Visby.

Till förste styrman å ångf. Vineta har styrman Aug. Bachér å ång. Thjelvar antagits.

Till observator vid rikets allmänna kartverk har fil doktor Erik Fagerholm, gotl., utnämts.

Till häradshöfding i Härjedalens domsaga har extra ordinarie hofrättsnotarien Otto Schough (förut i Visby) utnämts.

Afsked från anställningen vid Stockholms folkskolor har med utgången af år 1912 beviljats öfverläraren fil d:r Rudolf Hall, gotl.

Förordnandet att tillsvidare bestrida läkarevården vid kronohäktet härstädes sökes hos fångvårdsstyrelsen senast 30 dennes före kl. 12 på dagen.

Ny följetong börjar i dagens nummer. Det är en skildring från kommunens skräckvälde i Paris, spännande och intressant på samma gång.

Sökande till en kustuppsyningsmanstjänst i örnsköldsvik ??????????? tullkammardistrikt tillhörande kustroddaren L. L. Eskelund.

På förslag till komministerstjänsten i Köla pastorat har Karlstads domkapitlet i 2:dra rummet uppfört t f., komministern i Vitsand K. S. D. Collberg, gotl.

Riksbankens härvarande afdelningskontor har under fjolåret haft en nettovinst på rörelsen af kr. 73,641:64 emot kr. 63,531:38 för år 1911.

Som statens förlikningsman i arbetsstrider inom andra eller östra distriktet har häradshöfding Alfred Waldenström i Kalmar förordnats äfven under år 1913.

Postmästare Erik Gisslén i Oskarshamn, som förordnats till erhållande af härvarande postkontor, har befordrats från postmästare af klass 2 B till d:o af klass 1 B.

En kännbar förlust gör härvarande h allm läroverk liksom ock Musikaliska sällskapet genom k m:ts i tisdags fattade beslut att till adjunkt i tyska och franska vid h allm läroverket i Örebro utnämna läroverksadjunkten Elof Brodén härstädes.

Afsked från befattningen som läkare vid härvarande kronohäkte har från och med gårdagen beviljats hospitalsläkaren Fr. Magnusson. Samtidigt har t f hospitalsläkaren L. G. O. A. Trägårdh förordnas att fortfarande under ledigheten bestrida läkarvården vid häktet.

I. D. B. V:s sparbank insattes under förra månaden kr. 62,528:17 i 1,190 olika poster och uttogs samtidigt ett belopp af kr. 84,004:33 i 699 poster.

För hela år 1912 uppgår summan af insättningarna till kr. 577,024:83 och af uttagen till kr. 732,013:78.

Det nya året ingick med godt väder och klar luft, som fortfor under hela gårdagen. Det var varitabelt vårväder på middagen, men idag ha vi åter regn och rusk som vanligt.
På morgonen utfördes sedvanlig nyårsrevelj å stadens gator af N. G. T. O:s musikkår, som därvid blåste en piffig marsch, hvars välljudande toner klingade friskt och stämningsfullt i den tysta morgonväkten.

Medicinalstyrelsen har förordnat med lic. J. Löthberg såsom extra läkare i Klintehamns distrikt tills k m:s beslut om ny oktroj för distriktet kommit till medicinalstyrelsens kännedom.

Medicinalstyrelsen har uppdragit åt innehafvaren af apoteket i Hemse A. S. Frykman att fortfarande, till dess k m:ts beslut angående ifrågasatt tillsattande af medikamentsförrådet i Klintehamn kommit till styrelsens kännedom, tillhandahålla detsamma.

Ex apotekaren C. U. Lindvall har förordnats att under tiden förestå medikamentsförrådet i fråga.

Ordboken öfver Gotlands folkmål. Professorerna J. A. Lundell och A. Noreen ha i dagarna till eckesiastikdepartementet afgifvit redogörelse för arbetet med utgifvandet af en utförlig ordbok öfver Gotlands folkmål.
Arbetet har äfven under 1912 jämt fortskridit. Man har bl a kontrolläst 20,000 excerptlappar, lexikaliskt ordnat hafva bokstafven B, hela D och E och större delen af F, i tryckfärdigt skick utarbetat 127 skrifna foliosidor samt kompletterat materialet i åtskilliga afseenden och korrekta källor och lefvande dialekter. Arbetets sättning har påbörjats. De för arbetets utgifning behållna medlen uppgå vid årsskiftet endast till 305 kr., men professorerna Lundell och Noreen hoppas på enskild väg kunna hopbringa de medel, som för arbetets fortgång under närmaste tiden behöfvas. Under loppet af 1913 hoppas man komma så långt med arbetet, att man med viss säkerhet skall kunna beräkna hvad som för dess fullbordande kan komma att vara ytterligare erforderligt i fråga om penningmedel. Detaljerad redogörelse för fortsättningen af arbetet skall också då lämnas.

I Immanuelskapellet höll baptistförsamlingen sitt 38:de årsmöte på nyårsdagen, under stor tillslutning af seltagare. Mötet öppnades af pastor Lundström med ett välkomsttal, utgående från Esra bok 8: 21-34. Sedan ett hälsningstelegram från församlingens förre pastor och föreståndare E. Bergström upplästs, föredrogs en mycket innehållsrik årsberättelse af sekreteraren H. L. Ahlkvist, af hvilken bl a framgick, att församlingen under året utöfvat verksamhet ????? i staden äfven i Veskinde, Hejdeby och Träkumla. Inom församlingen finnas fyra söndagsskolor, med omkring 275 barn förutom åtskilliga s k understöds- och arbetsföreningar. Medlemssiffran vid årsskiftet var 170. Under året insamlade medel för olika missionsändamål visade en totalsumma på något öfver 3,500 kr.

Vid val af tjänstemän utsågos: för sällskapet ”Rätt och Sanning” till ordf past. Lundsröm v ordf hr Sam. Larsson sekr. H. L. Ahlkvist och kassör L. Åberg; till församlingens sekr. H. Ahlkvist och till kassör C. R. Wallén; till söndagsskolans föreståndare frkn Hulda Modin.
Under mötet fick församlingen mottaga en gåfva å 1,000 kronor från en medlem.
Efter kaffedrickning afslöts det i allo trefliga mötet med kortare anföranden af flere talare.

Hushållningsgillena. Bro hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen valt landtbr. Hugo Hedström, Ekes i Bro, och till suppleant landtbr. Johan Bodin, Kvie i Bro. Till ombud för utseende af ledamöter och suppleanter i premieringsnämderna valdes landtbr. E. Thomsson i Hammars med landtbr. O. F. Lindström i Thomase som ersättare, och till ombud för gillet vid öfverläggningen angående uppförande af ett svinslakteri utsågos hrr O. F. Lindström i Thomase och Olof Olofsson i Kroks.

Rute hushållningsgille, hvars i måndags hållna sammanträde var talrikt besökt, utsåg till styrelseledamöter landtbrukarne P. Vetterlund och Reinh. Karlsson, båda i Fleringe till ombud för val af ledamöter i premieringsnämderna landtbr. Otto Ahlqvist med d:o Carl Bergbom som suppleant samt till ombud i svinslakterifrågan hr O. Ahlqvist. Frågan om bildande af en tjurförening diskuterades samt bordlades för vidare utredning till nästa sammanträde. En trädgårdsodlareförening med hr Bergbom till ledare bildades, och sex personer föreslogos till ledamöter af hushållningssällskapet.

Lina hushållningsgille har till ombud för val af ledamöter i premieringsnämderna utsett landtbr. Oskar Weström i Hörsne, med O. V. Pettersson i Mattsarfve till ersättare samt till ombud i svinslakthusfrågan nämdeman Andersson, Anninge i Hörsne, ???? landtbrukarne O. Hj. Stengård, Snovalds i Hörsne, Olof Persson, Båtare i Gothem och Carl Jacobsson, Lista i Norrlanda. Ett 10-tal personer föreslogs till inval i hushållningssällskapet.

Ordinarie kommunalstämma med Visby sockens medlemmar hölls i tisdags eftermiddag å Hästnäs under godsäg. A. Von Corswants ordförandeskap. Sedan röst?, och debiteringslängderna granska och godkänts, förrättades följande val. Till ledamot i kommunalnämden utsågs inspektor Osk. Rosvall om jämväl valdes till ordförande ???uttagningsnämden. Till öfriga ledamöter i nämden utsågos herr A. Von Corswant, O. Nordström, L. Gardelius och E. Olsson med hrr O. Lindvall, G. Svensson, ????????kvarn, och J. Jakobsson ?????torp, som suppleanter. Till ringskommissarie valdes dir. Rud. Wallér. Till ledamöter hrr O. Rosvall, A. Von Corswant, O. Nordström, L Gardelius och ??????dergren med hrr E. Olsson och O. Lindvall som ersättare. Till ledamöter i taxeringsnämden utsågos hrr A von Corswant, O. Nordström och O. Rosvall med hrr V. E. Johansson och L. Gardelius som suppleanter. Till revisorer af fjolårets räkenskaper valdes hrr O. Rosvall och V. E. Johansson.

Skall tidpunkten för inträdet i värnpliktsåldern ytterligare sänkas? Krigsministern har infordrat yttrande från samtliga arméns militärläkare, huruvida minderåriga värnpliktiga under tjänstgöringen visat sig utan skada kunna uthärda de med tjänsten förenade uthärda de med tjänsten förenade ansträngningarna, samt om, genom vunnen erfarenhet häraf, tidpunkten för inträdet i värnpliksåldern ytterligare kan sänkas och i så fall huru mycket.
Enligt nu gällande lag af den 14 juni 1901 är hvarje svensk man värnpliktig fr o m det år, under hvilket han fyller 21 år.

Nya uniformsbestämmelser.
K m:t har med afseende på de bestämmelser angående till 1910 års uniforn hörande persedlar för officerare och underofficerare med vederlikar, som gifvits i generalorder den 23 dec. 1910, medgifvit att tidpunkten, då vapenrock och lifpäls af modell 1906 skall vara försedd med genom nämda generalorder faststälda axelklaffar eller axeltränsar, må framskjutas intill utgången af år 1914.

Tulluppbörden vid härvarande tullkammare under sistl dec månad utgjorde:
tullmedel kr. 8,661:39
fyr- och båkmedel kr. 876:64
sockerskatt kr. 5:43
summa kr. 4,543:46
Uppbörden under samma månad 1911 utgjorde kr. 4,916:37.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *