Stadsfullmaktige

hade i går afton sitt första, sammanträde för året. Sammanträdet öppnades af äldste ledamoten konsul C. J. Björkander i närvaro af samtliga fullmäktige, undantagandes häradshölding af Ekenstam, konsul Carl E. Ekman, kapten A. Wijkmark och rektor R. Steffen, hvilkas förfall godkändes. Sedan magistratens medelande om de skedda valen af ledamöter upplästs, hälsade konsul Björkander de sex nya fullmäktige, hrr N. P. Swensson, C. I. Kolmodin, Ax. Lundberg, N. Broander, A. Thorkelsson och Sam Larsson, välkomna i stadsfullmäktiges krets. Därefter skreds af ordföran, de och vice ordförande. Efter förrättad omröstning befans häradshöfding Th. af Ekenstam enhälligt och major E. Hallgren med 24 röster, ha omvalts till nämda poster för innevarande år.
Major E. Hellgren, som därefter intog ordförandeplatsen, tackade i ett kort anförande fullmäktige för det förtroende som vistats honom samt uttalade förhoppningen, att år 1913 måtte bli lyckosamt i alla afseenden, och att det arbete som under detsamma komme att utföras, skulle lända Visby till godo.
Därefter skreds till val af 6 ledamöter och 2 suppleanter i berednings utskottet. Till ledamöter omvaldes med följande röstetal ,hrr af Elkenstam med 24, E. Hellgren 24, R. Wallér 17, P. J. Gerdén 20 och Carl E. Ekman 24. Till suppleanter omvaldes lektor Hj. Jansson med 20 röster och nyvaldes disponent de Jounge med 16 röster.
Stadsfullmäktige ålåg därefter att välja 5 ledamöter med suppleanter i tax er ingsnäinden. Med följa.ni de röstetal blefvo härtill omvalda ’öjtnant Oskar Johansson med 20, kammarskrifvare Karl Berggren 18, handlanden R. Nilsson 20, fanjunkare K. Cederlund 20 och arbetsförman Karl Antons,son 20 röster, med byggmästare S. Larsson (18), kamrer J. Norrby-Söderström (19), handl. A. Thorkelsson (11), kapten A. G. Lindman (18) och murare Th. Johansson (19) att i nu nämd ordning ersätta ledamöterna.
En skrifvelse till fullmäktiges ord. förande från Svenska, städers pensionskassa, rörande arhållandet af en del uppgifter om Visby stads eventuella deltagande i en dylik pensionskassa föredrogs. Vid en tidigare behandling af frågan afpålvo stadsfullmäktige den förklaringen till kassans komiterade, att med frågans behandling finne anstå anstå tills vidare. Vid frågans behandling i
år afton ansåg disponent de Jounge att något vidare ej heller nu kunde åtgöras i saken, så länge icke något gemensamt möte mellan ombud för svenska städer kommit till stånd. Redaktör Svedman framhöll, att för kassans komiterade kunde ett något vidlyftigare svar än det sist afgifna vara till nytta, och yrkade därför på frågans hänskjutning till beredningsutskottet, hvilket förslag äfven bifölls af fullmäktige.
Från en del delegationer, såsom drätselkammaren renhållningsverket m. fl., hade inkommit meddelanden om företagna val, hvilka meddelanden lades till handlingarna.
Drätselkammarens yttrande i anledning af stadsfullmäktiges remiss af planteringsgillets framställning angående plantering af en allé vid
vägen till den blifvande nya begrafningsplatsen föredrogs. Kammaren, afstyrkte frågan, enär marken är mycket olämplig för plantering, samt påpekade, att det anslag å 5,000 kr. som stadsfullmäktige beviljat till skogsplantering och byars återstod, kr. 2,022, hade föreslagits skulle användas till planteringen af ifrågavarande alle, endast varit ett förslagsanslag. Med anledning af det sistmända yttrandet återtog red. Svedman å planteringsgillets vägnar detta förslag, och stadsfullmäktige afslog framställningen i dess helhet.
Från magistraten hade inkommit en skrifvelse med anhållan om yttrande öfver ett af kammarkollegium uppgjordt förslag till lag angående danaarf. Skrifvelsen remitterades till beredningsutskottet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *