Ett Amerikaarf,

utgörande 45,006 kronor 25 öre, ankom i förra veckan hit till Gotland för att tillställas arbetaren Olof Lauvall i Eke och dennes hustru Maria Botilda.
En broder till hustru Lauvall vid namn John Stenström utvandrade år 1839 till Amerika, antog der namnet Charles Robinson samt afled i Oktober 1883 i S:t Francisco efterlemnande denna af honom sjelf förvärfvade förmögenhet.
Underhandlingarne, som ledt till arfvets utbekommande och hvilka varit förenade med ej obstydliga kostnader och besvär, hafva förts af kronolänsman Eneman.
Makarne Lauvall, som med ens kommit i besittning af en hel förmögenhet, äro närmare 80 år gamla samt hafva tre barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Juli 1885
N:r 56.

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrättens Junisammanträde har pågått igår och idag under ledning af t. f. domhafvanden v. häradshöfding Gustaf Bergman med juris kandidat Karl Bergström som notarie. Inalles elfva utslag afkunnades.

Barnuppfostringbidrag har, såsom förut nämts, pigan Maria Vennerström yrkat utfå af skomakare Teodor Jakobsson i Björke, som ådömts edgåog. Sedan svaranden aflagt eden, vardt käromålet ogilladt.

För oflofligt beträdande af jernvägen dömdes sågaren Jakob Pettersson, Sixarfve i Viklau, till fem kronors böter. Svaranden, som åtalats af t. f. länsman Boberg, hade utan tillstånd begagnat jernbanan mellan Bjerges station och Viklau-vägen såsom gångväg.

För skogsåverkan å indragna häradsköfdinbortället Alleqvia dömdes arbetarne vid Österby Karl Johansson till trettio kronors böter och S. Isberg till femton kroaors böter, hvarjämte Johansson ålades ersätta det åverkade med kr. 5:50 och hvem af svarandena som bäst gälda gitter med 3 kronor.

I tjenstehjonslön till drängen K. G. Nilsson, Kyrkljufves i Vänge, förpliktades husbonden O. Olsson, Hägvalls, att utgifva 75 kronor, hvarjimte Olsson ålades ersätta Nilsson med 39 kronor i råttegångskostnader.

För utbekommande af födoråd hade enkan Sofia Kahlbom, Kassle i Hangvar, instämt hemmansegaren P. O. Pettersson, som förpliktades till enkan utgifva en half kast floved för å 1883 samt:för sistl. år en half kast ved, fem kronor kontant, 2 1/2 lispand saltadt fläsk, 12 alnar verken, ett bmullsförkläde, en duk för en krovas värde och ett par känger äfvensom 30 kronor i rättegångskostnader. Parternas öfriga yrkanden ogillades.

Skilsmässa från sin man Olof Johan Lyberg, som 1870 lemnat orten, har Anna Sofia Karolina Nyberg yrkat. Rätten förordnade om allmän lysning å predikstolarne efter honom.

Ansökan om att få Frans Gustaf Enström, Slitegårds i Dalhem, förklarad död hade gjorts hos häradsrätten, som förordaade, att Baström på lagenligt sätt skulle efterlysas i allmänna tidningarne.

Redovisning af danaarf. K. m:t och kronon hade yrkat att vämdeman L. P. Christensson, Norrbys i Hörsne, måtte åläggas redovisa behållningen efter 1882 aflidne torparen Johan Petter Nyberg vid Anåkra, som ej efterlemnat några arfvingar. Svaranden, som varit god man i Nybergs bo, förpliktades utgilva kronor 292:76, hvilken summa svaranden uppgifvit vara den återstånde behållningen i boet.
Svaranden, som redan före målets anhängiggörande deponerat summan på landtränteriet, har, innan han aflemnat summan, velat ha rettens dom i saken.

Afträdande af lägenhet. I det förut omnämda målet mellan landtbrukare O. V. Ålander å Rosendal, kärande, samt vaktmästare Petter Björkqvist å Rosendal, handlandena J. T. Lundin och K. J. Kolmodin och tullförvaltare Lth, svarandeparter, atkunuades igår dom. Häradsrätten resolverade, att, då, så vidt visadt vore, svarandena ej ägde behörighet att uti denna sak, dr fråga väckts om afrrädande af fast egendom, svara, kärandens talan ej kunde bifallas. Käranden förpliktades utgifva i rättegångskotnad till Björkqvist 15 kr. och till de tre andra svarandena hvardera 40 kronor.

I redovisningsmålet, förut värmare omnämdt, mellan styrelsen för Björke sockenmagasin och f. nämdemannen P. N. Pettersson, Harqvie i Björke, föll igår dom. Enär Pettersson, som vårit räkenskapsförare och kassaförvaltare för sockenmagasinet, ieke visat, att han förrän än 10 sistl Maj och således icke inom tid, som höfrättens laga kraftvuona dom 9 Mars 1883 töreskrifvit, till styrelsen aflemnat räkenskapen med der:ill hörande verifikationer, samt då Pettersson vid ;redovisvingens öfverlemnande icke med kontanta penninsar utan endast med skaldsediar redovisat magasinskassans behållning med krouor 1,043:96, men styrelsen ej godkänt mer än en skuldsedel å 50 kronor, så förpliktades Pettersson att ej mindre utgifva det för uraktlåtenhet att i rätt tid redovisa försutnva vitet å tre hundra krouor än äfven att betala kronor 993:96 kontant eller-medels skuldsedel med borgen af två af styrelsen såsom vederhäftiga ansedda personer.

För oloflig utskänkning at bränvin dömdes undavtagsmannen J. Ahlqvist i Buttle, åtalad aft. f. länsman Boberg, att böta femtio kronor och u’gifya utskävkningsafgift med sextio ktohor; för oloflig utskänkning af öl fäldes han till femton kronors böter. I vittnesersättvisgen dömdes han utgifva 6 kronor. Svaranden har förut bötfälts för dylik utskänkning.
Ahlqvist var på angifvelse af handl. K A. Nyströn i Buttle åtalad för skogsåverkan och egemmäktirvt förfarande. I detta mål blef han frikänd; bangs ansvarsyrkande å Nyström för falsk angifvelse ogillades.

Visby rådhusrätt.
För groft sedlighetsbrott mot en åttaårig flicka dömdes f. fältmusikanten Karl Johan Fedder till sex månaders fängelse.

För ringa misshandel å drängen Karl Hjalmer J kobsson fäldes f. artilleristen Oskar Henriksson och arbtaren Per Nyberg att böra tjugn kronor hvardera. Moitsitt nekande kunde f. artilleristen Johannes Henriksson ej fällas.

För att hafva knuffat fånggevaldiger Rosvall fäldes busbondeu Karl Petter August Pettersson, Kysinga i Vall, till femton kronors böter, hvarjämse han ålades utgifva ersättningar till vittnen med 15 kronor 60 öre.

Förklarad död vardt sjömannen Tomas Johan Niklas Algren, född 1841. Algren, som 1858 rymde från briggen Skandia, hvilken då var i amerikanskt farvatten, har sedan ej låtit sig afhöra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Metodistbiskopen J. F. Hurst

från Amerika höll igår afton predikan i härvarande metodistkapell, som var till trängsel fyldt af åhörare. Predikan, som hölls på engelska och tolkades af predikanten Ågren från Upsala, hade till text 1 och 2 verserna af 12 kapitlet i Ebreerbrefvet »Efter vi nu hafva om oss en så stor hop vittnen, låtom oss aflägga synden, som alltid låder vid oss och gör oss tröga, och låtom oss med tålamod löpa i den kamp, som oss förelagd är. Och se på Jesus, som tron begyat och fullkowmnat hafver, hvilken, då han måtte haft glädje: led korset och aktade icke smäleken och är sittande på högra handen på Guds stol».
Hr Hurst föredrag var anslående och hans. utveckling af ämnet af god och kärnfull art. Han är en sextio års man, och hans uppträdande är den intelligente amerikanarens.
Biskop Hurst, hvilken såsom ordförande ledde. sistl. års metodistkonferens i Upsala, har sedan dess besökt, bland andra länder, Bulgarien, Indien, Kina och Italien, samt är nu på väg till sitt hem land Amerika. I förra veckan öfvervar br H. såsom ledare metodistkonferensen i Motala.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

På grund af resa till Amerika

låter Nils Qviberg, Westres i Tingstäde genom frivillig auktion lördagen den 6 Juni från kl. 10 f. m. till den högstbju: dande försälja sin såväl fasta som lösa egendom. Den förra, hvilken är inköpt på 50 år och säljes på den återstående tiden, 40 år, består af 2 1/2 tunol. åker med derå uppförda manoch ladagårdsbygnader. Blifvande köpare får genast tillträda lägenheten. Lösegendomen består af bord, stölar, skänkar, skåp, sängställen, en bättre byrå, 2:ne väggur, grytor, pannor, m. m.; skjatgevär, räfsaxar, smedjeredskap, ett par större qvarostenar, en handqvarn, ett kokreatur och ett parti potatis m. m, Betalovingsvilkoren för jordlägenbeten kunna lämpas efter reel köpares beqvämligbet och blifva tillkännagifna före auktionens början; å lösegendomen lemnas säkre och godkände inropare 5 månaders anstånd med betalningen.
Tingstäde den 28 Maj 1885.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

På grund af resa till Amerika

låter Gustat Gabrielssons hustru vid Lummelunds-bruk lördagen den 16 innevaran de Maj från kl. 11 f.m. till den högst bjudande försälja hela sitt lösörebo, bestående at silfver-, koppar-, malm-, messiog-, jern- och blecksaker, byrå, skänk, bord, stolar, sängställen, fjäderfylda sängkläder och linne, drickskärl, bunnar, baljor och spann, ett kokreatur, som nyligen kalfvat.
Till följd af upphörande med yrket och afflyttning från stället, låter pappersmästaren herr Örnander vid samma tillfälle försälja en mängd lösörepersedlar och inventarier, hvaraf här må nämnas ett parti hafre och potatis, omkr. 200 lisp. stoppull, passande till tylnad i sävgklöder m. m., och lemnas godkände ioropare anstånd med betalningen till den 1:sta nästkommande Augusti; andra betale kontant eller vid anfordran.
Viis i Veskinde den 7 Maj 1885.
LUDVIG HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Maj 1885
N:r 37.

I Newyork

har underlöjtaanten vid Gotlands nationalbeväring E. A. E. Laurin tagit anställning på ett större litografiskt etablissement för att utbilda sig i kartritning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Maj 1885
N:r 36.

Dödsfall Jacob John Pettersson

Att vår innerligt älskade son Jacob John Pettersson afled i San Fransisko i Kalifornien tisdagen den 17 Februari i en ålder af 32 år och 29 dagar; djupt sörjd och begråten af föräldrar och syskon varder härmed slägt och deltagande värner tillkännagifvet.
Haga i Gothem den 23 Mars 1885.
Elisabeth & Petter Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Februari 1885
N:r 25.

Dödsfall Frans Oskar och Johan Niklas Anton

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla våra ömt älskade söner bagaren Frans Oskar, som afled den 15 sistl. Oktober i S:t Pedro i Kalifornien i en ålder af 25 år, 8 mån. och 14 dagar samt Johan Niklas Anton, som afled i Visby den 2 dennes i en ålder af 28 år, & mån. och 12 dagar; djupt sörjda och saknade af oss, broder, svägerska och vänner, få vi härmed slägt och vänner tillkännagifva.
Visby den 4 Dec. 1884.
Anna Sjöberg. J. Sjöberg.

Herren gaf och Herren tog,
Välsignadt vare Herrens namn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 December 1884
N:r 98.

Dödsfall Carl Petter Björkqvist

Att Herren i sitt allvisa råd behagat hådankalla vår ömt älskade broder Carl Petter Björkqvist, som efter ett långvarigt lidande stilla afled i Minnesota i Amerika lördagen den 5 Juli kl. 9 f.m, i en ålder af 27 år, 11 mån. och 5 dagar; djupt sörjd och saknad af 8 Syskon sanit en äldrig farmoder, slägt och talrika vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Möllbjers i Roma den 4 Aug. 1884.
J. O. Björkqvist och syskon.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Augusti 1884
N:r 63.