Auktion Myrväller i Tingstäde.

Tisdagen den 27 ionevarande April kl. 10 f.m. låter hemmansägaren Joh. Romdabhl, Myrväller i Tingstäde, medels offentlig auktion till den högstbjudande försälja såväl sin fasta som lösa egendom, den förra bestående af 5/24 mantal Myrväller i Tingstäde sockea med derå uppförda man- och ladugårdsbygnader; som äro i fullgodt skick, samt utmärkt goda ägor större delen svartmylla på lerbotten, Denna hemmansdel, som undergått laga skifte, är bevillningstaxerad till 8,000 kr., samt intecknad till 4,000 kr., som af reel köpare kan få öfvertagas, Tillträde af bemmanet kan få ske genast, med skyldighet för den, som stannar för högsta anbudet, att inom 14 dagar erlägga. en tiondedel at köpeskillingen. Hemmanet utbjudes kl 12 på dagen, hvarvid de öfriga betal ningsvilkoren samt närmare underrättelser rörande hemmanet blifva före försäljningen tillkännagifoa. Säljaren förbehåller sig pröfningsrätt att antaga eller förkasta skeende anbuden och skulle icke antagligt anbud erhållas, kommer hemmanet att ånyo utarren deras på 3 års tid.
Lösegendomen består af guld, silfver-, koppar-, jern- och blecksaker, möbler och husgeråd af många slag, åkerbruksoch: körredskap såsom res- och arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, klös- och rakpionharfvar, selar, svänglar, vrång- och foderhäckar, en vindmaskin, ett tröskverk, smedje- och snickareverktyg m. m. m. m. Kreatur: 1 par goda arbetshästar, ett årsgammalt föl, ett par dragoxar, kor, upgnöt, lam, svin, höns och gäss, bisambällen m. m..
För lösa egendomen lemnas vederhäf: tige och af. mig kände inropare 5 månaders betalningsavstånd; andre betale kontant eller vid anfordran.
Tingstäde den 1:sta April 1886.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1886
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *