Dödsfall Anna Kristina Persdotter

Att Herren Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade maka Anna Kristina Persdotter, som i dag på morgonen efter en långvarig och tärande sjukdom lugnt och stilla afled å Guffride i Garda i en ålder af 47 år, 6 månader och 26 dagar; sörjd och saknad af mig, barn, syskon och en åldrig fader, har jag den sorgliga pligten att för deltagande slägtingar och vänner tillkännagifva.
Guffride i Garda den 24 December 1884.
Lars Nilsson.
Ps. 473 v:na 1, 2. Ps. 347 v:na 8, 9.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Dödsfall Anna Vilhelmina Krokstedt

Att min älskade moder enkefru Anna Vilhelmina Krokstedt, född Stenhoff, efter långvarigt lidande stilla afled å Varplösa egendom annandag ju! 1884 kl. 5 f.m. uti en ålder af 77 år och 7 månader; sörjd och sakvad af mig och barnbarn, varder endast på detta sätt tillkännagifvet för slägt och vänner.
Laura von Seth.
Sv. Ps.-b. 484. Davids Psalm 31 v. 6.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Dödsfall Johan Edvard Kunt Molander

Tillkännagifves att Hävradsskrifvaren Johan Edvard Kunt Molander stilla afled i Wexjö den 24 i denna månad i en ålder af 48 år 25 dagar; djupt sörjd af syskon, syskonbarn, slägt och vänner, Sv. psb. 481.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Rättegångs- och Polissaker.

Mordbranden vid Adelsgatan. Svea hofrätts dom i målet «mot korffabrikören Lars Hansén. som besvärat sig öfver Visby rådhusrätts utslag, hvarigenom Hanséa dömts till nio års straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende för alltid, har 22 dennes fallit. Hofrätten har stadfäst rådhusrättens dom i hvad ansvarstalan mot Hansén beträffar och angående det beslut rådhusrätten afkunnat i afseende på af Hansén gjorda jäf mot ett par vittnen.
Angående f. artilleristen Flygare, som varit häktad och åtalad för delaktighet i mordbranden, nämnes intet i hofrättens ofvannämda dom. Flygare har dock anfört besvär öfver att han hållits häktad och dömts att ställas under framtiden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Från landsbygden.

Blidväder,
som en tid varit rådande här på söder, har nu (23 Dec.) sedan ett par dagar förbytts mot lindrig köld och frost, sedan vinden svängt om på nordlig, Blir väderleken omväxlande blid och kall, är fara att höstsädesbrodden deraf tager skada. Snödrifvorna ha nu nära nog bortsmält öfverallt.

Efterföljansvärdt.
I Hamra socken har dervarande skollärare öppnat en s. k. aftonskola, der socknens manliga ungdom 2:ne gånger i hvarje vecka erhåller undervisning i räkning och skrifning m, m. Det vore önskligt om flere följde detta exempel, ty då kunde de allmogesöner, som glömt sina under skoltiden inbämtade kunskaper, åter få tillfälle att förkofra sig deruti.

Olyckshändelser.
Häromdagen var en dräng, i tjenst vid Simunde i Vamlingbo, sysselsatt med malning i en gården tillhörig väderqvarn, då han vid något arbete i närheten af qvarnens innanverk med kläderna fastnade i detsamma, med den olyckliga påföljd att han indrogs emellan hjulen, der han säkerligen ljutit döden, om ej drifbjulets axel brustit af, då drängen kom loss efter att hafva blifvit så att säga bokstafligen ihopklämd, Mannen hade dock nog själsnärvaro att, efter den timade olyckan, stanna qvarnen och begifva sig till det några hundra fot derifrån belägna hemmet, hvarest han efter hemkomsten förlorade medvetandet, Han lär dock nu vara på bättringsvägen, så att ingen fara för lifvet lär förefinnas, tack vare den vård och skötsel han erhållit.
— Ena bonde, som under vändplöjding med foten skulle vända en nedfallande torfva, afbröt dervid sitt ben, så att han måste bäras till sitt hem.

Tillbud till olycka.
Under pågående lastning 18 dennes af ångaren Anna vid Hallströms sandstensbrott i Sundre, tilldrog sig att en lastpråm, som troligtvis var något hård lastad, kantrade och sjönk, hvarvig 3:ne personer kommo i sjön, derifrån de med knapp nöd räddades, helst räddningen försvårades genom det rådande mörkret (klockan var omkr, 7 på aftonen. Ångaren kastade genast loss och afgick omedelbart derpå till Burgsvik, så hastigt att flere arbetare, som ej huuno komma i båtarne, måste medfölja. Lastningen har nu fortsatts på lördag och söndag, då tjenligt väder rådde.

Funnet jordfynd.
Nyligen påträffade en bondhustru från Bottarfve i Vamlingbo ett större antal små silfvermynt på en dikesren i närheten af hemmet. Vid fortsatt gräfning å platsen erhöllos flere sådana, så att hela det funna antalet uppgått till 1,300 st. förutom en del som voro sönderbrutna. Fyndet, som — enligt hvad mig berättats — lär förskrifva sig från konung Valdemars tid, är kronan till lösen hembjudet.

Ett gängse rykte
härstädes förmäler, att komminister Söderberg i Visby af somliga är påtänkt till kyrkoherdebefattningen i Öja pastorat efter aflidne prosten Krusell.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Offentlig auktion i konkursboet.

På begäran af godemännen i hemmansegaren C. W. Duses, Koparfvei Alfva, konkurs anställes offentlig auktion i konkursboet tisdagen den 13 förstkommande Januari från klockan tio f.m., dervid till den högstbjudande försäljes större delen af boets lösa egendom, bestående af fickur med kedja, en fruntimmershalskedja, örhäng och brosch af guld; mat- och téskedar, en förläggsked, grädd- och ströskeder, 1 fickur m. m. af silfver; nysilfver; kokkärl af koppar och jern; malm, messing, blecksaker; glas- och porslinsvaror; bättre och simplare möbler; diverse linne; 2:ne resvagnar, 2 par kälkar, 2;ne vindmaskiner, en enbetssele, en ridsadel, hästtäcken; 2:ne kor och några får; ett mindre parti blandsäd, 2:ne skjutgevärjämte diverse annan, här ej uppräknad egendom.
Godkände köpare erhålla betalningsanstånd till den 1:a Juni nästa år.
Alfva den 23 December 1884.
A. M. ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Borgenärerna

i f. landtbrukaren Martin Mertz å Hesselby i Linde vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs varda härmed kallade att sammanträda å Hesselby i Linde måndagen den 12 nästkommande Januari klockan 12 på dagen för att besluta öfver frågor, som boets förvaltning röra, och särskildt huru skall förfaras med & fastigheten inbergadt foder.
Fardhem den 23 December 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Dödsfall Thomas Thomsson

Tillkännagifves att f. d. kyrkvärden Thomas Thomsson stilla och fridfullt afled vid Lilla Kyrkebys i Hejnum torsdagen den 25 December 1884 kl. 1/2 5 f.m. i en ålder af 77 år, 11 mån., 16 dagar; sörjd och saknad af barn och barnbarn, samt slägt och många vänner.
Maria Thomsson, Petter Thomsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Dödsfall Carl Johan Ridelius

Tillkännagifves att min älskade make bokbindaren Carl Johan Ridelius efter långvarigt lidande stilla och fridfullt afled i Visby den 24 December 1884 kl. 11 f.m. i en ålder af 67 år, 10 månader och 12 dagar, sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, syster, slägt och vänner.
Hedvig Ridelius,
född Odin.

Sv, Ps.-b, 275 v. 9.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Dödsfall Carl Fredrik Setterwall

Att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade make, Grosshandlanden Carl Fredrik Setterwall, född den 2 Januari 1803, som stilla och fridfullt afsomnade i Stockholm söndagen den 21 December 1884, sörjd af mig, barn, barnbarn, systrar samt talrika slägtingar och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Elise Sotterwall,
född Laurin.

Sv. Ps.-b. nr 476 v. 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.