Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Slagsmålet utanför stadshotellet. I detta förut omnämda mål mellan handlanden Karl Lundin och bagare J. Lindbom hördes igår ett af Lindbom åberopadt vittne, som från ett fönster iakttagit, att slagsmål egt rum, men ej hade kunnat se hvilka slagskämparne voro. Vittnet hade sett tvänne personer ligga omkull på gatan samt intygade, att slagsmålet under högljdda rop och skrik pågått närmare två timmar.
Målet uppsköts för vidare utredning.

För våld mot kapten H. Lindström har, såsom förut nämts, f. artilleristen Frans Rudolf Axel Öman varit åtalad. Ett vittne intygade igår, att svaranden tilldelat kapten L. ett så häftigt slag, att L. fallit baklänges till marken. Öman hade derpå springande flytt uudan, men upphunnits bc fasttagits af tvänne poliskonstaplar. Svaranden nekade fortfarande för våldet, oaktadt ett andra vittne, som sett kapten L. falla ikull men i iakttagit, om något slag utdelats, berättade en del för Öman graverande omständigheter. Åklagaren erhöll uppskof för flere vittnens hörande. Öman förklarade, att de vittnen, han ämnat åberopa, afrest från orten.

Konkursansökan mot handlanden Lars Bachér återtogs af handlanden G. T. Hägg på grund af anhållan af Bachér om fyra veckors uppskof för att möjligen söka uppgörelse med sökanden. Rätten lät härvid bero och förklarade äre et förfallet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 november 1884
N:r 94.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Konkursansökan å handlanden Lars Bachér handlades igår ånyc af rådhusrätten, som låtit med kallelse söka Bachér i Vänge, der han uppgifvits hafva sin vistelseort. Ett intyg från stämningsmannen i Vänge socken i och innehöll, att Bachér i sin bostad derstädes eftersökts 9 och 10 dennes utan att kunna anträffas, Sökanden, handlanden G. T. Hägg anhöll, att målet måtte afgöras utan Bachers hörande, Efter enskild öfverläggning afsade rätten det beslut, att målet skulle uppskjutas på åtta dagar, och ville rätten ytterligare delgifva Bachér kallelse att infinna sig med påföljd att ärendet annars afgjordes på de skäl sökanden förebragt.

Ersättningsmål. Slagtare Axel Ölander har till norra häradsrätten instämt hemmansegare I. Lindgren, Lilla Röstäde i Ekeby, med yrkande att Lindgren måtte åläggas utgifva 150 kronor, hvilka Ölander till en obekant person betalat för en oxe, som sedan befunnits tillhöra Lindgren och äfven öfverlemnats till Lindgren.
Stadsfiskalen och en poliskonstapel, åberopade såsom vittnen, berättade, att vid polisförhör å vaktkontoret om saken det blifvit utredt, att en arbetare, som ra sig heta Lars Olsson från Karlsgrund i Tingstäde, & stora torget till slagtarne Ölander utbjudit en oxe till salu under uppgift, att den tillhörde hans husbonde Rosengren, Vestres, Den äldre Ölander hade misstänkt, att oxen ej bekommits på ärligt sätt bland annat af den orsak, att säljaren ej kunde förete fullmakt från sin husbonde, hvarför Ölander, som förut varit utsatt för en dylik affär, ej ville köpa den; till sin son yttrade Ölander, att denne finge göra huru han ville med affären. Sonen Ölander, som derpå NG oxen, antecknade dock säljarens ålder, klädedrägt och utseende, Vittnena RSS vidare, att de under hela sin tjenstgöring såsom polismän ej iakttagit, att några lefvande kreatur blifvit utbjudna till salu & stora torget, der dylika köp ej brukade preindgrens ombud, kronolänsman Håkansson anförde, att Ölander bort misstänka säljarens uppgifter på grund af allt hvad vid tillfället förekommit.
Den, som stulit och sålt oxen, är nu upptäckt och häktad af kronolänsman Eneman, Tjufven är arbetaren Jonas Petter Karlsson från Rone.

Till edgång har enkan Anna Maria Blom, som åtalats för oloflig utskänkning af maltdrycker, blifvit dömd. Edgångsdagen var utsatt till igår, då enkan Blom genom att ej komma tillstädes visade sig hatva brustit i eden. Dom afkunnas 24 dennes,

I starkt traf körde härom dagen arbetaren Karl Johansson från Österby ett spanmålslass från bokhandeln ned till Donners plats, hvarför åklagaren yrkade ansvar å honom. Svaranden ansåg sig ingenting hafva förbrutit, enär ingen skada skett. För målets utredning erhölls uppskof.

Djurplågerimål. Pigan Johanna Hallberg, mjölkbud hos landtbrukare Norrby vid Ingvards i Träkumla, var instämd, emedan hon till körslor begagnat en näst, som var behäftad med ett större öppet sår. Hon hade sig vara okunnig om att hästen varit skadad, enär hon ej påvelat den. På tråga af åklagaren hvem som selat på hästen svarade hon, att en af drängarne vid Ingvards gjort detta. Åklagaren, som erhöll uppskof, anmärkte, att svarandep, märkligt nog, då polisen upptäckte skadan å hästen, först förnekade, att hon körde hästen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 november 1884
N:r 91.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld mot F. J. Antonsson dömdes arbetaren Gustaf Melander Sylvan till tjugufem kronors böter. Svaranden hade nämligen 7 sistl. Augusti öfverfallit Antonsson å kyrkogården samt tilldelat honom flere slag i hufvudet och sparkat honom.
— För våld mot muraren Karl Edvard Stenström fäldes muraren Johan Kristian Elias Holmgren att böta tjugufem kronor. Holmgren dömdes derjämte till trettio kronors böter, emedan han i berusadt tillstånd sönderslagit fyra fönsterrutor å utskänkningsstället nr 4.
— Drängen Hjalmar Lundberg, som illa misshavdlat skrädderiarbetaren Klingvall och Ida Andersson, så att blodvite uppstått, fäldes härför till femtio kronors böter.

För att hafva sparkat arbetaren Lars Niklas Ahlstedt fick arbetaren Karl Gullin böta tio kronor.

För oljud sistl. stortorgdag fäldes smedslärlingen Johan Lorens Byström till femton kronors böter.

För förargelseväckande beteende och fylleri under sistl. stortorgdag fick arbetaren Johan Axel Lindbom från Vesterhejde böta tjugu kronor.

Omyndig förklarad blef Karl Niklas Hjalmar Hallgren, son af stadsgevaldiger Hallgren. Till hans förmyndare utsågs handlanden Sandelius.

För förseelse mot bygnadsstadgan dömdes handlanden Axel Sjöström att böta fem kronoå. Svaranden bade nämligen å sin tomt nr 24 söder om staden låtit uppföra en större bygnad utan att derom göra anmälan hos bygnadsvämden.

För att hafva oqvädat och våldförtsig mot kapten H. Liudström blef, såsom förut nämts, f. artilleristen Frans Axel Rudolf Öman åtalad af åklagaren, Det åtalade brottet hade begåtts å artillerigården, hvarifrån Öman, som vid tillfället var berusad och hotat flere personer, blifvit utförd af kapten Lindström, som beordrats hafva tillsyn öfver ordningen derstädes. Rådbhusrätten, som ansåg målet höra under krigsrätt, enär våldet begåtts inne å artillegården mot i uniform tjenstgörande officer, förklarade sig obehörig att taga befattning dermed. Häröfver hade åklagaren besvärat sig i hofrätten, som återförvisade målet till rådhusrätten, hvilken dermed hade att lagligen förfara. Vid målets handläggning igår förnekade Öman allt hvad som lades bonom till last. Målet uppsköts för vittuens hörande.

Konkursansökan mot handlanden Lars Bachér föredrogs igår ånyo. HEnär Bachér ej med kallelse kunnat anträffas här i staden, uppsköts målet på åtta dagar, och skulle rådhusrätten med kallelse söka anträffa Bachéri Vänge, derhan uppgifvits hafva sin vistelseort.

I ärekränkningsmålet mellan slagtare Axel Ölander och Selma Ölander samt slagtare Myrström och Karin Viberg föll igår utslag.
Axel Ölander och Myrström fäldes till hvardera femton kronors böter samt Selma Ölander till fem kronors böter. Karin Viberg kunde mot sitt nekande ej fällas till ansvar.
Alla ersättnings- och ansvarsyrkandep af samtliga parter underkändes och rättegångskostnaderna qvittades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 november 1884
N:r 89.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Konkursmål. Såsom förut nämts, har ansökan om handlanden Lars Bachérs försättande i konkurs inlemnvats af handlanden G. T. Hägg. Vid målets handläggning igår afgaf hr Bachér skriftligt svaromål, hvari han på förut anförda grunder bestred den gjorda ansökauv, Sedan må’et af båda parterna öfverlemnats till rättens pröfning och kärandens ombud aflägsnat sig, återkom hr Bachér efter en halftimme och anhöll att få lemna ett tillägg till sitt svaromål, i hvilket tilligg han uppgaf, att han egde vissa lösören samt utestående fordringar till belopp, som öfversteg den summa han skulle vara skyldig sökanden.
Efter enskild öfverläggning afsade rätten den dom, att ansökningen för närvarande ej kunde bifallas, enär det ej visats, att Bachér, som var skattskrifven här i staden, saknade tillgångar i sin bärvarande bostad.
— Stockholms och Göteborgs köpmannaföreningars ombud yrkade handlande G. Klintbergs försättande i konkurs på grund af en del obetalda räkningar å handelsvaror. Svaranden bestred skriftligen genom ombud ansökningen, enär genom utmätning ej visats, att han saknade tillgångar. Målet uppsköts till i morgon.

Äktenskapsmålen mellan makarne Ölander, hvilka mål äro hänskjutna till hofrätten, förklarades hvilande och beroende på anmälan.

I ärekränkningsmålet mellan Axel Ölander och Selma Ölander å ena sidan samt slagtare Myrström och Karin Viberg å andra sidan hördes igår flere vittnen, af hvilka ett par berättade, att Myrström kallat Ölander för lam- och oxtjuf, Målen öfverlemnades till dom. Hvarje part yrkade att erhålla 500 kronor i ersättning samt ville ha ersättning för alla sina kostnader i målet.

Södra häradsrätten.
För dråp å arbetaren O. Dahling är sjömannen N. W. Hambrell från Burgsvik tilltalad och häktad.
Ransakningen, som fortgått flere gånger, slöt igår.
De, som närmare följt ransakningen i detta mål, torde icke hafva undgått att lägga märke till att det berört ett af de mera omtvistade ämnena inom lagskipningen: det om nödvärnet.
En person öfverfaller en annan med våld eller hot, och denne begagnar en af menniskans naturligaste rättigheter, den att värja sig.
Är det då så, att våldet innebär >trängande fara», säger lagen, då vare han saklös för den skada han till farans afvärjande gör. Har han åter gjort »större våld än nöden kräfde>, då är han efter domstolens pröfning straff underkastad, derest ej faran var så stor, »att han sig ej besinna kunde.» I det fall, som här föreligger, har den tilltalade, vid besök i den aflidnes hem, af denne senare upprepade gånger öfverfallits på sådant sätt att han våldsamt gripits om strupen. Han har värjt sig så godt han kunnat genom att stöta den aflidne ifrån sig och denne har, berusad som han var, fallit omkull, åter rusat upp till anfall, blitvit tillbakastött, fallit och slutligtn utförts i förstugan, der all sannolikhet talar för, att han, okändt af hvilken eller hvilka, knnffats utför trappan, i fallet ökande dej skador, han förut erhållit. Kort derefter afled mannen och läkaren förklarar i sin attest, att den brand i lungan, som var dödsanledningen, sannolikt orsakats af det öfvergångna våldet. Ett par igår hörda vittnen, som delvis motsade hvarandra och hvilkas uppgifter särskildt ifråga om den förmodade knuffningen utför trappan voro sväfvande, lemnade den för sakens bedömande vigtiga upplysningen, att den häktades hals burit synliga märken efter våldet, varit hård, blåaktig och svullen, vittnande alltså, tycktes det, om att öfverfallet varit af den art att den anfallne lätt kunnat förlora besinningen.
Den åtalade, biträdd i rättegången af häradst. K. Herlitz, yrkade varda frikänd från allt ansvar dels derför att det icke var utredt att han tillfogat Dahling de skador, som vållat döden och derför att, om så skett, han endast handlat af nödvärn.
Häradsrätten, som ansåg, att Hambrell användt större våld än nöden kräfde och på sådant sätt varit vållande till Dablings död, dömde honom till en månads fängelse.
Det uppgifves, att den tilltalade ämnar i besvärsväg underställa målet hofrättens pröfning.

Såsom försvarslös häktades i lördags af stadsfiskalen arbetaren Karl Nordell. Enär Nordell skaffat sig laga försvar blef han i dag epvligt k. m:ts befallningshafvandes beslut försatt på fri fot.
— Arbetaren A. Johansson från Rosendal i Follingbo hitkom i lördags från Stockholm, hvarifrån han hitfördes såsom försvarslös. Äfven Johansson blef i dag frigifven, enär han erhållit arbete i sin hemtrakt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Oktober 1884
N:r 85.

Dödsfall Johan Axel Bachér

Att Herren Gud behagat hädankalla min ömt älskade make, grosshandkaren och riddaren Johan Axel Bachér, som stilla afled på Slite den 11 september 1884 i en ålder af 55 år och 4 månader; djupt sörjd och saknad af mig och 7 barn, har jag den sorgliga pligten deltagande slägt och vänner tilkännagifva.
Laura Bachér, född Hallenberg.
Ps. 482 v. 6 och 491 v. 3.

Gotlands Tidning
Lördagen den 13 september 1884
N:r 73.

Dödsfall.

En af Gotlands mer betydande affärsmän, grosshandlaren J. A. Bachér afled i natt vid Slite efter en längre tids sjuklighet, som under senaste åren brutit den förut kraftfulle mannens helsa. Bachér, född 1829, har kraftigt bidragit till utveckligen af våra sjökommunikationer och en tidsenligare export af öns rika kalklager samt bildat Slite varfsbolag. Den aflidne, som sörjes af efterlefvande stor familj och en talrik vänkrets, var såsom enskild person af ett älskvärdt, gladt och gästfritt sinnelag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1884
N:r 74.

Dödsfall Johan Axel Bachér

Att Herren Gud behagat hädankalla min ömt älskade make, grosshandlaren och riddaren Johan Axel Bachér, sam stilla afled på Slite den 11 September 1884 i en ålder af 55 år och 4 månader; djupt Sörjd och saknad af mig och 7 barn, har jag Wen sorgliga pligten deltagande slägt oth vänner tillkännagifva.
Laura Bachér,
född Hallenberg.

Ps. 482 v. 6 och 491 v. 3.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1884
N:r 74.

Auktion vid Stora Torget.

I anseende till afflyttning från orten, låter hr generalen m. m. frih. E. von Vegesack, i sin nu innehafvande bostad, hr J. A. Bachérs hus vid stora torget här i staden, genom offentlig, frivillig auktion, onsdagen den 10 september från kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja diverse möbler deribland en imperialsäng af mahogny, en säng af ek, med omhänge, matbord af ek med 3:ne lösa mellanskifor, en salongssoffa af valnöt, jemte 4 st. fåtöljer, ett likörskåp med karaffer och glas, en hvilstol, teflor i olja och aqvarell samt en blomsterställning, åtskilligt glas och porslin, skedar, knifvar, och gafflar af galvanoplastik, diverse gardiner, dun- och fjäderfylda bolsrar och kuddar, tagelstoppade och andra madeasser, en släde med sufflett, en enbetssläde, en rysk bågsele, en vattentunna på hjul med sele, jemte åtskilliga, andra saker som icke så noga kunna uppräknas; erhållande godkände köpare 3 månaders anstånd med betalningen.
Obs.! Sakerna kunna få beses på auktionsstället de 2:ne dagarne näst före auktionen kl. 10-12 f. m. och 4-6 e. m.
Visby den 25 aug. 1884.
Auktionskammaren.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 27 augusti 1884
N:r 68.

Auktion.

Att de af undertecknad sistl. vår i konsul Herlitz magasin, hos kopparslagaren Engström och hos enkefru Bachér härstädes förrättade auktioner till betalning förfalla, de tvänne sist nvämda den 2:dra och den först nämda den 10:de instundande September, samt att liqvid för desamma å sagde förtallo dagar uppbäres hemma hos mig, till kännagifves bärigenom, med erinran till vederbörande, detresterandeinropsbelopp å dessa auktioner omedelbart efter uppbördsdagarie komma att utmätningsvis indrifvas.
Klintehamn den 26 Augusti 1884.
AUG. NORSTEDT.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Augusti 1884
N:r 70.

Egendomshandel.

Å utmätningsauktion i lördags inropades en handl. L. Bachér tillhörig, från Bringes i Vänge afsöndrad jordlägenhet om 14,10 qvadratref, värderad till 800 kronor, af bryggare L. Vedin för 1,650 kronor.
— Å utmätningsauktion å landskansliet i fredags inropades Olof Engströms 493/2,500 mantal File i Othem, värderadt till 19,000 kronor, af P. Tingström, Ihre i Hangvar, för 16 tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juli 1884
N:r 61.