Förmyndareräkningar

för år 1912, afslutade efter kalenderår, böra före den 15 nästa februari aflämnas till ene godemannen för tillsyn å förmynderskap, k amrerar en Josef Norrby Söderström, som träffas i D. B. V:s sparbanks lokal hvarje söckendag kl. 12-2 e. m.
Räkning bör innehålla uppgift å den säkerhet, mot hvilken den omyndiges reda penningar äro utsatta. Saknar den omyndige tillgångar, bör det inom ofvan nända tid anmälas, hvarefter förmyndaren ej behöfver afgifva räkning, intill dess tillgång kan komma att tillfalla den omyndige. Förmyndareräkning och anmälan; hvarom nu
sagda, skall likaledes innehålla uppgift å förmyndarens och myndlingens hemvist så ock, då ombyte Ural skett, å det förra hemvistet.
Förmyndare för omyndig förklarad person, bör, äfven om räkning ej behöfver afgifvas, därest den omyndige bytt om hemvist, därom göra anmälan med uppgift å det nya hemvistet Då förmynderskap upphör skall anmälan därom göras.
Visby rådhus den 15 januari 1913.
RÅDSTUFVURÄTTEN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *