Från landsbygden.

Blidväder,
som en tid varit rådande här på söder, har nu (23 Dec.) sedan ett par dagar förbytts mot lindrig köld och frost, sedan vinden svängt om på nordlig, Blir väderleken omväxlande blid och kall, är fara att höstsädesbrodden deraf tager skada. Snödrifvorna ha nu nära nog bortsmält öfverallt.

Efterföljansvärdt.
I Hamra socken har dervarande skollärare öppnat en s. k. aftonskola, der socknens manliga ungdom 2:ne gånger i hvarje vecka erhåller undervisning i räkning och skrifning m, m. Det vore önskligt om flere följde detta exempel, ty då kunde de allmogesöner, som glömt sina under skoltiden inbämtade kunskaper, åter få tillfälle att förkofra sig deruti.

Olyckshändelser.
Häromdagen var en dräng, i tjenst vid Simunde i Vamlingbo, sysselsatt med malning i en gården tillhörig väderqvarn, då han vid något arbete i närheten af qvarnens innanverk med kläderna fastnade i detsamma, med den olyckliga påföljd att han indrogs emellan hjulen, der han säkerligen ljutit döden, om ej drifbjulets axel brustit af, då drängen kom loss efter att hafva blifvit så att säga bokstafligen ihopklämd, Mannen hade dock nog själsnärvaro att, efter den timade olyckan, stanna qvarnen och begifva sig till det några hundra fot derifrån belägna hemmet, hvarest han efter hemkomsten förlorade medvetandet, Han lär dock nu vara på bättringsvägen, så att ingen fara för lifvet lär förefinnas, tack vare den vård och skötsel han erhållit.
— Ena bonde, som under vändplöjding med foten skulle vända en nedfallande torfva, afbröt dervid sitt ben, så att han måste bäras till sitt hem.

Tillbud till olycka.
Under pågående lastning 18 dennes af ångaren Anna vid Hallströms sandstensbrott i Sundre, tilldrog sig att en lastpråm, som troligtvis var något hård lastad, kantrade och sjönk, hvarvig 3:ne personer kommo i sjön, derifrån de med knapp nöd räddades, helst räddningen försvårades genom det rådande mörkret (klockan var omkr, 7 på aftonen. Ångaren kastade genast loss och afgick omedelbart derpå till Burgsvik, så hastigt att flere arbetare, som ej huuno komma i båtarne, måste medfölja. Lastningen har nu fortsatts på lördag och söndag, då tjenligt väder rådde.

Funnet jordfynd.
Nyligen påträffade en bondhustru från Bottarfve i Vamlingbo ett större antal små silfvermynt på en dikesren i närheten af hemmet. Vid fortsatt gräfning å platsen erhöllos flere sådana, så att hela det funna antalet uppgått till 1,300 st. förutom en del som voro sönderbrutna. Fyndet, som — enligt hvad mig berättats — lär förskrifva sig från konung Valdemars tid, är kronan till lösen hembjudet.

Ett gängse rykte
härstädes förmäler, att komminister Söderberg i Visby af somliga är påtänkt till kyrkoherdebefattningen i Öja pastorat efter aflidne prosten Krusell.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *