Upphäfdt utslag.

— Vid Gotlands södra häradsrätt hade handlande N. J. Odin samt ingeniören V. Odin yrkat ansvar & sjökaptenen L. Veström, befilhafvare å skonerten «Trio», hvilken förolyckats på resa från Klintehamn till Neustadt, derför att W. skulle vid manövreringen vårdslöst förfarit, så att fartyget utanför Simrishamn förlist. Weström hade i genstämning yrkat att Odin måtte till Weström utbetala 450 kr. jämte ränta derå. Weström dömdes att böta 200 kr., utgifva ersättning till vittnen med 90 kr. samt att ersätta skadan å fartyget.
Svea hofrätt har deremot genom utslag 15 Nov. frikänt W. från allt ansvar i detta mål.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104

Kronoutskylderna

inom norra fögderiet uppbäras på följande dagar: Januari 31 Visby norra landsförs. å kronofogdekontoret, 1 Februari Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie, 2 Februari Roma och Follingbo vid Hagvards, 4 Februari Martebo vid Kinner, 6 Februari Dalhem vid vid Gandarfve, 7 Febr. med Sjonhem och Vänge vid Kyrkeljufves, 8 med Östergarn vid Ganne, 9 med Kräklingbo vid Kräklings, 11 med Hörsne- och Gothem vid Magnuse, 12 med Othem å Slite värdshus, 13 med Källunge och Hejnum vid Gute, 16 med Fole och Veskinde vid Stenstugu, 18 med Stenkyrka vid Myrväller, 19 med Hangvar hos handlanden Karl Vestöö vid Storugns, 20 med Lärbro hos densamme, 21 med Fårö i sjökaptenen Sandströms lokal vid Fårösund, 22 med Rute dersammastädes. Förrättningarna börja kl. 10 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104

I Visby stift

har teol. stud. V. H. Hallström född i Göteborgs stift begärt och beviljats inträde, hvarjämte han erhållit domkapitlets förord vid ansökan hos k. m:t om befrielse från afläggande af praktisk-teologisk examen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104

Under dr Lyths

frånvaro vid riksdagen är kyrkoherden J. Broander förordnad att vara vice kontraktsprost samt komministern i Lojsta J. N. Kahlström att vara vice pastor i Burs.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104

Utflyttningsunderstöd.

Genom bref af 30 nästl. November har k. m:t beviljat vederbörande delegare i skifteslaget nr 3 i Rone socken ett lika belopp eller 525 kr. utöfver det utflyttningsunderstöd af allmänna medel, som dem redan tillgodokommit, att tilldelas alla delegarne i skifteslaget efter den grund, enligt hvilken de deltagit i utflyttningskostnaderne vid skiftet; och är nämde belopp deladt mellan skolläraren J. O. Nyman Davide med 187 kr. 50 öre, konsuln L. N. Enequist med 150 kr. och Hans Classon Roes 187 kr. 50 öre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104

I posterna

inträda med nästa års början åtskilliga ändringar, som stå i samband med landtbrefbäringens införande i vissa socknar.
Posten till Gotl. Dalhem och Hörsne afsändes häritrån onsdagar och lördagar kl. 8 f. m. och ankommer derifrån samma dagar kl. 7,30 e. m.
De afgående posterna till landet i öfrigt behålla sina nu gällande tidtabeller.
De ankommande posterna åter anlända på torsdags och söndags morgnar, i stället för såsom nu är förhållandet på onsdags och lördags qvällar. De avkommande posterna varda således, ilikhet med de afgående, nattposter, och den breivexlande allmänheten erbåller härigenom stora fördelar.
Så har man hittills i vanliga fall icke i staden haft svar på ett bref, som afgått härifrån t. ex. en fredag förr än på torsdagen i derpå följande veckan. Från och med nästa år bör man, förutsatt att brelven besvaras med omgående post, hafva svar på ett fredagsbref redan på söndags morgon, likasom svaret på ett tisdagsbref bör anlända torsdags morgon.
Postångaren Sofia framflyttar i an ledning af dessa ändringar i landtposterna sina algångstider några timmar, för att de till fastlandet adresserade posterna må kunna hinna expedieras, dock så att båten icke afgår senare än kl. 7 f. m., då den likväl bör ha god tid på sig att hinna Oskarshamn för det bantågs algång, som i Nässjö står i förbindelse med de upp- och nedgående nattågen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104

Dödsfall Anna Katarina Ahlstedt

Att min ömt älskade Maka Anna Katarina Ahlstedt, född Hartman, stilla och fridfullt afsomnade vid Tjengdarfye i Träkumla Fredagen 21 Dec. 1877, i en ålder af 22 år, och 5 mån.; sörjd och saknad af mig, Fader, Broder och en gammal Farmoder, varder härmed Slägt och Vänner tillkännagifvet.
O. Ahlstedt.

Kristus är mitt lif
och döden är min vinning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104

Dödsfall Elisabet

Att min älskade Dotter Elisabet stilla afled i Upsala söndagen 23 Dec. 1877, i en ålder af 19 år och 4 mån., sörjd af mig, Slägt samt många Vinner, varder härmed tillkännagifvet.
Maria Lönnqvist.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104