Gotlands fornvänner

hade i onsdags sammanträde under doktor Rosmans ordförandeskap.
Till ledamöter i styrelsen utsågos ånyo doktorerna Rosman, Kahl och Säve samt sekreterare H. Gustafeon; efter redaktör Jeurling, som undanbedt sig återval, invaldes landssekreterare Hambræus.
— Till granskare omvaldes skolföre-ståndare J. Enderberg och nyvaldes läroverksadjunkt Berglund.
— Väckt förslag om årsafgiftens nedsättande från det nuvarande beloppet 5 kronor föranledde en stunds öfverläggning, har under alla talare förklarade sig anse en nedsättning vara af behofvet påkallad, enär en stor del af ledamöterna afgått ur föreningen på grund af den höga årsafgiften. Hr Gustafson yrkade afgiftens bestämmande till 2 kronor, hvaremot 3 kronor förordades af flere såsom lämpligare och äfven faststäldes såsom årsafgift.
— Till ledamöter i föreningen invaldes landshöfding Poignant och fru Georgina Poignant, rektor Hernlund, godsegare J. K. Löfvenberg vid Fårösund, stabsschefen kapten Unge, v. häradshöfding Karl Herlitz, läroverksadjunkterna O. Klintberg och Hallenberg, lotskapten Berggren, major O. Carlstedt, fabrikör Cedergren, länabokhållare Melin, räntmästare Enequist, stadsläkare Ramberg, länsveterinär Nyblad, kamrer Ihre, jägmästare Sylvan, kamrer Ericsson, postmästare Vallander, grosshandlare Björkander och literatör Pallin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1883
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *