Om utvandringen till Amerika.

En korrespondent till Times i från Amerike afslutar ett långt bref om den ekonomiska ställningen derstädes på följande sätt: ”Såsom slutsats af det anförda kan jag säga, att de enda emigranter, som Amerika för närvarande behöfver, äro jordbruksarbetare och personer, som önska köpa jord och på den bosätta sig. De kunna lätt reda sig i vesterns stater — i Texas och i vestra Virginien. Hvad haudtverkare oeh arbetare i allmänhet beträffar göra de bättre att stanna hemma, ty redan fiones här så af ena slaget som det andra dubbelt så stort antal, som kan få användning”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Januari 1877
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *