Knall och fall.

Arbetsförmannoen vid nya folkskolebygget Karlsson från Othem höll i går på att lexa upp några arbetare, hvilka han tyckte ej skötte sin sak som de skulle. I detsamma tillkom byggnadsentrepenören, hvilken då han hörde ordväxlingen, yttrade att han icke tyckte om slikt.
Karlsson, som var af ett häftigt lynne yttrade dervid i något vredgad ton.
— Jaså, är det på det sättet, nå då kan jag gå min väg när som helst.
Men han hann knappast uttala dessa ord, innan han segnade till marken.
Man skyndade fram för att hjelpa upp honom, men han låg der åtminstone till utseendet alldeles liflös.
Läkare eftersändes genast. Vid sin ankomst kunde han inte annat än konstatera att Karlsson verkligen var död. Dödsorsaken var hjertslag.
Karlsson som flere år varit i Amerika, var en duglig karl i sitt arbete.
Apropå skolbygget kan också nämnas att här om dagen hade en femårig gosse klängt sig upp på bygnadsställningen, hvarifrån han råkade falla ned, dervid ban bröt sitt ena ben. Detta är i och för sig ja ingenting märkvärdigt, men några dagar förut hade en till åren lika försigkommen partvel, kusin till pysen i fråga gjort samma manöver — med alldeles samma resultat.

Dödsfall Johanna Helena Johansson

Att Gud behagat hädankalla min ömt älskade maka Johanna Helena Johansson, född Lagersson, från Visby och Sjonhem, som efter 7 veckors svårt lidande stilla afled i Maple-Walley Co. i Nordamerika den 11 April kl. 7,15 f. m. i en ålder af 41 år, 8 månader och 10 dagar, djupt sörjd af mig och 2 barn, 1 syster och en broder härstädes, en efterlemnad moder i Sjonhem och 1 broder i Roma, varder härmed tillkännagilvet för vänner och bekanta.
C. J. Johansson.

Hennes tid har flytt
Den fröjd var kort,
Som vi i lifvet hade.
Af all den glädje som vi haft
Jag minnet blott har qvar.

Husköp.

Sjömannen Thimgren och hans hustru ha för en summa af 1,500 kronor af i Amerika vistande Vilhelm Lundberg genom handl. Hugo Pettersson köpt egendomen ur 116 i Norderrotens 3 qvarter.

Till stadsfullmäktig

eller som det der kallas, ålderman i Chicago torde vid det stundande valet bli utsedd juveleraren L. F. Hussander, född å Gotland och i början af 1860 talet guldsmed i Hedemora, skrifves till oss från Chicago.

VIGDA.

St. Augusta, N. Y. Amerika
Johan Blom
Sofia Björklund
Visby.

I anseende till

fasta egendomens för säljning samt tillämnad afresa till Amerika, låter herr G. V. Laurin å Fårösund medels offentlig frivillig anktion, som förrättas derstädes fredagen den 10 instundande April och börjas kl. 9 f. m., till den högstbjadande försälja all sin lösa egendom beståendeat bord, stolar, soffor, sängar, byråer, kommoder, ett skåp, en symaskin, toalettspeglar, bok- och piphyllor, 1spiano, 1 klarinett, väggar, fickor, taflor, ’böckor; jern- och blecksaker; sävgkläder och linne samt något gåogkläder; träkärl och andra husgerådssaker, deribland en vätstol, mangel, en strykuga m. m.; kreatur såsom ev ung, god och felfri bäst, 2:0e mjölkkor, deraf den ena nyburen, en qviga om 2 år samt höns; åkerbruksredskap såsom vagnar, kälkar, plogar, hartvar, foderbäckar, ett i godt atånd varande tröskverk, en vindmaskin, slipstevar samt bandredskap; en svaristol, fiskredskap, en båt med segel, ett parti råg och bafre samt höstsädesbalm jämte annat som ej närmare uppräknas.
Vid samma tillfälle utbjudes äfven ett parti snickareverktyg, deraf on hyt velbänk; en schschiftonier, en resfäll, bord, sängställen och soffor samt en mjölkko, Med betalningen lemnas endas godkände köpare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 26 Mars 1891.
JOHAN SMEDBERG.

I anseende till fasta egendomens för säljning

samt tillämnad afresa till Amerika, låter herr G. V. Laurin å Fårösund medela offentlig frivillig auktion, som förrättas derstädes fredagen den 10 instundande April och börjas kl. 9 f. m., till den högstbjudande försälja all sin lösa egendom bestående af bord, stolar, soffor, sängar, byråer, kommoder, ett skåp, en symaskin, toalett speglar, bok- och piphyllor, 1 piano, 1 klarinett, väggur, fickar, taflor, böcker; jern: och blecksaker; sängkläde: och linne samt något gångkläder; träkärl och anda husgerådssaker, deribland en väfstol, mangel, en strykuga m. m.; kreatur såsom en ung, god och felfri bäst, 2:ne mjölkkor, deraf den ena pyburen, en qviga om 2 år samt böns; åkerbruksredskap såsom vagnar, kälkar, plogar, harfvar, foderbäckar, ett i godt stånd varande tröskverk, on vindmaskin, slipstevar samt bandredskap; ea svarfstol, fiskredskap, en båt med segel, ett parti råg och hafre samt böstsädesbalm jämte annat som ej närmare uppräknas.
Vid samma tillfälle utbjudes äfven ett parti snickareverktyg, deraf en hyfvelbänk; en schffynnier, en resfäll, bord, sängställen och soffor samt en mjölkko. Med betalningen lemnas endast godkände köpare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 26 Mars 1891.
JOHAN SMEDBERG.

Dödsfall Carolina Bernhardina Jönsson

Tillkännagifves att Jungfrun Carolina Bernhardina Jönsson, född i Rute församling på Gotland, stilla och fridfullt afled i tron på sin frälsare, i Hartford, Staten Connecticut i Norra Amerka den 4 Mars 1891 i en ålder af 23 år.
Djupt sörjd och saknad af föräldrar och syskon.
Hon är icke död, hon blott sofver.
Math. Ev. 9: 24.

Dödsfall Carolina Bernhardina Jönsson

Tillkännagifves att Jungfrun Carolina Bernhardina Jönsson, född i Rute församling på Gotland, stilla och fridfullt afled i tron på sin frälsare, i Hartford, Staten Connecticut i Norra Amerka den 4 Mars 1891 i en ålder. af 23 år.
Djupt sörjd och saknad af föräldrar och syskon.

Hon är icke död, hon blott sofver.
Math, Ev. 9: 24.

Ett tjugutal emigranter

från Gotland anlände i tisdags på morgonen till Vestervik med ångaren Sofia och styrde med half 2-tåget sin kosa hän mot Göteborg för att öfver sagda stad anträda den långa resan till Nordamerika Tredje klassens väntsal vid Vesterviks station företedde några timmar en ganska liflig tafls, säger V. P.