Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Endre socken: folkmängd 31 sistl. December 380 (177 män och 203 qvinnor); ökning 20 (8 män och 12 qvinnor).
Hejdeby socken: folkmängd 31 sist). December 206 (98 män och 108 qvinnor); ökning 10 (8 män och 2 qvinnor).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Januari 1884
N:r 1.

Folkmängden

i Visby uppgår vid årsskiftet till 6,293 personer, hvilket antal med 479 understiger den vid 1883 års ingång angifoa folkmängdssiffran. Anledningen till den stora minskningen är, att omkring 500 personer, som förut, ehuru ej boende eller uppehållande sig härstädes, blifvit inräknade i folkmängden, nu blifvit ur böckerna afförda.
Norra landsförsamlingens invånarantal har under året minskats med 7 och utgör nu 169 personer.
I södra landsförsamlingen har folkmängden ökats med 3 personer och uppgår nu till 95.

Inom staden hafva 43 äktenskap ingåtts under året.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Januari 1884
N:r 1.

Förloradt.

Lördagen den 29 Dec. förlorades i Visby en hund, brun på sidorna och mörkare på ryggen samt halt på venstra frambenet. Tillvaratagaren erhåller vedergällning efter anmälan hos
J. Hellgren,
Fjells i Endre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Januari 1884
N:r 1.

Med ingången af år 1884

kommer den af kungl. maj:t och riksdagen beslutade Postsparbanken att träda i verksamhet.
Vid samtliga postkontor och de flesta poststationer kommer samtidigt postsparbanksrörelse att anordnas.
En hvar af dessa postanstalter hvilka betecknas med namnet postsparbankskontor — är för postsparbanksärendens handläggning tillgävglig under alla de tider, då postanstalten båles öppen för brefs in- och utlemnande m. m.
Medel, som å postsparbankskontor insättas, må ej understiga en krona, Derutöfver sker insättning endast i helt krontal.
För att främja besparing at äfven mindre belopp, vardå emellertid å samtliga postkontor och hos särskildt antagne försäljpingsmän tillhandabållna s. k. sparmärken.
Sparmärke betalas med 10 öre.
Vid inköp af sparmärke erhålles af giftsfritt s. k. sparkort.
Sparmärkena anhringas å sparkort och, då märkenas antal uppgår till tio, kan kortet användas för insättnivg å postsparbankskontor.
Innestående postsparbanhsmedel kunna, efter behörig appsägniog, lyftas antingen å det postsparbankskontor, der de blifvit insatta, eller också å hvilket som bälst annat postsparbankskontor i riket.
I motbok, hvilken afgiftsfritt tillhandahålles at postsparbankskontor, införas medel, som blifvit insatta, och afföras medel, som uttagas.
Den ränta & innestående medel, som af Postsparbanken erlägges, utgör för hel månad 3/10 procent.
För utbetalande af samtliga i Postsparbanken insatta inedel och der & desamma upplöpande ränta, har staten iklädt sig ansvarsskyldighet.
Närmare underrättelser om hvad i afeeende å postsparbanksmedels insättande och uttagande m. m. är att iakttaga, finnas meddelade i det sammandrag af hithörande författningar, som, jämlikt kungl: maj:ts nådiga kungörelse der 22 Juni 1883, skall i motbok finpas infördt.
Från och med ingången af nästinstundande år komma nedanstående inom Gotlands län befintliga postkontor och poststationer att äfven såsom postsparbankskontor betjena allmänbeten, näms ligen postanstalterna i Barlingbo, Bjerges, Burge, Burgsvik, Buttle, Duss, Eskelhem, Etelhem, Fårö, Fårösund, Gothem, Hablingbo, Hafdhem, Hejde, Helvi, Hemse, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamna, Kräklingbo, Källunge, Ljugarn, Lärbro, Othem, Roma, Ronebamn, Rute, Sanda, Slite, Stenkumla, Stånga, Tingstäde, Vamlingbo, Vestergarn, Veskinde och Visby.
Stockholm den 24 December 1883.
Kungl. Styrelsen tör Postsparbanken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Januari 1884
N:r 1.

Vid Visby Högre Flickskola

börjar vårterminen måndagen den 14:e invevarande Januari kl. tolf (12) på dagen, då äfven inträdes- och flyttningssökande kunna i: skolans lokal sig anomäla hos föreståndarinnan fru Albertina Ölverberg. — Utom vanliga läroämnen meddelas undervisning och öfning i bandarbeten, teckning, sång och gymnastik. — Lärjunge, som genomgått skolan och som önskar att i ett eller annat ämne deltaga i 7:de klassens undervisning, anmäle sig ofvan nämde dag och timme hos föreståndarinnan, som om afgiften för dessa lektioner lemnar upplysning. — För de lärjungar, som önska komma i åtnjutande afde åt behöfvande lärjuogar bestämda sex friplatger, äfvensom at femton platser med nedsatt afglft, inlemnas till föreståndarinnan senast ofvannämde dag kl. halt elfva (1/2 11) i skolans lokal skriftlig, till skolans styrelse stäld ansökan, och erhålles om styrelsens beslut underrättelse hos föreståndarinnan nästpåföljande dag, tisdagen d. 15:e kl. 1/2 9 t.m. Af betalande lärjungar skall terminsafgiften erläggas (i Första klassen med 30 kr., i Andra och Tredje klasserna med 37 kr. 50 öre, i Fjerde kl:n med 40 kr., i Femte kl:n med 45 kr., i Sjette och Sjunde kl:na med 50 kr., samt af dem, som erbållit plats med nedsatt afgift: 25 kr.) tisdagen d. 15:e kl. 3—4 e.m. i skolanslokal. Och får styrelsen, af förekommen anledning, allvarligt erinra om nödvändigheten af terminsafgiftens erläggande på utsatt tid.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Januari 1884
N:r 1.

Borgenärerna

uti Visby Tändsticksfabriks Aktiebolags konkursmassa behagade sammanträda å uppbördskontoreten trappa upp i Rådhuset härstädes, fredagen den 11:te instundande Januari kl. 4 e.m. för att rådgöra om och bestämma förvaltningsarvoden, försäljning af osäkra fordringar och andra massan rörande angelägenheter.
Visby den 21 December 1883.
KONKURSFÖRVALTNINGEN

Aflidne källarmästaren P. Malmquists borgenärer kallas härigenom att sammankomma lördagen den 12:te nästinstundande Januari, kl. 5 e.m., å herr J. B. Möllers kontor, för att, efter tagen kännedom om konkursboes förvaltning, granska det upprättade utdelningsförslaget. Visby den 27:de December 1883.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Januari 1884
N:r 1.

Dödsfall Bertha Lovisa Karolina

Att vår ömt älskade dotter Bertha Lovisa Karolina stilla afled i dag kl. 5 f.m. i en ålder af 9 år, 9 mån. och 7 dagar; djupt sörjd och saknad af oss och 2:ne syskon, få vislägt och vänner härmed tillkännagifva.
Visby den 31 Dec. 1883.
Wendla Nyström, J. A. Nyström.
född Björkengren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Januari 1884
N:r 1.

Dödsfall Christina Elisabet Olofsdotter

Att den Högste behagat hädankalla min älskade hustru, Christina Elisabet Olofsdotter, lördagen den 29 Dec. 1883 kl. 4 e.m., efter ett långvarigt lidande, i en ålder af 70 år, 6 månader och 29 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, slägt och många vänner, varder endast på detta sätt hennes anhöriga och vänner tillkännagifvet.
Björkome i Veskinde den 29 Dec. 1883.
Jakeb Nordström.
Dav. Ps. 30: 3.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Januari 1884
N:r 1.