Borgenärerna

i Olof Söderbergs, Bjerges i Lye, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Bjerges i Lye onsdagen den 21 nästa April klockan elfva (11) förmiddagen för att besluta, huruvida boets fasta egendom bör för åretutarrendederas eller af konkursmassan brukas, för att bestämma förvaltningsarvode och besluta öfver andra frågor, som röra förvaltningen. Stånga den 31 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgeoärerna i Landtbrukaren J. P. Klintboms i Helvi konkurs kallas härmed att sammanträda hos sysslomannen skolläraren Carl Weström vid Kyrkebols i Helvi onsdagen den 14 nästinstundande April kl. 3 eftm. för att höras och besluta om af gäldenären begärdt un derhåll jämte andra frågor.
Othem i Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Petter Larsson, Hägulds i Garda, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Hägulds torsdagen den 22 västa April klockan 11 förmiddagen för att emottaga redovisning öfver boéts för valtning och gradska upprättadt utdelningsförslag.
Stånga den 31 Mars.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Hindrik Olofsons, Isome i Väte, vid Gotlands södra häradsrätt anbängiga konkurs kallas att sammanträda & stadshotellet i Visby Tisdagen den 20 nästa April klockan elfva (11) förmiddagen för bestämmande afförvaltningsarvode samt besluta öfver andra frågor, som boet röra.
Stånga den 31 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *