Borgenärerna

i Olof Söderbergs, Bjerges i Lye, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Bjerges i Lye onsdagen den 21 nästa April klockan elfva (11) förmiddagen för att besluta, huruvida boets fasta egendom bör för åretutarrendederas eller af konkursmassan brukas, för att bestämma förvaltningsarvode och besluta öfver andra frågor, som röra förvaltningen.
Stånga den 31 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Landtbrukaren J. P. Klintboms i Helvi konkurs kallas härmed att sammanträda hos sysslomanBen skolläraren. Carl Weström vid Kyrkebols i Helvi onsdagen den 14 nästinstundande April kl. 3 eftm. för att höras och besluta om af gäldenären begärdtunderhåll jämte andra frågor.
Othem i Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Petter Larsson, Hägulds i Garda, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda & Hägulds torsdagen den 22 nästa April klockan 11 förmiddagen för att emottaga redovisning öfver boets förvaltning och granska upprättadt utdelningsförslag.
Stånga den 31 Mars.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Hindrik Olofsons, Isome i Väte, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammavträda å stadshotellet i Visby Tisdagen den 20 nästa April klockan elfva (11) förmiddagen för bestämmande af förvaltningsarvode samt besluta öfver andra frågor, som boet röra.
Stånga den 31 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i f. kronolänsmannen Jobn H. Smedbergs konkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby torsdagen 22 April kl. 12 midd. för att höras och besluta ang. underbåll åt gäldenären samt i andra konkursboet rörande ämnen.
Klinte 3 April 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

August Hallgrens, Haltarfve i Väte, och hans bustru Theresia Hallgrens borgenärer kallas att måndagen den 6 September 1886 före klockan tolf å dagen inställa sig inför Gotlands södra bäradsrätt å tiogsstället Skogs för att hörasöfver Theresia Hallgrens ansökning om boskilnad.
Skogs den 15 Mars 1886.
På Härads Rättens vägnar:
KARL J. BERGSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1886
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *