öfver boéts för valtning och gradska upprättadt utdelningsförslag.
Stånga den 31 Mars.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Hindrik Olofsons, Isome i Väte, vid Gotlands södra häradsrätt anbängiga konkurs kallas att sammanträda & stadshotellet i Visby Tisdagen den 20 nästa April klockan elfva (11) förmiddagen för bestämmande afförvaltningsarvode samt besluta öfver andra frågor, som boet röra.
Stånga den 31 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Dödsfall Olof Petter Larsson

Att min älskade make snickaren Olof Petter Larsson efter en längre sjukdom stilla afled i Stockholm den 27 Mars 1886, efter en lefnad af 33 år och 27 dagar, har jag den sorgliga pligten att för slägt och väuner tillkännagifva.
Stockholm den 29 Mars 1886.
Sofla Larsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Dödsfall Carl Johan Fromhold v. Baumgarten

Att Kaptenen och Kompanichefen vid Gotlands Nationalbeväring Carl Johan Fromhold v. Baumgarten, född den 3 Juni 1839, lugnt och stilla afled i Visby den 28 Mars 1856 ; sörjd och saknad at syskon, kamrater och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagitvet.
Ps. 375 v. 13.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.