Södra häradsrätten.

(Af Allehandas referent.)
10, 11 och 12 Maj.

Femte sammanträdet vid södra häradsrätten tog i måndags sin början och afslöts i förgår vid middagstiden. Sexton utslag afkunnades, hvarjämte 45 uppskjutna och omkring 15 nyinstämda mål före kommo till behandling. Landstingsmannavalet, hvarom vi medels telegram meddelade i förra numret, egde rum i måndags på e. m.

För oloflig försäljning af eldfarliga oljor fäldes köpmannen —skräddaren Karl Bergvall i När till 50 kronors böter.

För störande af allmän gudstjenst fäldes hemmansegaren Olof Öman, Pete i Öja, till 50 kronors böter samt ålades utgifva rättegångskostnader med 20 kronor.

Arfstvist. I målet mellan Jakob Niklas Stefanson, Mickels i Vall, kärande, samt A. P.
Björkander, Björksarfve i Björke, svarande, m. fl. angående arfstvist afsades utslag, hvarigenom arfskiftet såsom olagligt förklarades ogildt; och förpliktades Björkander, som haft Johan Petter Adolf Olofssons qvarlåtenskap om händer, att densamma oförminskad till Stefanson genast aflemna; samt ålades svarandena, hvilkendera bäst gälda gitte, ersätta Stefanson rättegångskostnader med kr. 50,50.

Åtskilliga Fröjelbor, hvilkas talan fördes af skolläraren J. N. Bovberg, hade instämt kommissionslandtmätaren J. R. Cedergren angående klander af en haus arvodesräkning. Käromålet ogillades.

Fordringsanspråken af Olof Paulson, Smiss i Gerum, mot Jakob Smitterberg, Hulda i Garda, ogillades, enär Smitterberg emot sitt bestridande ej kunde åläggas att till Paulson öfverlemåa den omtvistade skuldsedeln eller gälda en del af dess bolopp.

För ärekränkning hade arbetaren Nils Nilsson, Butarfve i Lye, yrkat ansvar å hemmansegaren Lars Larsson i Lye, som skulle hafva sagt, att Nilsson stulit trästommen till en spetsglog. Larsson blef emellertid frikänd.

Drängen Per Jakobson i Väte, som ålagts att med edgång fria sig från ett faderskap, uteblef och brast sålunda i edgången.

Skogsåverkan. Per Valgren, Tomsarfve i Hogrän, hade instämt Olof Stenberg, Tsums i Atlingbo, emedan Stenberg, som af Valgren inköpt skog till afverkning, skulle hafva brutit mot kontraktet och afverkat omkring 130 undermåliga träd, hvarför V. begärde 350 kronor i ersättning. Kärandens talan ogillades.

För kontraktsbrott hade godsegaren Julius Zarneckov yrkat ansvar å torparen Jonas Vilhelm Vestmark, hvilken ej skulle hafva fallgjort sina skyldigheter såsom torpare under Suderbys. Genom utslag förpliktades Vestmark att genast afflytta från torpet vid vräknings äfventyr samt att ersätta Zarneckov för underlåtna dagsverken med 1 krona i hvarje vecka från 2 sistl. Februari, tills torpet frånflyttes, och att utgifva rättegångsersättningen med 10 kronor.

Inbrottsstöld. Tjenstedrängen Vilhelm Johanson, Qvie i Väte, var ar allmänna åklagagaren instämd, emedan-han 28 sistl. Mars ur ett skåp hos Olof Tomson, Qvie, stulit en portmonnä med inneliggande 3 Kronor 50 öre samt 1/4 kanna bränvin och ett äpple. Han erkände, att han begått stölden men påstod, att han ej uppbrutit skåpdörren, hvilken dock bar tydliga märken af ett inbrott. Åklagaren yrkade hans inmanande i häkte, hvilket äfven rätten resolverade.
Igår, torsdagen, hölls å länsfängelset fornyad ransakning med Johansson, som då slutligen erkände, att han med en spik uppbrutit låset till skåpet. Johansson, som är helt ung, är född i Madesjö i Kalmar län, hvarifrån han öfverflyttat till Öland samt efter några år derefter hit till Gotland. För J:s prestbetygs anskaffande uppsköts målet till 19 dennes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 Maj 1880
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *