Ingen undantagsställning för Träkumla.

Domänstyrelsen avstyrker hos k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredektion erfarit – i anledning av en framställning av kyrkoherde C. Husander i Stenkumla, att vare sig kyrkoherden eller församlingen må äga rätt att avgiftsfritt använda stubbved från Träkumla annexhemman till uppvärmning av kyrkan m. m.
Jägmästaren i Gotlands revir har i ärendet anfört, att ett bifall till framställningen säkerligen kunde få till följd, att det största flertalet av Gotlands 98 socknar komme att göra liknande framställningar och fordra gratis bränsle för sina kyrkor och skolor samt sina fattiga under förebärande av bränslebrist och höga vedpriser. Träkumla kommun torde icke kunna anses intaga någon särställning i ifrågavarande avseende i förhållande till de övriga kommunerna. Jägmästaren avstyrkte därför framställningen.
Domkapitlet och länsstyrelsen ha däremot tidigare förordat kyrkoherde Husanders framställning.
Domänstyrelsens avstyrkande motiveras med bestämmelserna i k, kungörelsen den 9 dec, 1910 angående grunder för ändringar i lagstiftningen om acklesiastika boställsskogar.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *