Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Sparbanksinspektioner.

K. m:ts befallningshafvande har förordnat landskamrer Gardell att taga kännedom om räkenskapen, protokollen och lånehandlingarna i Närs, Sanda, Stenkumla och Träkumla samt Hogräns och Kräklingbo socknars sparbanker.
Dylika förordnanden ha utfärdats för bankkamrer Edv. Ericsson och sekreterare H. Gustafson att inspektera den förre Vänge, Atlingbo och Östergarns socknars, Klinte församlings och Vamlingbo pastorats sparbanker, samt den senare Mästerby, Eskelhems och Ala socknars och Dalhems pastorats sparbanker.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För djurplågeri dömdes mjölkbudet Johanna Hallberg från Träkumla att böta 10 kronor.

För olaga utskänkning af maltdrycker ålaenkan Anna Maria Blom att böta 15 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 november 1884
N:r 95.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Konkursansökan å handlanden Lars Bachér handlades igår ånyc af rådhusrätten, som låtit med kallelse söka Bachér i Vänge, der han uppgifvits hafva sin vistelseort. Ett intyg från stämningsmannen i Vänge socken i och innehöll, att Bachér i sin bostad derstädes eftersökts 9 och 10 dennes utan att kunna anträffas, Sökanden, handlanden G. T. Hägg anhöll, att målet måtte afgöras utan Bachers hörande, Efter enskild öfverläggning afsade rätten det beslut, att målet skulle uppskjutas på åtta dagar, och ville rätten ytterligare delgifva Bachér kallelse att infinna sig med påföljd att ärendet annars afgjordes på de skäl sökanden förebragt.

Ersättningsmål. Slagtare Axel Ölander har till norra häradsrätten instämt hemmansegare I. Lindgren, Lilla Röstäde i Ekeby, med yrkande att Lindgren måtte åläggas utgifva 150 kronor, hvilka Ölander till en obekant person betalat för en oxe, som sedan befunnits tillhöra Lindgren och äfven öfverlemnats till Lindgren.
Stadsfiskalen och en poliskonstapel, åberopade såsom vittnen, berättade, att vid polisförhör å vaktkontoret om saken det blifvit utredt, att en arbetare, som ra sig heta Lars Olsson från Karlsgrund i Tingstäde, & stora torget till slagtarne Ölander utbjudit en oxe till salu under uppgift, att den tillhörde hans husbonde Rosengren, Vestres, Den äldre Ölander hade misstänkt, att oxen ej bekommits på ärligt sätt bland annat af den orsak, att säljaren ej kunde förete fullmakt från sin husbonde, hvarför Ölander, som förut varit utsatt för en dylik affär, ej ville köpa den; till sin son yttrade Ölander, att denne finge göra huru han ville med affären. Sonen Ölander, som derpå NG oxen, antecknade dock säljarens ålder, klädedrägt och utseende, Vittnena RSS vidare, att de under hela sin tjenstgöring såsom polismän ej iakttagit, att några lefvande kreatur blifvit utbjudna till salu & stora torget, der dylika köp ej brukade preindgrens ombud, kronolänsman Håkansson anförde, att Ölander bort misstänka säljarens uppgifter på grund af allt hvad vid tillfället förekommit.
Den, som stulit och sålt oxen, är nu upptäckt och häktad af kronolänsman Eneman, Tjufven är arbetaren Jonas Petter Karlsson från Rone.

Till edgång har enkan Anna Maria Blom, som åtalats för oloflig utskänkning af maltdrycker, blifvit dömd. Edgångsdagen var utsatt till igår, då enkan Blom genom att ej komma tillstädes visade sig hatva brustit i eden. Dom afkunnas 24 dennes,

I starkt traf körde härom dagen arbetaren Karl Johansson från Österby ett spanmålslass från bokhandeln ned till Donners plats, hvarför åklagaren yrkade ansvar å honom. Svaranden ansåg sig ingenting hafva förbrutit, enär ingen skada skett. För målets utredning erhölls uppskof.

Djurplågerimål. Pigan Johanna Hallberg, mjölkbud hos landtbrukare Norrby vid Ingvards i Träkumla, var instämd, emedan hon till körslor begagnat en näst, som var behäftad med ett större öppet sår. Hon hade sig vara okunnig om att hästen varit skadad, enär hon ej påvelat den. På tråga af åklagaren hvem som selat på hästen svarade hon, att en af drängarne vid Ingvards gjort detta. Åklagaren, som erhöll uppskof, anmärkte, att svarandep, märkligt nog, då polisen upptäckte skadan å hästen, först förnekade, att hon körde hästen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 november 1884
N:r 91.

Riksdagsmannavalet

i södra häradet föreligger nu klart, visande att utgången vardt den i fredagsnumret antydda. Valet företer en större lifaktighet än något föregående val inom samma valkrets, i det att af domsagans 2,311 röstberättigade invånare deltogo 587, motsvarande något öfver 25 procent. De väljande grupperade sig nu liksom år 1881 i3 grupper: den ena hållande på det nuvarande ombudet dr Lyth, den andra, hufvudsakligast bestående af de frireligiösa partierna, verksamt arbetande för hemmansegaren Kri stoffer Johansson i Hogrän, och den tredje bestående af anhängarne till valkretsens representant före 18738 hemmansegaren L. Norrby i Fardhem. Denne sistnämdes aktier synas emellertid vara i fallande, såsom följande siffror visa:

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1884
N:r 73.

Liqvidsanmaning.

För nedannämda auktioner, näml. vid Ansarfve i Stenkumla den 22 Febr., vid: Levide i Vall den 4 April, vid Anglarfve i Träkumla. den 6 Maj, vid Hundlund i Vesterhejde den 29 April och vid Gardrungs i Stenkumla den 7 Maj uppbäres liqvid den 1 inst. September kl. 10 fm. vid Hundlundy kl. 2 em. vid Levide och kl. 6 e.m.vid Gardrungs, den 2:dra Sept. kl..4 e.m. vid Ansarfve och i kl. 6.e.m. vid Gardrungs.
Inropare böra sina inrop inbetala på dessa «tider seller .ock senast 8 dagar derefter, såvida laga åtgärder vilja undvikas.
Träkumla den 22 Aug. 1884.
O. A. PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Augusti 1884
N:r 69.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Tryckfrihetsmålet mot Gotlands Allehanda förekom igår tlll slutbehandling inför rådhusrätten. Svaranden inlemnade en slutförklaring, som i något följande nummer kommer att införas, och juryvalet utsattes till nästa måndag.

Öfverträdelse mot ordningsstadgan. Drängen Karl Larsson, i tjenst hos landtbrukare Norrby vid Ingvards i Träkumla, har, såsom förut nämts, på dagen lassat spillning från en gård å en på gatan stående vagn.
Han fäldes härför att Böta tio kronor.

För spelning å dragspel nattetid å allmän plats dömdes arbetaren Hjalmar Lundberg till tio kronors böter.

För olaga gästning fäldes innehafvarinnan af börskällaren att böta tio kronor.

För oljud och fylleri fick muraren Johan Kristian Elias Holmgren böta femton kronor.

För våld mot sin hustru är, såsom förut nämts, sjömannen Oskar Söderström åtalad.
Fyra vittnen hördes igår, af hvilka två intygade, att han knuffat, blånupit och slagit hustrun, Mannen, som inlemnade en längre skrift, hvari han sade sig hafva berättigad anledning att vara mycket missnöjd med husörun, förnekade dock, att han misshandlat henne. Målet uppsköts till 5 Maj.

I äktenskapsmålet mellan slagtare Ölander och dennes hustru hördes ett vittne, som berättade, att hustru Ölander i April 1882 stått i brottsligt; förhållande till artilleristen Emil Andersson, hvartill dessa båda bestämdt nekade. Uppskof beviljades för närmare utredning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 April 1884
N:r 33.