Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Klinte: 29 November, skonerten Sofia Fredrika, Landström, Kiel, barlast; jakten Dorig, Nyman, Wismar, barlast; jakten Josefina, Snöbohm, Stockholm, barlast.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 December 1884
N:r 97.

Botajr af Akebäck.

af K. J. Bergman.
Det var på den tiden, då kristna läran började blifva känd på Gutarnes ö. I Akebäcks socken, belägen i öns norra treding och nära nordvestra kusten, lefde då en mäkta rik och ansedd bonde vid namn Botajr. Flere af hans landsmän, som med köpmannavaror seglat till kristna länder, hade der gjort bekantskap med den ya läran, låtit döpa sig och hemfört några prester, hvilka här och der i de gotländska bygderna predikade om: den enade Guden och om Honom, som var sänd till menniskornas frälsning.
Af en af dessa prester blef Botajr, hans hustru och barn samt allt hans husfolk undervisade och döpta.
Som Botajr var en lika förmögen som gudfruktig man, bygde han, i sitt fromma nit för kristendomens utbredande, i Valls närbelägna socken en kyrka af trä; men hedningarne i trakten, hvilka älskade sina gamla gudar, angrepo i Botajrs frånvaro den nya kyrkan och uppbrände den. Och stället, der kyrkan stått, blef efter branden kallad »Kula stethar», det är: stället, der mycket kol finnes. En bondgård derstädes heter »Kulstäde» än i dag.
Men den fromme och i sin tro starke mannen lät icke modet falla. Han beslöt att bygga en annan kyrka i stället för den nedbrända och att dristigt anlägga den just på hedningarnes förnämsta offer plats eller »vi», hvilket namn i det forna språket betyder: ett heligt rum*) På samma ställe uppväxte sedan en stad, som blef kallad Vis by eller offerställets stad.
Det var derstädes, nedanför den branta kullen, som Botajr med sitt folk uppförde en kyrka, hvilken” till alla helgons ära blef invigd.
Men hednivgarne förgrymmades öfver den affällige Botajrs djerfhet att så vilja vanhelga deras gamla offerplats. De sammanrotade sig och med bloss och bränder stormade de fram för att förstöra den kristna helgedomen.
När Botajr, som var tillstädes, märkte deras uppsåt och såg dem fremrycka, stälde han en stege mot kyrkans vägg och klättrade modigt högst upp på dess tak. Och derifrån ropade han till hedningarne.
»Viljen I bränna kyrkan, så skolen I på samma gång bränna äfven mig».
Öfverraskade af Botajrs mod, hejdade sig i början angriparne; men snart närmade de sig ånyo under grymma hotelser och med åkallande af Tor och Odin.
Men Botajr stod oförfärad qvar på kyrkans takås.
Då faran, som hotade honom, blef allt större, framträdde hans svärfader, Lickajr Snielle (eller: Lickajr den vise), som var en af landets rikaste män och myndigaste höfdingar, och ehuru Lickajr ännu hyllade hedendomen, greps han af beundran för svärsonen, som visade sig villig och redo att offra lifvet för sin kristna tro.
Och Lickajr talade till det vilda folket och sade:
»Framhärden icke i edert uppsåt att bränna mannnen och hans kyrka, ty den står på ett heligt rum och för ett heligt ändamål är den bygd och signad».
Hedningarne häpnade öfver den mäktige böfdingens ord och drogo sig tillbaka.
Så blef Allhelgonakyrkan i Vi skonad från förstöring.
Och Botajr tackade Gud för sin kyrkas räddning. Kort derefter lät Lickajr döpa sig och på sin gård i närheten af den hamnplats, som efter honom blef kallad Lickershamn, ett par mil norr om Visby, lät” äfven han bygga en kyrka, der nu Stenkyrka står. Och efterhand — såsom det heter i den gamla Gutasagan, uti hvars fjerde kapitel Botajrs bragd är omförmäld — »när Gutarne fått se kristne mäns fromma seder, lydde de Guds bud och lärde mäns undervisning samt antogo allmänneligen och frivilligt Kristi lära».
Botajrs kyrka i Vi var på Gotland den första kristna kyrka, som stånda fick.
Den var uppförd af trä,” och när den efter mer än ett hundradetal af år råkat iförfall, uppfördes i Visby på samma ställe, nedanför klinten, en annan af sten, som blef ’kallad Sankt Pers kyrka. Äfven den är längesedan förstörd, och det finnes deraf knapt någon lemning qvar. Men minnet af Botajr och hans kristliga mod qvarlefver i friskhet bland Gutafolket än i dag.
Det är ett af detta folks vackraste minnen.
Sv. Fam. J.

*) Isländskan: vé = helgedom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

Frågan om ett telefonnät

öfver Gotland kan från och med idag anses betryggad. Redan sedan i somras bafva vi utgreningen Visby—Slite (omkr. 3 1/4 mil) klar, och i dag på middagen har i Hemse hållits sammanträde för åstadkommande af två ledningar söderut till Hemse, (den ena öfver Klintehamn, den andra öfver Roma och Etelhem) med biledningar till Burgsvik och Ronehamn.
Sammankomsten, hvars förhandlingar leddes af konsul L. Cramér, var, efter hvad man telegrafiskt meddelar Gotlands Allehanda; talrikt besökt. Tretton delegare tecknade sig genast, och många flere äro med säkerhet att påräkna.
Till interimsstyrelse för att närmare bereda frågan, hvars realiserande man väntar nästa vår, utsågos grosshandlare K. J. Björkander samt handlandena Kablqvist i Etelhem, Hansén i Burgsvik, Broander i Ronebamn och Snöbohm i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

Från sjön.

Ångarea Vesta har under sina efterforskningar efter ångaren Patriot tillryggalagts nära 1,200 mil ntan att finna minsta spår, hvarför det antages såsom säkert, att Patriot med man och allt gått till botten.
— Enligt meddelande till Daily News landsatte i lördags åtta dagar 4 fiskesmackar i Grimsby fyra skeppsbrutna besättningar från Nordsjön, och en tysk ångare, som samma dag passerade Flushing, signalerade att det bergat 17 man, tillhörande tre fartyg, som öfvergifvits i Nordsjön. Antalet skeppsbrott under veckan 9—15 dennes steg till 138, af hvilka 53 timat på Storbritaniens och Irlands kuster.
— Engelska ångfartyget Queen, fördt af kapten S. V. White, som 30 sistlidne Nov., under resa från Charleston i Norra Amerika till Reval med last af 5,275 balar bomull, strandade & Nargöref, omkring 2 eng. mil öster om Nargö utanför Reval, har ännu till följd af ihållande stormar och deraf förorsakade mycket svåra skador i fartygets botten icke kunnat bergas, oaktadt bergnings- och dykeribolaget Neptun haft trenne af sina ångfartyg. Hermes, Neptun och Eol, hela tiden sysselsatta med arbetet. Strax efter bergningsarbetets påbörjande uppstod en så häftig storm att Hermes, som var sysselsatt med pumpning, måtte sticka ankare och ketting ifrån sig, qvarlemna ombord 50 till 60 man arbetsfolk samt sina pumpslangar och afgå från yraket. Först efter tre dagar kunde Hermes åter närma sig vraket och berga folket.
Så ofta vädret sedan tillåtit, har bergning af lasten pågått, så att till 20 dennes voro 2,293 balar bergade och ilandförda till Reval.
Som resulttaet af verkstälda pumpningsförsök utfallit mycket otillfredsstättande, finnas för närvarande ringa utsigter för sjelfva fartygets räkning.
— Från Palma på ön Majorca har telegram till Norrlands sjöassuransförening ingått att Hernösandsskeppet Pallas förlist. Det bygder 1872 och mätte 314 tons, I föreningen vas det antaget till ett värde af 50,000 kr. Befälhafvare derå var kapten N. P. Wahlgren, Någon förlust af menniskolif vid olyckstillfället omtalas icke.
— Skonerten Hilda, kapten Dahlqvist, se nast hemma i Båstad, har sjunkit i NordsjönKaptenen och fyra man äro bergade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

En julfest

var af goodtemplarlogen »Oskars minne» i onsdags ordnad å Oskarssalen, hvilken lest var rätt talrikt besökt och utmärkte sig för lyckade anordningar. Föredrag höllos af hr Ödman från Trollhättan och kolportör G. Johansson, hvarjämte harmonimusik utfördes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

Kronofogdetjensten

i södra fögderiet bestrides från och med 11 instundande Januari och till dess kronofogden Bokström återkommer hit efter nästa års riksdags slut af kronolänsman Adölf Dahlbäck.
— Under sagde tid uppehålles kronolänsmanstjensten i Hejde och Fardhems ting af e. o.landskanslisten Kristian Ekelund.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

Flyttning af stamschäferi.

Hushållningssällskapets ansökan att tilllänets landtbruksskolas egendom Stenstugu få flytta det till fårafvelns förbättrande å Roma kungsgård förlagda stamschäferi af cheviotras har af landsbruksakademiens förvaltningskomité så till vida bifallits, att nämda stamschäferi må tills vidare förblifva uppstäldt vid lautbruksskolans egendom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

Vid kyrkostämma

i förgår med Visby stads- och landsförsamlingar omvaldes till ledamöter i kyrkorådet borgmästare Een, konsul Cramer, fabrikör B. Siltberg, handlandena Kolmodin och Åberg samt nyvaldes doktor Bolling efter fabrikör M. Stenström; qvarstående ledamot är doktor Lemke.
— Major Ihre, adjunkt Berglund, länsbokhållare Melin, doktor Rosman och landtbrukare Ljungberg vid Hästnäs utsågos ånyo till skolrådsledamöter; qvarvarande äro lektor Fagerholm, handlanden Lindgren och landtbrukare Dassow.
— Till granskare af kyrkans räkenskap valdes adjunkt M. Klintberg och redaktör Jeurling.
— Literatör Pallin och handlanden Hugo Pettersson utsågos att granska skolans räkenskap.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

Sedan kungl. m:t genom nådigt bref

den 28 sistlidne September förordnat, att kronoholmen Fjaugen i Othem socken och Gotlands norra härad skall å offentlig auktion till den bögstbjudande försäljas under de vilkor kungl. brefvet den 29 Maj 1874, kungjordt genom kungl. kammar-kollegii cirkulärbref den 14 Augusti samma år, bestämmer, kommer genom auktion, som måndagen den 14 nästkommande Januari klockan tolf på dagen förrättas, såväl inför k. m:ts befallningshafvande här i landskontoret som ock af vederbörande krono fogde & gästgifvaregården vid Slitehamn ifrågavarande kronolägenhet att till för: säljning utbjudas på följande af k. domän styrelsen faststälda vilkor:
7 att lägenheten får tillträdas den 14 Mars 1886 i det skick den då befinnes, hvarvid köparen inträder i de rättigheter och de skyldigheter k. m:t och kronan egt till den arrendator eller brukare, som vid samma tid afträder lägenheten; att köpeskillingen, för hvars behöriga erläggande bör vid auktionen aflemnas en af minst två personer, en för bägge och bägge för en ingången samt bevittnad och till vederhäftigheten af konungens befallningshafvande eller vederbörande domare styrkt borgen såsom för egen skuld, skall betalas vid tillträdet, dock att köpare, som sådant åstundar, skall ega att, efter derom vid;auktionen gjord anmälan, i länets ränteri inbetala köpeskillingen under loppet af sex år med en sjettedel årligen; börande i sådant fall första sjettedelen betalas vid tillträ et samt hvar och en af de återstående sjettedelarne sedermera vid midfastan hvarje år; alt högsta anbudets antaglighet kommer att underställas k. m:ts nådiga pröfning; att försäljningen eger rum utan förbehåll af någon kronotionde eller sådan grundränta, som utgår endast af kronoskatteegendomar; att köpebref utfärdas, så snart köpeskillingen blifvit erlagd eller i händelse köparen, på sätt ofvan är sagdt, förklarat sig vilja inbetala densamma under sex års tid, första sjettedelen deraf blifvit betald och för återstoden aflemnad behörigen bevittnad skuldförbindelse, å hvilken minst två vederhäftige personer, en för bägge och bägge för en, tecknat borgen såsom för egen skuld; aft sedan köpebref meddelats, lägenheten kommer att i jordeboken upptagas under titel allmänt frälse med de skyldigheter till kronan, som frälselägenheter enligt författningarne åligga med undantag af kronotionde; samt att köparen ensam skall vidkännas lagfartsoch andra med köpet förenade kostnader.
Visby, i landskontoret den 2 Nov. 1883.
På Landshöfdinge embetets- vägnar:
Johan Hambræus, Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.