Från sjön.

»Matilda», kapten Borgedah!, från Slite ankom 18 dennes till Wismar samt »Lina», kapten Pettersson, från Klintehamn 19 dennes till Warnemünde.
— Engelska skeppet Marta Barnie, kapten Keith, på resa från hemorten Aberdeen till Sundsvall i barlast, strandade i tisdags å Barshage rof utan för Hoburgen. Fartyget, mätande 833 registerton, flottogs följande dag af bergvingsångaren Neptun, som inbogserade det till Burgsvik. Skadorna lära ej vara betydliga; fartyget antages kunna med första fortsätta resan till Sundsvall.
— Norska ångfartyget Vöringen, hemma i Bergen och lastadt med 2,500 tunnor sill, har sistlidne måndag strandat vid Steinsort söder om Vindan. Bergnuingsoch dykeribolaget Neptuns ångfartyg Eol har från Vindau afgått till strandnings stället.
Enligt senare underrättelse är fartyget fullständigt vrak.
— Sjöfarten på Siljan öppnades i lördags.
— Ett från Parabyba till Liverpool anländt fartyg påträffade 30 Mars på 35 gr. 23 min, D. br., 42 gr. 55 min. v. 1. ett öfvergifvet fartyg, hvars namn till en del var utplånadt.
Hvad som ännu af detsamma kunde läsas tycktes vara Aleilino från Sundsvall. En omkring 8 fot lång stång, på hvilken 2 flaggor befunno sig, stod akterut. Masterna saknades, men bogsprötet fans ännu qvar. Vraket hade en af trä och patroleumftat bestående döckslast och tycktes för icke längesedan hafva öfvergifvits af besättningen.
— I Stockholm hemmahörande skonerten Augusta, förd af kapten N. Samuelsson, an tages hafva förlist. Fartyget afgick från någon hamn i Nordamerika 21 December förra året med Europa tiil destination, utan att sedan hafva låtit höra af sig, berättar Sv. D.
I Januari månad. påträftades nämligen i Atlanten en roddbåt med namn Augusta, Stockholm. Kaptenen medförde sin hustru och två barn.
— Ison i Kristianiafjorden var i slutet af förra vecken i det närmaste borta. Blott enskilda isflak drifva omkring här och der under Alkörlandet. De fartyg, som lsgat infrusna i Vindfangerbugten vid Dröbak, några ända till 2 månader, afseglade i söndags för en frisk nordlig bris. Fartygen voro omkring 30 stycken.
— Förliden måndag, när ångaren »Södern» var stadd på väg till Kalmar, påträffades i sundet vest nordvest om Borgholm en kantrad jakt. Ångaren tog den i släp och förde den med sig till Borgholm, der den förtöjdes vid yttre pricken, Fartyget befans vara jakten Emma, hemmahörande i Pataholm, på väg derifrån till Stockholm med last af 45 famnar furuved. Det hade, efter hvad som upplystes af skepparen, som anträffades i Borgholm, kantrat redan föregående dag. Besättningen hade dock bergat sig till Öland.
— En ovanligt liflig rörelse är rådande vid hamnarne i Kalmar län. Trävaror och jern äro de förnämsta utförselvarorna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1886
N:r 35.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *