Landskamrer Melin

åtnjuter tjenstledighet till och med torsdag i nästa vecka. Under tiden bestrider länsbokhållare Bachér tjensten.

Auktion vid Prästbåtels i Vänge.

Måndagen den 27 dennes kl. 1 e. m. låter handl. L. Bachér genom offentlig auktion, som förrättas vid Prästbåtels i Vänge, försälja Nordfinsk utsädeshafre, goda ät- eller sättpotatis, böstsädeshalm, upphuggen grenved samt grevar i större mängd, jernkettingar, tågvirke m. m. Godkände köpare lemnas 3 månaders betalningsanstånd, andra betala vid anfordran.
Guldrupe den 21 April 1891.
J. P. JACOBSSON.

Styrelsen för Gotlands försvarsförbund

har till sekreterare utsett länsbokhållaren J. Bachér till skattmästare handl. J. L. Kahlqvist. Styrelsen lär komma att utfärda inbjudning till ett allmänt diskusslonsmöte i försvarsfrågan.

Idrotteföreningen

valde på sammanträde i lördags afton till ordförande löjtnant C. S. Engström, till v. ordf. notarien J. H. Bachér, till sekreterare literatör Å. Sandberg, till skattmästare bokh. J. P. Eklund samt till styrelseledamot löjtnant Hj. Siilén.
I föreningen invaldes löjtnant E. Hellgren, underlöjtnant P. B. Ström, landtbrukaren G. Herlitz, bokh. H. Wessman och postvaktmästarn O. M. Engqvist.
Till instruktör i gymnastik utsågs löjtnant Hellgren.

Vid utmätningsauktion

i dag å landskansliet har Karl Petter Petterssons 7/16 mtl Kysings i Vall, saluvärderadt till 12 tusen kronor inropats af t. f. länsbokhållaren Bachér för landtbrukaren Jakob Hedelins räkning för 9,500 kronor.

Drottning Desiderias arbetsskola

höll i dag afslutning, hvarvid som belöningar utdelades kläder till följande elever: Alma Ruthberg, Maria Dablin, Jenny Classon, Emelie Classon, Agnes Hoftman, Emelie Kellander och Emelie Lundgren.
Vid Fruntimmerssamtondets derefter hållna allmänna sammanträde föredrogs utgifte- och inkomststaten, visande tillgåvgar kr. 2,078: 84 och utgifter 1,565: —, alltså ett öfverskott af kr. 513: 84. — Samtundet beslöt att för on summa af kr. 1,290: 42 utföra en del reparationsarbeten å fastigheten. Denna summa är disponibel ntan att samfundets urepruogliga kapital behöfver anlitas. En mindre ändring i stadgarnas 12 § beslöts, hvarigenom styrelsen äger att afslata terminerna omkring 20 Juni och 20 Dec. i stället för 30 Juni och 15 Dec, — Till revisorer omvaldes konsul E. Cramér och hbanvdl. RB. Vallér saint nyvaldes till revisorssuppleant not. J. Bachér. — Till ledamöter i samfundot invaldes fruarna Arnelius, Björkman och Hellgren samt fröken Dika Åkerman.
Efter sammanträdets slut höll pastor Söderberg ett kort tal till eleverna, hvarefter till slut sjöngs ps. 55, sista versen.
Följande elever atgå från skolan: Hulda Mårtensson, Vendla Envgström, Hilma Pettersson, Anna Thomsson, Elis Lindgren, Hilma Björkegren och Augusta Fredriksson.

Sällskapet D. B. V.

hade igår sammanträde, hvarvid sedvanliga val för nästa år förrättades. Dervid utsågs till ordförande redaktör O. Jeurling, till v. ordförande lektor N. Höjer, hvarjämte nuvarande sekreterare och skattmästare, hrr K. Norrby och J. A. Bergenstjerna, enhälligt omvaldes.
Revisorer blefvo redaktör V. Pallin, handl, J. Munthe, notarien J. H. Bachér, handl. R. Löfving och literatör A. Sandberg.
I beredningsutskottet återvaldes enhälligt landssekreterare Hambræus, lektor Bergman och konsul R. Cramér.
Likaså återvaldes de afgående i sparbanksstyrelsen, landssekret. Hambræus, lektor Bergman och kronofogden Bokström med bankbokbh. Anton Pettersson till ersättare.
I trädgårdsstyrelsen omvaldes de afgående pastor Vestöö och apotekare Ljungberg.
I bygnadsstyrelsen omvaldes handl. Karl Degerman.

Navigationslärarebefattningen

vid härvarande navigationsskola, hvilken tjenst med rästa år blir ordinare, sökes af kapten Hj. Bolin, som i många år skött platsen på förordnande.
— En extra lärarebefattning i ångmaskinslära vil samma skola sökes af adjunkten G. F. Hallenberg samt en likaledes extra lärarebefattning i författ ningskunskap af borgmästare C. Een och e. o. hofrättsnotarien J. H. Bachér.

Musikaliska sällskapet

valde å sammanträde i går till ordförande för nästa musikår doktor J. Kahl samt till vice ordförande rådman Torpadie. Skattmästare blef fortfarande ötverstelöjtnant Carlstedt. I verkställighetsutskottet invaldes åter landssekreterare Hambræus och rådman Torpadie samt nyvaldes, efter dr Kahl och medicinalrådet Bolling, länsnotarien Donner och lektor M. Klintberg. — Till musikanförare och vice dito återvaldes direktör Söhrling och landssekreterare Hambræus. — Sällskapet beslöt att fortfarande för sina sammankomster och öfningar använda stadshotellets stora sal.
Frågan om inköp af nytt piano måste, då stadgadt antal ledamöter för dess afgörande icke tillstädeskommit, bordläggas till ett extra sammanträde, som skall sättas i samband med någon af musikrepetitionerna.
I sällskapet invaldes fruarne Anna Strömbeck, Wickström, Hilma Johansson och Hellgren, e. o. hofrättsnotarierna J. H. Bachér, A. Enequist och V. Engström samt löjtnant E. Hellgren.

Kontravisit.

Idrottsföreningen beslöt på sammanträde i går afton att till festligt våg inbjuda Veskinde bollklubb. Tiden bestämdes till söndagen 7 Sept.
Till värdar utsågos notarien Bachér, litteratör Veström och bokhållare O. Arweson.